EGZAMIN w zawodzie KUCHARZ

Serdecznie zapraszamy na egzamin czeladniczy i/lub mistrzowski w zawodzie Kucharz! Który odbędzie się w drugą sobotę grudnia, czyli 10.12.2022 r. o godzinie 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu przy ul. Dawida 5.

Zachęcamy do złożenia wniosku jak najszybciej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, pl. Solny 13, 50-061 Wrocław, lub do wysłania skanu dokumentacji na mail oswiata@izba.wroc.pl.

W sprawach dotyczących egzaminu można kontaktować się telefonicznie z Wydziałem Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej
tel. 071 344-86-91 wew. 59.

ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie do projektu pn. Dobry start w rzemiośle”

Projekt pn. „Dobry start w rzemiośle” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu                     

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

Tel: 71/ 344-86-91

NIP 896 000 58 22

e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl

www.izba.wroc.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych dla 12 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie  do projektu  pn. Dobry start w rzemiośle”.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI

1. Kurs zostanie przeprowadzony w terminie 5-13.12.2022 r. w zakładzie gastronomicznym na terenie Kłodzka dla 12 uczniów, którzy realizują kierunek kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych. Kurs zostanie przeprowadzony w języku polskim, w wymiarze 24 godzin przypadających na jednego uczestnika kursu, zgodnie z poniższym rozkładem treści:

a) Funkcjonalność pomieszczeń, urządzeń, sprzęt i aparatura kontrolno – pomiarowa w zakładzie gastronomicznym – 1 godz.

b) Praktyczne zastosowanie przepisów i procedur obowiązujących w zakładzie gastronomicznym – 1 godz.

c) Magazynowanie środków żywności w warunkach zakładu gastronomicznego – 1 godz.

d) Obróbka wstępna surowców spożywczych – przygotowanie półproduktów w warunkach zakładu gastronomicznego – 7 godz.

e) Obróbka cieplna surowców i półproduktów w produkcji gastronomicznej oraz wykańczanie potraw – 7 godz.

f) Porcjowanie, dekorowanie i ekspediowanie potraw i napojów w warunkach zakładu gastronomicznego – 4 godz.

g) Czynności związane z obsługą gości i usług gastronomicznych – 1 godz.

h) Zasady zmywania i utrzymywania czystości naczyń stołowych i kuchennych w zakładzie gastronomicznym – 1 godz.

i) Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych – 1 godz.

2. Na czas realizacji kursu zakład gastronomiczny zostanie dostosowany do potrzeb uczestników kursu między innymi poprzez organizację miejsc pracy warsztatowej dla uczestników kursu, zapewnienie swobody w dostępie do zaplecza gastronomiczno – kuchennego w zakresie realizowania treści kursu oraz nieudostępnianie zaplecza gastronomiczno – kuchennego w godzinach realizacji kursu dla innych grup i uczestników indywidualnych. W lokalu gastronomicznym istnieje zaplecze do realizacji dań m.in. makaronowych, pizzy oraz burgerów.

3. Uczestnikom zostanie zapewniony transport na miejsce realizacji kursu i powrót (koszt Wykonawcy).

4. Uczestnikom zostaną zapewnione: odzież robocza dostosowana do stanowiska pracy, materiały szkoleniowe, wszelkie produkty żywnościowe niezbędne do realizacji części praktycznej kursu, narzędzia kuchenne itp. (koszt Wykonawcy).

5 Uczestnicy otrzymają na własność nieodpłatnie materiały szkoleniowe niezbędne do realizacji kursu (koszt Wykonawcy).

5. Uczestnicy zostaną ubezpieczeni na czas trwania kursu, w tym na czas transportu (koszt Wykonawcy).

6. Kurs będzie realizowany w godzinach popołudniowych, najwcześniej od godz.14.00.

7. Kurs zostanie rozłożony na 4 dni (4 dni po 6 godzin).

8. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym (pisemny i praktyczny).

