ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie do projektu pn. Dobry start w rzemiośle”

Projekt pn. „Dobry start w rzemiośle” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu                     

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

Tel: 71/ 344-86-91

NIP 896 000 58 22

e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl

www.izba.wroc.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych dla 12 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie  do projektu  pn. Dobry start w rzemiośle”.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI

1. Kurs zostanie przeprowadzony w terminie 5-13.12.2022 r. w zakładzie gastronomicznym na terenie Kłodzka dla 12 uczniów, którzy realizują kierunek kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych. Kurs zostanie przeprowadzony w języku polskim, w wymiarze 24 godzin przypadających na jednego uczestnika kursu, zgodnie z poniższym rozkładem treści:

a) Funkcjonalność pomieszczeń, urządzeń, sprzęt i aparatura kontrolno – pomiarowa w zakładzie gastronomicznym – 1 godz.

b) Praktyczne zastosowanie przepisów i procedur obowiązujących w zakładzie gastronomicznym – 1 godz.

c) Magazynowanie środków żywności w warunkach zakładu gastronomicznego – 1 godz.

d) Obróbka wstępna surowców spożywczych – przygotowanie półproduktów w warunkach zakładu gastronomicznego – 7 godz.

e) Obróbka cieplna surowców i półproduktów w produkcji gastronomicznej oraz wykańczanie potraw – 7 godz.

f) Porcjowanie, dekorowanie i ekspediowanie potraw i napojów w warunkach zakładu gastronomicznego – 4 godz.

g) Czynności związane z obsługą gości i usług gastronomicznych – 1 godz.

h) Zasady zmywania i utrzymywania czystości naczyń stołowych i kuchennych w zakładzie gastronomicznym – 1 godz.

i) Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych – 1 godz.

2. Na czas realizacji kursu zakład gastronomiczny zostanie dostosowany do potrzeb uczestników kursu między innymi poprzez organizację miejsc pracy warsztatowej dla uczestników kursu, zapewnienie swobody w dostępie do zaplecza gastronomiczno – kuchennego w zakresie realizowania treści kursu oraz nieudostępnianie zaplecza gastronomiczno – kuchennego w godzinach realizacji kursu dla innych grup i uczestników indywidualnych. W lokalu gastronomicznym istnieje zaplecze do realizacji dań m.in. makaronowych, pizzy oraz burgerów.

3. Uczestnikom zostanie zapewniony transport na miejsce realizacji kursu i powrót (koszt Wykonawcy).

4. Uczestnikom zostaną zapewnione: odzież robocza dostosowana do stanowiska pracy, materiały szkoleniowe, wszelkie produkty żywnościowe niezbędne do realizacji części praktycznej kursu, narzędzia kuchenne itp. (koszt Wykonawcy).

5 Uczestnicy otrzymają na własność nieodpłatnie materiały szkoleniowe niezbędne do realizacji kursu (koszt Wykonawcy).

5. Uczestnicy zostaną ubezpieczeni na czas trwania kursu, w tym na czas transportu (koszt Wykonawcy).

6. Kurs będzie realizowany w godzinach popołudniowych, najwcześniej od godz.14.00.

7. Kurs zostanie rozłożony na 4 dni (4 dni po 6 godzin).

8. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym (pisemny i praktyczny).

III. WYMAGANIA OD WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewnia realizację zadania we wskazanej miejscowości i terminach.

2. W trakcie zajęć Wykonawca powinien zaplanować regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych jedna przerwa trwająca min 30 min. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu zajęć, informując o tym Wykonawcę w terminie przynajmniej 3 dni kalendarzowych przed dokonaną zmianą. Zmiana może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy. Ewentualna zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca zapewni 2- ch  prowadzących kurs na grupę 12 osób, w tym min. jedną osobę z uprawnieniami pedagogicznymi i min. 1 osobę z min. 5 letnim doświadczeniem praktycznym w gastronomii. Zamawiający może zażądać udokumentowania spełnienia wymagań w tym zakresie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wystawione w ostatnim dniu zajęć lub po zakończeniu zajęć, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia zajęć.

5. Wykonawca gwarantuje, że pomieszczenia zakładu gastronomicznego spełniają wszelkie normy i odpowiadają przepisom prawnym, wymaganymi do ich funkcjonowania. W przypadku udziału w kursie uczniów niepełnosprawnych, Wykonawca zapewnia infrastrukturę zgodnie z potrzebami uczniów z niepełnosprawnością.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami normującymi szkolenia/kursy, przepisami BHP oraz aktualnymi na dzień realizacji kursu wymogami sanitarnymi w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.