III. WYMAGANIA OD WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewnia realizację zadania we wskazanej miejscowości i terminach.

2. W trakcie zajęć Wykonawca powinien zaplanować regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych jedna przerwa trwająca min 30 min. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu zajęć, informując o tym Wykonawcę w terminie przynajmniej 3 dni kalendarzowych przed dokonaną zmianą. Zmiana może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy. Ewentualna zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca zapewni 2- ch  prowadzących kurs na grupę 12 osób, w tym min. jedną osobę z uprawnieniami pedagogicznymi i min. 1 osobę z min. 5 letnim doświadczeniem praktycznym w gastronomii. Zamawiający może zażądać udokumentowania spełnienia wymagań w tym zakresie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wystawione w ostatnim dniu zajęć lub po zakończeniu zajęć, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia zajęć.

5. Wykonawca gwarantuje, że pomieszczenia zakładu gastronomicznego spełniają wszelkie normy i odpowiadają przepisom prawnym, wymaganymi do ich funkcjonowania. W przypadku udziału w kursie uczniów niepełnosprawnych, Wykonawca zapewnia infrastrukturę zgodnie z potrzebami uczniów z niepełnosprawnością.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami normującymi szkolenia/kursy, przepisami BHP oraz aktualnymi na dzień realizacji kursu wymogami sanitarnymi w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.

7. W przypadku jeśli wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej i posiadanie badań lekarskich, Wykonawca zobowiązany jest do jej zapewnienia osobom uczestniczącym.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego w części teoretycznej i praktycznej na koniec realizacji kursu.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonego kursu poprzez prowadzenie stosownej dokumentacji na wzorach przekazanych przez Zamawiającego, w postaci:

– dziennika zajęć zawierającego dzienną listę obecności, wymiar godzin, wykaz treści,

– pre i post testów w zakresie treści szkolenia,

– rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu,

– listy odbioru materiałów z podpisami uczestników kursu,

– listy osób ubezpieczonych lub poddanych badaniom lekarskim (jeśli dotyczy),

– zakres i protokół z egzaminu wewnętrznego.

Wyżej wymienioną dokumentację Wykonawca przedkłada do rozliczenia kursu, łącznie z fakturą.

10. Wykonawca w swojej ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu, a w szczególności:

– koszt wynagrodzenia wykładowców/ instruktorów,

– koszt transportu uczestników kursu,

– koszt ubezpieczenia uczestników,

– koszt zakupu odzieży roboczej,

– koszt materiałów szkoleniowych,

– koszt produktów gastronomicznych,

– koszt udostępnienia zakładu gastronomicznego,

– koszt wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,

– koszt badań lekarskich (jeśli dotyczy),

– koszt egzaminu wewnętrznego,

– w przypadku konieczności wniesienia jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z ww.

czynnościami koszty tych opłat ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca realizacji kursu zawodowego oraz

informowania uczestników o finansowaniu kursu ze środków europejskich, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

12. Wykonawca będzie zobowiązany do monitorowania obecności uczestników na zajęciach i

zgłaszania Zamawiającemu nieobecności po zakończonym dniu szkolenia, drogą mailową lub

telefonicznie:

a. Wykonawca może skreślić osobę z listy uczestników z powodu nieuczęszczania na zajęcia tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego. W przypadku skreślenia z listy uczestników projektu w trakcie trwania umowy, Zamawiający zapłaci za uczestnika wyłącznie za faktycznie poniesione koszty.

b. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji zamówienia zarówno w zakresie przedmiotowym jak i podmiotowym.

13. Wykonawca musi działać zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

14. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną, która pokazywać będzie  min 1 zdjęcie wskazując na nim oznakowanie sali. Zdjęcia będą przekazywane zamawiającemu w formacie „.jpg” wraz z dokumentacją rozliczeniową.

15. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli

i monitoringu realizowanych kursów zawodowych/podnoszących kompetencje w miejscu ich

odbywania, jak również wgląd do dokumentacji związanej z realizacją kursu.

16. Zapłata będzie realizowana po zakończeniu zadania, obustronnego podpisania protokołu odbioru usługi i dostarczenia dokumentacji rozliczeniowej, o której mowa wyżej. Nie dopuszcza się możliwości wystawiania faktur cząstkowych.

17. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:

– posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nie został prawomocnie skazany za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,

– nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,

– w stosunku do niego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości.

IV. OCENA OFERT

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest 100%: cena

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę pod warunkiem, że spełnia wszystkie wymogi postępowania.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do dnia 05.12.2022 do godz. 11.00, a otwarcie ofert nastąpi dnia 5.12.2022 o godz. 11.15

2. Za złożenie Oferty przyjmuje się:

–  przesłanie kompletnej oferty tj. formularza oferty wraz z załącznikami (decyduje data i godzina wpływu oferty) na adres mailowy: sekretariat@izba.wroc.pl W temacie proszę wpisać: „Zapytanie ofertowe – kursy”.

– osobiste złożenie kompletnej oferty tj. formularza oferty wraz z załącznikami (decyduje data i godzina wpływu oferty) do sekretariatu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław, I piętro. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – kursy”.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany uważana jest za nieważną.

5. Oferta musi być kompletna. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze, w przypadku podpisania oferty przez osobę inną, wymagane jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa.

7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, składające się na ważną ofertę:

– Wypełniony Formularz Oferty– Załącznik nr 1

– Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 2

– Zasady przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 3

– Oświadczenie o niekaralności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku – Załącznik nr 4

8. Osoba do kontaktu: Dorota Olech – tel. 71 344 86 91 wew. 26

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych, innych niż PLN.

5. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian w warunkach umowy zawartej z Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
b) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

c) Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego
i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:

• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);

• zmiana numerów kontaktowych;

• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;

• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia stosownych oświadczeń, będących załącznikiem oferty.

10. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania cenowego:

Spotkanie szkoleniowe dla Cechów listopad 2022

Dnia 29.11.2022 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla Cechów zrzeszonych w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu.

Spotkaliśmy się tego dnia na, aby poruszyć tematykę egzaminów, które odbywają się rok rocznie. Jednak nowe ustawy powodują czasem tak ogromne zmiany, że bez szkoleń nie bylibyśmy w stanie sprawnie współpracować.

Bardzo ważnym elementem szkolenia było przypomnienie istotnej definicji: USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle Rozdział 1 Przepisy ogólne.

„Art. 2.

1.Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:
1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
lub
2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1,
lub
3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
lub
4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
lub
5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
lub
6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej – jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
lub
7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika,
lub
8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

(…)

4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików. ”

Poruszono również ważny temat Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Jest to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu. W PRK uwzględniono charakterystyki typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu ogólnym, zawodowym oraz w szkolnictwie wyższym.

Podczas spotkania omówiono również działania organizacyjne Izby w ramach przygotowania i przeprowadzenia w 2023 r. egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u rzemieślników, będących uczniami branżowych szkół I stopnia.


HARMONOGRAM sesji

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i mamy nadzieję, że nadchodząca sesja będzie dla nas wszystkich łatwiejsza.

(fotorelacja na fanpage Izby: https://www.facebook.com/DolnoslaskaIzbaRzemieslnicza/ )

Zapytanie ofertowe na wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Innowacyjna edukacja.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Program Wsparcia Edukacji”, w module Innowacyjna edukacja.

Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Oferent Pracownia fotografii Kreatywnej Marcin Włudarczyk spełnia wszystkie istotne warunki zamówienia, w tym kryterium cenowe. Wartość oferty nie przekracza środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest nakręcenie trzech filmów instruktażowych w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, mających na celu pokazanie wykorzystania innowacyjnych metod kształcenia.