7. W przypadku jeśli wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej i posiadanie badań lekarskich, Wykonawca zobowiązany jest do jej zapewnienia osobom uczestniczącym.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego w części teoretycznej i praktycznej na koniec realizacji kursu.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonego kursu poprzez prowadzenie stosownej dokumentacji na wzorach przekazanych przez Zamawiającego, w postaci:

– dziennika zajęć zawierającego dzienną listę obecności, wymiar godzin, wykaz treści,

– pre i post testów w zakresie treści szkolenia,

– rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu,

– listy odbioru materiałów z podpisami uczestników kursu,

– listy osób ubezpieczonych lub poddanych badaniom lekarskim (jeśli dotyczy),

– zakres i protokół z egzaminu wewnętrznego.

Wyżej wymienioną dokumentację Wykonawca przedkłada do rozliczenia kursu, łącznie z fakturą.

10. Wykonawca w swojej ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu, a w szczególności:

– koszt wynagrodzenia wykładowców/ instruktorów,

– koszt transportu uczestników kursu,

– koszt ubezpieczenia uczestników,

– koszt zakupu odzieży roboczej,

– koszt materiałów szkoleniowych,

– koszt produktów gastronomicznych,

– koszt udostępnienia zakładu gastronomicznego,

– koszt wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,

– koszt badań lekarskich (jeśli dotyczy),

– koszt egzaminu wewnętrznego,

– w przypadku konieczności wniesienia jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z ww.

czynnościami koszty tych opłat ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca realizacji kursu zawodowego oraz

informowania uczestników o finansowaniu kursu ze środków europejskich, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

12. Wykonawca będzie zobowiązany do monitorowania obecności uczestników na zajęciach i

zgłaszania Zamawiającemu nieobecności po zakończonym dniu szkolenia, drogą mailową lub

telefonicznie:

a. Wykonawca może skreślić osobę z listy uczestników z powodu nieuczęszczania na zajęcia tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego. W przypadku skreślenia z listy uczestników projektu w trakcie trwania umowy, Zamawiający zapłaci za uczestnika wyłącznie za faktycznie poniesione koszty.

b. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji zamówienia zarówno w zakresie przedmiotowym jak i podmiotowym.

13. Wykonawca musi działać zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

14. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną, która pokazywać będzie  min 1 zdjęcie wskazując na nim oznakowanie sali. Zdjęcia będą przekazywane zamawiającemu w formacie „.jpg” wraz z dokumentacją rozliczeniową.

15. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli

i monitoringu realizowanych kursów zawodowych/podnoszących kompetencje w miejscu ich

odbywania, jak również wgląd do dokumentacji związanej z realizacją kursu.

16. Zapłata będzie realizowana po zakończeniu zadania, obustronnego podpisania protokołu odbioru usługi i dostarczenia dokumentacji rozliczeniowej, o której mowa wyżej. Nie dopuszcza się możliwości wystawiania faktur cząstkowych.

17. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:

– posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nie został prawomocnie skazany za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,

– nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,

– w stosunku do niego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości.

IV. OCENA OFERT

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest 100%: cena

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę pod warunkiem, że spełnia wszystkie wymogi postępowania.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do dnia 05.12.2022 do godz. 11.00, a otwarcie ofert nastąpi dnia 5.12.2022 o godz. 11.15

2. Za złożenie Oferty przyjmuje się:

–  przesłanie kompletnej oferty tj. formularza oferty wraz z załącznikami (decyduje data i godzina wpływu oferty) na adres mailowy: sekretariat@izba.wroc.pl W temacie proszę wpisać: „Zapytanie ofertowe – kursy”.

– osobiste złożenie kompletnej oferty tj. formularza oferty wraz z załącznikami (decyduje data i godzina wpływu oferty) do sekretariatu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław, I piętro. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – kursy”.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany uważana jest za nieważną.

5. Oferta musi być kompletna. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze, w przypadku podpisania oferty przez osobę inną, wymagane jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa.

7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, składające się na ważną ofertę:

– Wypełniony Formularz Oferty– Załącznik nr 1

– Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 2

– Zasady przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 3

– Oświadczenie o niekaralności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku – Załącznik nr 4

8. Osoba do kontaktu: Dorota Olech – tel. 71 344 86 91 wew. 26

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych, innych niż PLN.

5. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian w warunkach umowy zawartej z Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
b) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

c) Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego
i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:

• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);

• zmiana numerów kontaktowych;

• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;

• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia stosownych oświadczeń, będących załącznikiem oferty.

10. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania cenowego:

Zapytanie ofertowe na wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Innowacyjna edukacja.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Program Wsparcia Edukacji”, w module Innowacyjna edukacja.

Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Oferent Pracownia fotografii Kreatywnej Marcin Włudarczyk spełnia wszystkie istotne warunki zamówienia, w tym kryterium cenowe. Wartość oferty nie przekracza środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest nakręcenie trzech filmów instruktażowych w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, mających na celu pokazanie wykorzystania innowacyjnych metod kształcenia.

Filmy będą kręcone w instytucjach (zakłady rzemieślnicze, szkoły) na terenie Wrocławia oraz w obrębie do 45 km od Wrocławia. Liczbę dni zdjęciowych i godziny kręcenia Wykonawca dostosuje do możliwości poszczególnych instytucji. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi dojazdami, noclegami itp. Muszą zostać skalkulowane w cenie

Na wykonanie jednego filmu instruktażowego składać się będą przede wszystkim następujące czynności:

 • przygotowanie projektu scenariusza filmu z wykorzystaniem scenariusza edukacyjnego przekazanego przez instruktora praktycznej nauki zawodu. Scenariusz będzie zwierał praktyczne wykonanie zadań egzaminacyjnych w danym zawodzie. Scenariusz zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy,
 • w filmie instruktażowym wezmą udział wskazani przez Zamawiającego nauczyciele/instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • przygotowanie oprawy muzycznej,
 • przygotowanie projektu czołówki, tyłówki, napisów (treści, typografii),
 • produkcja, w tym wszelkie czynności organizacyjne, techniczne, logistyczne i prawne, w szczególności utrwalenie utworu audiowizualnego, przy współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego konsultantem merytorycznym treści filmu,
 • postprodukcja filmu, w tym w szczególności montaż, udźwiękowienia, obsługa lektorska.

Celem filmu jest wsparcie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, emitowanych w minimum 15 punktach, w tym strony internetowe cechów, YouTube, media społecznościowe DIR, poprzez upowszechnienie wiedzy praktycznej z zakresu edukacji w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz. Filmy instruktażowe, które powstaną w ramach projektu będą wspierały edukację, oddając placówkom gotowe narzędzie do pracy, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli kształcenia zawodowego. Ich upublicznienie i dostosowanie do współcześnie atrakcyjnych narzędzi, pozwoli dotrzeć do młodzieży i zapewnić im bezpłatny dostęp do treści ułatwiających przyswajanie informacji, niezbędnych w procesie edukacji i na jej zakończenie. Uczeń będzie mógł samodzielnie i w dogodnym dla siebie czasie, korzystać z takiej opcji i wspomóc swoją edukację innowacyjnym narzędziem.

Termin realizacji:

Każdy projekt filmu musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Ostateczny termin wykonania zamówienia: do dnia 16.12.2022 r. do godz. 12:00.

Kryteria oceny ofert

100% cena

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem: Wykonawca musi wykazać, że w ciągu 3 lat poprzedzających termin składania ofert zrealizował min. 3 usługi polegające na wykonaniu instruktażowego filmu edukacyjnego,
 2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym profesjonalnym sprzętem, gwarantującym realizację za pośrednictwem minimum 2 kamer o minimalnej rozdzielczości natywnej 6K (6144 x 3456 px) i minimum 2 mikrofonów.
 3. Gwarantują archiwizację i dostęp Zamawiającemu do materiałów źródłowych przez okres minimum 5 lat.
 4. Akceptują treść zamówienia – złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 5. Udzielą 6 miesięcznej gwarancji.

Oferta

Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim (zał.1,2,3,4)

Musi ona zawierać:

 • Pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;
 • Adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP, REGON (w przypadku firmy)
 • Wycenę zamówienia w kwocie brutto.
 • Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
 • Osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: sekretariat@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – na wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Innowacyjna edukacja.”, do dnia  dnia 01.12.2022 r. do godz. 10.00.