Filmy będą kręcone w instytucjach (zakłady rzemieślnicze, szkoły) na terenie Wrocławia oraz w obrębie do 45 km od Wrocławia. Liczbę dni zdjęciowych i godziny kręcenia Wykonawca dostosuje do możliwości poszczególnych instytucji. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi dojazdami, noclegami itp. Muszą zostać skalkulowane w cenie

Na wykonanie jednego filmu instruktażowego składać się będą przede wszystkim następujące czynności:

 • przygotowanie projektu scenariusza filmu z wykorzystaniem scenariusza edukacyjnego przekazanego przez instruktora praktycznej nauki zawodu. Scenariusz będzie zwierał praktyczne wykonanie zadań egzaminacyjnych w danym zawodzie. Scenariusz zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy,
 • w filmie instruktażowym wezmą udział wskazani przez Zamawiającego nauczyciele/instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • przygotowanie oprawy muzycznej,
 • przygotowanie projektu czołówki, tyłówki, napisów (treści, typografii),
 • produkcja, w tym wszelkie czynności organizacyjne, techniczne, logistyczne i prawne, w szczególności utrwalenie utworu audiowizualnego, przy współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego konsultantem merytorycznym treści filmu,
 • postprodukcja filmu, w tym w szczególności montaż, udźwiękowienia, obsługa lektorska.

Celem filmu jest wsparcie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, emitowanych w minimum 15 punktach, w tym strony internetowe cechów, YouTube, media społecznościowe DIR, poprzez upowszechnienie wiedzy praktycznej z zakresu edukacji w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz. Filmy instruktażowe, które powstaną w ramach projektu będą wspierały edukację, oddając placówkom gotowe narzędzie do pracy, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli kształcenia zawodowego. Ich upublicznienie i dostosowanie do współcześnie atrakcyjnych narzędzi, pozwoli dotrzeć do młodzieży i zapewnić im bezpłatny dostęp do treści ułatwiających przyswajanie informacji, niezbędnych w procesie edukacji i na jej zakończenie. Uczeń będzie mógł samodzielnie i w dogodnym dla siebie czasie, korzystać z takiej opcji i wspomóc swoją edukację innowacyjnym narzędziem.

Termin realizacji:

Każdy projekt filmu musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Ostateczny termin wykonania zamówienia: do dnia 16.12.2022 r. do godz. 12:00.

Kryteria oceny ofert

100% cena

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem: Wykonawca musi wykazać, że w ciągu 3 lat poprzedzających termin składania ofert zrealizował min. 3 usługi polegające na wykonaniu instruktażowego filmu edukacyjnego,
 2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym profesjonalnym sprzętem, gwarantującym realizację za pośrednictwem minimum 2 kamer o minimalnej rozdzielczości natywnej 6K (6144 x 3456 px) i minimum 2 mikrofonów.
 3. Gwarantują archiwizację i dostęp Zamawiającemu do materiałów źródłowych przez okres minimum 5 lat.
 4. Akceptują treść zamówienia – złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 5. Udzielą 6 miesięcznej gwarancji.

Oferta

Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim (zał.1,2,3,4)

Musi ona zawierać:

 • Pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;
 • Adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP, REGON (w przypadku firmy)
 • Wycenę zamówienia w kwocie brutto.
 • Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
 • Osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: sekretariat@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – na wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Innowacyjna edukacja.”, do dnia  dnia 01.12.2022 r. do godz. 10.00.

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Łężna – Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej – tel. (71) 344 86 91 wew. 43

Magdalena Warchał – Wydział Projektów, Promocji i Współpracy Międzynarodowej – tel. (71) 344 86 91 wew. 29

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – Zapytanie ofertowe na wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Innowacyjna edukacja.

Szkolenie projektu ICIinSMEs

Spotkanie projektowe Hanse Parlament pt.” „Increasing Customer Innovation in Small and Medium Enterprises (ICIinSMEs)” czyli „Cyfrowe metody, zestaw narzędzi i szkolenia w celu zwiększenia innowacji zorientowanych na potrzeby klienta MŚP”.