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Łężna – Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej – tel. (71) 344 86 91 wew. 43

Magdalena Warchał – Wydział Projektów, Promocji i Współpracy Międzynarodowej – tel. (71) 344 86 91 wew. 29

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – Zapytanie ofertowe na wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Innowacyjna edukacja.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przewóź grupy 26 osób na trasie Wrocław – Kringelborg Allé 7 Nykøbing F, Dania oraz Kringelborg Allé 7 Nykøbing F., Dania  – Wrocław

w ramach projektu „Europejski system szkolenia zawodowego dla dolnośląskiego rzemiosła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (2019-1-PL01-KA102-064456)

Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przewóz grupy 24 osób młodocianych oraz 2 opiekunów grupy (łącznie 26 osób) :

 • z miejscowości Wrocław (Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław) do miejscowości Nykøbing F, Dania w dniu 31 lipca 2022 roku (niedziela);
 • z miejscowości Nykøbing F, Dania do miejscowości Wrocław (Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław)  w dniu 13 sierpnia 2022 roku (sobota);
 • Wykonawca uwzględnia w ofercie koszty przeprawy promowej i koszty ewentualnych dodatkowych opłat za przejazdy/postoje.
 • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środek transportu w pełni sprawny, wyposażony w odpowiednie, wymagane przepisami prawa dokumenty oraz wyposażenie;
 • Środek transportu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa dla pojazdów ekologicznych i bezpiecznych. W szczególności musi mieć aktualne badania techniczne i aktualne wymagane prawem ubezpieczenie, wyposażenie w przyrządy kontrolne oraz inne, wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do przewozów krajowych i międzynarodowych dokumenty i urządzenia;
 • Środek transportu musi posiadać klimatyzację i być przygotowany do podróży pod względem estetyki i porządku;
 • Wykonawca ma obowiązek dostarczyć środek transportu wraz z kierowcą/kierowcami na miejsce i w terminie określonym przez Zamawiającego na 30 minut przed planowanym odjazdem;
 • koszty związane z wyżywieniem kierowcy/kierowców w trakcie wykonania zlecenia ponosi Wykonawca;
 • wszelkie koszty związane z celem podróży, których uregulowania wymaga ten cel, ponosi Wykonawca. Dotyczy to w szczególności opłat za autostrady, parkingi, przeprawy promowe oraz innych opłat drogowych.

Termin realizacji:

 1. Wrocław – Nykobing:             31 lipiec 2022
 2. Nykobing – Wrocław:             13 sierpień 2022

Godziny wyjazdu zostaną ustalone przez Zleceniodawcę indywidualnie z wykonawcą usługi.

Kryteria oceny ofert

100% cena

Oferta

Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim (zał.1)

Musi ona zawierać:

 • Pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;
 • Adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP, REGON (w przypadku firmy)
 • Wycenę zamówienia w kwocie brutto.
 • Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
 • Osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: b.olech@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – na przewóz grupy do Danii”, do dnia  14 lipca 2022 roku, godz.12:00.

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Barbara Olech- Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej

Tel. (71) 344 86 91 w.25

E-mail: b.olech@izba.wroc.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 6 h zajęć z podstaw języka duńskiego

w ramach projektu „Europejski system szkolenia zawodowego dla dolnośląskiego rzemiosła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (2019-1-PL01-KA102-064456)

Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu z podstaw języka duńskiego w wymiarze 6 h dla grupy 24 osób, młodzież ucząca się w zawodzie mechanik i mechatronik.

Celem szkolenia jest przygotowanie grupy młodzieży do wyjazdu na staż zawodowy do Danii, na poziomie A1

Kurs powinien zawierać zagadnienia z zakresu:

 • form przywitania i pożegnania,
 • odmianę przez osoby podstawowych czasowników (być, mieć),
 • przedstawienie siebie,
 • liczebniki,
 • nazwy zawodów,
 • słownictwo związane z miastem i miejscami w mieście
 • pytanie o drogę i udzielanie odpowiedzi


Termin realizacji:

18.07.2022 r. – 29.07.2022 r.

Miejsce realizacji:

Szkolenie w formie on -line, platforma Teams

Zamawiający zapewnia dostęp do platformy.

Kryteria oceny ofert

100% cena

Oferta

Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim na załączonym formularzu

Musi ona zawierać:

 • Pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;
 • Adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP, REGON (w przypadku firmy)
 • Wycenę zamówienia w kwocie brutto.
 • Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
 • Zakres przeprowadzonych zajęć;
 • Osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Inne istotne informacje dotyczące przyszłej umowy

 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia pedagogiczne do przeprowadzenia szkolenia.
 2. Wykonawca podczas zajęć oprócz wiedzy językowej przekazuje uczestnikom informacje dotyczące życia codziennego na terenie Danii oraz kultury kraju.
 3. Wykonawca prowadzi listy obecności uczestników na każdych zajęciach i potwierdza je swoim podpisem.
 4. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu Kursu wystawione przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą  na podstawie list obecności.
 5. Złożenie oferty równoznaczne jest z zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: b.olech@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – zajęcia z języka duńskiego”, do dnia 14 lipca 2022 roku, godz.12:00.

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Barbara Olech- Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej

Tel. (71) 344 86 91 w.25

E-mail: b.olech@izba.wroc.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, pl. Solny 13, 50-061 Wrocław, KRS 0000149020 NIP 8960005822 REGON 000450051, e-mail : sekretariat@izba.wroc.pl, tel. +48 (71) 344-86-91.

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i prawnie uzasadnionych interesów.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z podstaw języka duńskiego (6h) objętego Zapytaniem ofertowym i dalej w celu realizacji umowy zawartej przez Administratora danych osobowych na skutek wyboru oferty;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu realizacji umowy na skutek wyboru oferty;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i dochodzenia roszczeń).

4. W związku z przetwarzaniem danych na podstawach, o których mowa w punkcie 3 powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych oraz z umów zawartych przez Administratora danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO);

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

e)    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

Jest to prawo do otrzymania w powszechnie używanym formacie danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy niezbędność przetwarzania danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych. Ich nieprzekazanie wyklucza możliwość wzięcia udziału w ww. postępowaniu oraz realizację przyszłej umowy.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i/lub zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych bądź przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą adresów lub numeru telefonu wskazanego w punkcie 1 powyżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 21h zajęć z podstaw języka angielskiego

w ramach projektu „Europejski system szkolenia zawodowego dla dolnośląskiego rzemiosła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (2019-1-PL01-KA102-064456)

Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu z podstaw języka angielskiego w wymiarze 21 h dla grupy 24 osób, młodzież ucząca się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i mechatronik.
 • Celem szkolenia jest przygotowanie grupy młodzieży do wyjazdu na staż zawodowy do Danii na poziomie języka A1
 • Kurs powinien zawierać zagadnienia z zakresu:
 • form przywitania i pożegnania,
 • pytań o samopoczucie i udzielanie informacji,
 • odmiana czasowników posiłkowych,
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych,
 • przedstawienie siebie i innych,
 • liczebniki, godziny, daty,
 • nazwy zawodów

Termin realizacji:

18.07.2022 r. – 29.07.2022 r.

Miejsce realizacji:

Szkolenie w formie on -line, platforma Teams

Zamawiający zapewnia dostęp do platformy.

Kryteria oceny ofert

100% cena

Oferta

Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim na załączonym druku:

Musi ona zawierać:

1 Pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;

2. Adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP, REGON (w przypadku firmy)

3. Wycenę zamówienia w kwocie brutto.

4. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;

5. Zakres przeprowadzonych zajęć;

6. Osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ponadto:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia pedagogiczne do przeprowadzenia kursu.

Wykonawca prowadzi listy obecności uczestników na każdych zajęciach i potwierdza je swoim podpisem.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu Kursu wystawione przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą  na podstawie list obecności.

Złożenie oferty równoznaczne jest z zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: b.olech@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – zajęcia z języka angielskiego”, do dnia 14 lipca 2022 roku, godz.12:00.

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Barbara Olech- Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej

Tel. (71) 344 86 91 w.25

E-mail: b.olech@izba.wroc.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, pl. Solny 13, 50-061 Wrocław, KRS 0000149020 NIP 8960005822 REGON 000450051, e-mail : sekretariat@izba.wroc.pl, tel. +48 (71) 344-86-91.

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i prawnie uzasadnionych interesów.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z podstaw języka duńskiego (6h) objętego Zapytaniem ofertowym i dalej w celu realizacji umowy zawartej przez Administratora danych osobowych na skutek wyboru oferty;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu realizacji umowy na skutek wyboru oferty;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i dochodzenia roszczeń).

4. W związku z przetwarzaniem danych na podstawach, o których mowa w punkcie 3 powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych oraz z umów zawartych przez Administratora danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO);

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

e)    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

Jest to prawo do otrzymania w powszechnie używanym formacie danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy niezbędność przetwarzania danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych. Ich nieprzekazanie wyklucza możliwość wzięcia udziału w ww. postępowaniu oraz realizację przyszłej umowy.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i/lub zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych bądź przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą adresów lub numeru telefonu wskazanego w punkcie 1 powyżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego

w ramach projektu: „Europejski system szkolenia zawodowego dla dolnośląskiego rzemiosła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu ; „Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (2019-1-PL01-KA102-064456)
 