Dnia 18.11.2022 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu przy Placu Solnym 13, odbyło się spotkanie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Byli to m.in. właściciel zakładu metali i konstrukcji metalowych, właściciel pralni, właścicielka firmy tępiących szkodniki, właścicielki salonów fryzjerskich, pracownik restauracji, zegarmistrz, firmy wyrobów z kamienia, a nawet projektant mody. Łącznie wzięło udział aż 19 osób.

Spotkanie poprowadzili naukowcy, dr Magdalena Ornatowska i dr Maciej Sygit. Uczestnicy zostali zapoznani z definicjami innowacyjności i kreatywności. Metody ułatwiające twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów to np. burza mózgów, metoda 635, mind mapping (mapa myśli), diagram Ishikawy.

Każdy z uczestników otrzymał karty pracy: propozycje wartości i segment klientów, model biznesowy i mapa empatii.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta:DOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA WE WROCŁAWIU
Nr projektu:RPDS.10.04.01-02-0031/20-002-01
Harmonogram za okres:V-VIII 2022
Lp.Rodzaj wsparcia/działania
(nazwa kursu/ szkolenia/zajęć)
Data udzielania wsparciaGodziny udzielania wsparciaAdres realizacji wsparcia
lub
link do kursu/ szkolenia/zajęć 
Nazwa wykonawcy/
Imię i nazwisko prowadzącego
 
Inne:
– liczba osób uczestniczących;
– temat kursu/szkolenia/zajęć.
1Staże dla uczniówod 3.01.2022 do 31.12.2022od poniedziałku do piątku, weekendy, popołudniana terenie woj. dolnośląskiego oraz w Oświęcimiu osoba kontaktowa w sprawie staży Jadwiga Marszałkowska tel. 71/344 86 91
2Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowychod 2.09.2022 do 23.12.2022Od piątku do niedzieli  8.30-20.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 JaworKamil Hala, Elżbieta DoroszDZS w Jaworze – od IX do XII – 2 grupy po 7 osób
3Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowychod 2.09.2022 do 23.12.2022Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12, Dworska 8, 54-144 Wrocław 7 grup
4Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych  Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Bożków 89a, 57-441 Bożków  
5Utworzenie klasy patronackiejod 2.09.2022 do 23.12.2022Od piątku do niedzieli  8.30-20.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 JaworElżbieta Dorosz1 klasa
6Wycieczka zawodoznawcza     
7Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniówod 2.09.2022 do 23.12.2022Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13, Kamiennogórska 16, 54-034 Wrocław 2 grupy
8Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniówod 2.09.2022 do 23.12.2022Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12, Dworska 8, 54-144 Wrocław 2 grupy
9Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniówod 2.09.2022 do 23.12.2022Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Zajęcia stacjonarne w szkoleDolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Bożków 89a, 57-441 Bożków 2 grupy
10Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniówod 2.09.2022 do 23.12.2022czwartek od 16.30 do 19.30Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 JaworMarta Tomasik, Marta Pacak, Grażyna Juchniewicz, Brygida Kaczkowskazajęcia on-line https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3AFRu9SS3Qb1qMdr1GMfq3is0uxU_EpNUobxIhojgVPHk1%40thread.tacv2%2F1646033499617%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25228dea687d-d16e-4425-8215-8d7916162544%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b17d5722-fdcc-483f-bd4f-9b5f518cd72a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1ded5298-fe68-439b-80d0-cfb5b383f8f5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true                         https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWJc3urdgYR_D1cB1P48SxPYe9jvl_L3OxuplYDyRed41%40thread.tacv2/1654413789372?context=%7b%22Tid%22%3a%228dea687d-d16e-4425-8215-8d7916162544%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b2155c-ebb2-4931-94b2-83ccf7becaf9%22%7d   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ5ZjZlZTctOTQwZC00NmQ2LThiYWEtYWRiYzAzNGViYTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dea687d-d16e-4425-8215-8d7916162544%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b2155c-ebb2-4931-94b2-83ccf7becaf9%22%7d                                    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:FRu9SS3Qb1qMdr1GMfq3is0uxU_EpNUobxIhojgVPHk1@thread.tacv2/1649342899213?context=%7B%22Tid%22:%228dea687d-d16e-4425-8215-8d7916162544%22,%22Oid%22:%22b17d5722-fdcc-483f-bd4f-9b5f518cd72a%22%7D
11Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli     
12Kursy przygotowujące do
kwalifikacyjnych egzaminów, egzaminów
czeladniczych i mistrzowskich dla uczniów
18-21.11, 2-4.12 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Pl. Solny 13, 50-061 Wrocław, Centrum Odzieżowe Wanda, ul Kaszubska 4,  WrocławZespół egzaminacyjny DIR i Wanda FokKurs i egzamin w zawodzie krawiec, 5 osób