                                                                                                                                                     I.            Zleceniodawca
 
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
Plac Solny 13
50-061 Wrocław
 
                                                                                                                           II.            Opis przedmiotu zamówienia
 
·         21 h lekcyjnych,
·         grupa 13 osób (uczniowie klas 2,3 szkół branżowych oraz absolwenci do roku czasu),
·         zakres: podstawy języka niemieckiego oraz tematyka związana z językiem zawodowym (kucharz),
·         termin: 18.05.-27.05.2022 r.,
·         miejsce: zajęcia w formie online poprzez platformę Teams,
·         przygotowanie materiałów dydaktycznych, w tym listy słownictwa z zakresu zawodu kucharz,
·         przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej przed i po zakończeniu kursu,
·         monitoring postępów językowych.
 
                                                                                                                   III.            Termin i miejsce składania ofert
 
Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: b.olech@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – kurs języka niemieckiego”, do dnia 16.05.2022 r., godz.12:00.
 
 
III. Kontakt
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Barbara Olech- Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej
Tel. (71) 344 86 91 w.25
E-mail: b.olech@izba.wroc.pl
 
 
 
 
 
 
Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: b.olech@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – język niemiecki”, do dnia 16.05.2022 r., godz.12:00.
 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przewóź grupy 14 osób na trasie Wrocław- Wenzendorf – Wrocław

w ramach projektu „Europejski system szkolenia zawodowego dla dolnośląskiego rzemiosła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (2019-1-PL01-KA102-064456)

 1. Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przewóz grupy 13 osób młodocianych oraz 1 opiekuna grupy (łącznie 14 osób) :

 • z miejscowości Wrocław (Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Pl. Solny 13, 50-061 Wrocław) do miejscowości Wenzendorf (Am Schipperberg 14, 21279 Wenzendorf) w dniu 29.05.2022 r. (niedziela);
 • z miejscowości Wenzendorf (Am Schipperberg 14, 21279 Wenzendorf ) do miejscowości Wrocław (Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Pl. Solny 13, 50-061 Wrocław)  w dniu 11.06.2022 r. (sobota);
 • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środek transportu w pełni sprawny, wyposażony w odpowiednie, wymagane przepisami prawa dokumenty oraz wyposażenie;
 • Środek transportu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa dla pojazdów ekologicznych i bezpiecznych. W szczególności musi mieć aktualne badania techniczne i aktualne wymagane prawem ubezpieczenie, wyposażenie w przyrządy kontrolne oraz inne, wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do przewozów krajowych i międzynarodowych dokumenty i urządzenia;
 • Środek transportu musi posiadać klimatyzację i być przygotowany do podróży pod względem estetyki i porządku;
 • Wykonawca ma obowiązek dostarczyć środek transportu wraz z kierowcą/kierowcami na miejsce i w terminie określonym przez Zamawiającego na 30 minut przed planowanym odjazdem;
 • koszty związane z wyżywieniem kierowcy/kierowców w trakcie wykonania zlecenia ponosi Wykonawca;
 • wszelkie koszty związane z celem podróży, których uregulowania wymaga ten cel, ponosi Wykonawca. Dotyczy to w szczególności opłat za autostrady, parkingi, przeprawy promowe oraz innych opłat drogowych.
 1. Termin realizacji:
 1. Wrocław – Wenzendorf:                      29.05.2022 r.
 2. Wenzendorf – Wrocław:                      11.06.2022 r.

Godziny wyjazdu zostaną ustalone przez Zleceniodawcę indywidualnie z wykonawcą usługi.

 1. Kryteria oceny ofert

100% cena

 • Oferta
 1. Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim (zał.1)
 2. Musi ona zawierać:
 • Pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;
 • Adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP, REGON (w przypadku firmy)
 • Wycenę zamówienia w kwocie brutto.
 • Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
 • Osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 •  
 • Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: b.olech@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – na przewóz grupy 14 osób”, do dnia 16.05.2022 r., godz.12:00.

 • Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Barbara Olech- Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej

Tel. (71) 344 86 91 w.25

E-mail: b.olech@izba.wroc.pl

Zał.1.  Oferta na świadczenie usługi transportowej

Protokół do zapytania ofertowego na wyposażenie pracowni klasy patronackiej w Dolnośląskim Zespole Szkół w Jaworze

Wrocław, 19.11.2021r.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 1/2021

W związku z realizacją projektu pn.: „ Dobry start w rzemiośle”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego potrzeb rynku pracy- konkursy horyzontalne

Niniejsze zapytanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. ZAMAWIAJĄCY

        Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

        Pl. Solny 13

        50-061 Wrocław

        NIP: 896-000-58-22

 • Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Strona internetowa Zamawiającego:  www.izba.wroc.pl

 • Zapytania ofertowe wysłane pocztą elektroniczną do następujących podmiotów:  j.balon@semaco.com.pl, pasmanterialegnica@o2.pl, biuro@integris.pl, j.szczotka@strima.com

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia była :

CZĘŚĆ I – Dostawa Oprogramowania  do przygotowania produkcji odzieży w wersji edukacyjnej na 10 stanowisk, instalacja i szkolenie z obsługi systemu (1 szt.)

CZĘŚĆ II –   Dostawa Plotera Średnio-formatowego (1 szt.)

CZĘŚĆ III-  Dostawa maszyn do szycia ( 6 szt.)

CZĘŚĆ IV – Dostawa hafciarki z oprogramowaniem (1 szt.)

4. Wartość zamówienia:

Została określona w dniu 09.08.2021 r. na podstawie zaplanowanych kosztów we wniosku o dofinansowanie, aktualnej analizy potrzeb szkoły i otrzymanych wstępnych ofert na wartość 39923,00 zł brutto, netto 35369,00 zł oraz co stanowi równowartość kwoty netto w euro 8284,50  EURO

Szacowania wartości dokonała: Agata Guzek

5. Zapytanie ofertowe przygotowała: Agata Guzek

6. Zapytanie zostało skierowane do następujących podmiotów:

7. Termin składania ofert upłynął: w dniu 19.11.2021 r. o godz. 10:00

8. Do upływu terminu składania ofert złożono:

    Oferty złożone przez 2 podmioty.

 Nazwa i adres oferentów oraz cena zaoferowana przez oferentów:

CZĘŚĆ I – Dostawa Oprogramowania  do przygotowania produkcji odzieży w wersji edukacyjnej na 10 stanowisk, instalacja i szkolenie z obsługi systemu (1 szt.)

Oferent Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Czy oferta
kompletna
Data złożenia oferty Liczba punktów
Firma Usługowo-Handlowa SEMACO  J.Skałoń, M.Strojniak S.j. Os. Szkolne 19A, 31-977 Kraków 10 900,00 13 407,00 TAK18.11.2021 godz. 15.21   100

CZĘŚĆ II –  Dostawa Plotera Średnio-formatowego (1 szt.)

Oferent Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Czy oferta
kompletna
Data złożenia oferty Liczba punktów
Firma Usługowo-Handlowa SEMACO  J.Skałoń, M.Strojniak S.j. Os. Szkolne 19A, 31-977 Kraków 9500,00 11685,00 TAK 18.11.2021 godz. 15.21   100

CZĘŚĆ III- Dostawa maszyn do szycia ( 6 szt.)

Oferent Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Czy oferta
kompletna
Data złożenia oferty Liczna punktów
Firma Usługowo-Handlowa SEMACO  J.Skałoń, M.Strojniak S.j. Os. Szkolne 19A, 31-977 Kraków 3121,98 3840,04 TAK 18.11.2021 godz. 15.21   84
Pasmanteria Piotr Hałaś ul. Andersa 16, 59-220 Legnica 2624,40 3228,00 TAK 19.11.2021R godz..7:30 100

CZĘŚĆ IV – Dostawa hafciarki z oprogramowaniem (1 szt.)

Oferent Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Czy oferta
kompletna
Data złożenia oferty Liczba punktów
Firma Usługowo-Handlowa SEMACO  J.Skałoń, M.Strojniak S.j. Os. Szkolne 19A, 31-977 Kraków 5365,85 6600,00 TAK 18.11.2021 godz. 15.21   100
Pasmanteria Piotr Hałaś ul. Andersa 16, 59-220 Legnica 5690,24 6999,00 TAK 19.11.2021R godz..7:30 94

9. Zamówienie będzie współfinansowane:

ze środków Unii Europejskiej: w wysokości29682,00zł co stanowi 85% wartości zamówienia

10. Oferty odrzucone:

Nie dotyczy.

11. Wybór oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano oferty wskazane poniżej:

CZĘŚĆ I – Dostawa Oprogramowania  do przygotowania produkcji odzieży w wersji edukacyjnej na 10 stanowisk, instalacja i szkolenie z obsługi systemu (1 szt.)