Nabór do komisji egzaminacyjnych i mistrzowskich

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu prowadzi nabór kandydatów do  komisji egzaminacyjnych na kadencję 2023-2028 w zawodach:

 • Betoniarz -zbrojarz,
 • Betoniarz,
 • Blacharz,
 • Blacharz samochodowy,
 • Bioenergoterapeuta,
 • Brukarz,
 • Cieśla,
 • Cukiernik,
 • Dekarz,
 • Drukarz,
 • Elektromechanik,
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • Elektryk,
 • Elektronik,
 • Florysta,
 • Fryzjer,
 • Fryzjer zwierząt,
 • Fotograf,
 • Glazurnik,
 • Introligator,
 • Kamieniarz,
 • Kominiarz,
 • Kosmetyczka,
 • Kowal,
 • Krawiec,
 • Kucharz,
 • Kelner,
 • Lakiernik,
 • Lakiernik samochodowy,
 • Malarz-tapeciarz,
 • Monter izolacji budowlanych,
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Metaloplastyk,
 • Monter elektronik,
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter instalacji gazowych,
 • Mechanik motocyklowy,
 • Mechanik precyzyjny,
 • Murarz-tynkarz,
 • Murarz,
 • Naturopata,
 • Operator obrabiarek skrawających,
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • Organomistrz,
 • Piekarz,
 • Posadzkarz,
 • Radiesteta,
 • Rusznikarz,
 • Wędliniarz,
 • Rzeźnik-wędliniarz,
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Stolarz,
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Ślusarz,
 • Tapicer,
 • Wizażystka/stylistka,
 • Wulkanizator,
 • Zegarmistrz,
 • Zdobnik ceramiki,  
 • Złotnik-jubiler.

Zapraszamy do współpracy osoby, których wiedza i doświadczenie pozwolą na realizację procesu potwierdzania kwalifikacji zawodowych na wysokim poziomie.

Osoby zainteresowane powołaniem do komisji powinny spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.)

Wymogi dla kandydatów ubiegających się o powołanie do komisji egzaminacyjnej:

Przewodniczący komisji i zastępcy przewodniczącego komisji powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin.


W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji spełniającego wymagania,  w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji powinni  posiadać:
1) wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo
2) wykształcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo
3) wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co naj-mniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza.

Członkowie komisji powinni posiadać:
1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu,
po uzyskaniu tytułu mistrza, albo
2) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika.

Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z2016r. poz.1379), lub ukończony kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 

Zainteresowanych kandydatów do komisji egzaminacyjnych prosimy o wypełnienie
i złożenie poniższych dokumentów:

oraz załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w w/w rozporządzeniu.

21.10.2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV im. Polonii Belgijskiej odbyło się uroczyste Święto Dnia Edukacji Narodowej 2022, na którym odznaczono osoby, które zasłużyły się dla edukacji i oświaty.
Za ogromny wkład w edukację naszej młodzieży, doceniono również członków Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni:
– Pani Krystyna Drozd,
– Pan Ryszard Łuźniak
W imieniu całego Zarządu oraz Pracowników, pragniemy serdecznie podziękować za wszystko to, co robicie!