Oferent Wartość netto PLN Wartość brutto w PLN Data złożenia oferty
Firma Usługowo-Handlowa SEMACO  J.Skałoń, M.Strojniak S.j. Os. Szkolne 19A, 31-977 Kraków 10900,00 13407,00 18.11.2021 godz. 15.21  

CZĘŚĆ II –  Dostawa Plotera Średnio-formatowego (1 szt.)

Oferent Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Data złożenia oferty
Firma Usługowo-Handlowa SEMACO  J.Skałoń, M.Strojniak S.j. Os. Szkolne 19A, 31-977 Kraków 9500,00 11685,00 18.11.2021 godz. 15.21  

CZĘŚĆ III- Dostawa maszyn do szycia ( 6 szt.)

Oferent Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Data złożenia oferty
Pasmanteria Piotr Hałaś ul. Andersa 16, 59-220 Legnica 2624,40 3228,00 19.11.2021R godz..7:30

CZĘŚĆ IV – Dostawa hafciarki z oprogramowaniem (1 szt.)

Oferent Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Data złożenia oferty
Firma Usługowo-Handlowa SEMACO J.Skałoń,  M.Strojniak S.j. Os. Szkolne 19A, 31-977 Kraków 5365,85 6600,00 18.11.2021 godz. 15.21  

12.  Uzasadnienie wyboru:

komisja w składzie

            Agata Guzek                                                                               ……..…………………………….

             podpis członka Komisji

 • Ewa Komenda                                                                             ……..…………………………….

              podpis członka Komisji

dokonały wyboru następującej oferty firmy: Firma Usługowo-Handlowa SEMACO  J.Skałoń, M.Strojniak S.j. Os. Szkolne 19A, 31-977 Kraków do część I, II, IV i firma : Pasmanteria Piotr Hałaś ul. Andersa 16, 59-220 Legnica do części III, które uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych.

13.  Umowa zostanie zawarta:

Firma Usługowo-Handlowa SEMACO  J.Skałoń, M.Strojniak S.j. Os. Szkolne 19A, 31-977 Kraków  I, II, IV i firma : Pasmanteria Piotr Hałaś ul. Andersa 16, 59-220 Legnica do części III,    Odstąpiono od umowy/zamknięto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 •  Załączniki do protokołu:
 • Formularze ofertowe złożone przez oferentów
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych złożone przez członków komisji

14. Uwagi:

Nie dotyczy

15.  Osoba sporządzająca protokół:

Agata Guzek

16. Osoby zatwierdzające wybór oferenta:

…..……………………………………..…………

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu )                  

………………………………………………………..

 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu) …..……………………………………..…………

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu)

Zapytanie ofertowe na wyposażenie pracowni klasy patronackiej w Dolnośląskim Zespole Szkół w Jaworze

Wrocław, 04.11.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza będąca Liderem Projektu „ Dobry start w rzemiośle”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na :

Wyposażenie pracowni klasy patronackiej w Dolnośląskim Zespole Szkół w Jaworze

I.    DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Pl. Solny 13

50-061 Wrocław

NIP: 896-000-58-22

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) , przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: www.izba.wroc.pl

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego potrzeb rynku pracy- konkursy horyzontalne

III.    NAZWY I KODY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ

48941000 Pakiety oprogramowania do projektowania wzorów

30232140-7 Ploter

42715000 Maszyny do szycia

42710000 Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i dostarczenie wyposażenia do szkoły Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze, na potrzeby klasy patronackiej na kierunku Krawiec.

Zamówienie zostało podzielone na części:

CZĘŚĆ I – Dostawa Oprogramowania  do przygotowania produkcji odzieży w wersji edukacyjnej na 10 stanowisk, instalacja i szkolenie z obsługi systemu (1 szt.)

CZĘŚĆ II –  Dostawa Plotera Średnio-formatowego (1 szt.)

CZĘŚĆ III- Dostawa maszyn do szycia ( 6 szt.)

CZĘŚĆ IV – Dostawa hafciarki z oprogramowaniem (1 szt.)

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub większej liczby części. Każda część oferty będzie rozpatrywana osobno.

V.   SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie klasy patronackiej:

 • Specjalistyczne oprogramowanie dla branży odzieżowej CAD/CAM (instalacja i  szkolenie z obsługi systemu) (1 szt.)
 • Ploter średnio-formatowy  (1 szt.)
 • Maszyna do szycia (6 szt.)
 • Hafciarka z oprogramowaniem (1 szt.)

Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do miejsca wyznaczonego przez  Zamawiającego oraz zainstalowania dostarczonego sprzętu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

ad.1. Oprogramowanie  CAD/CAM  (instalacja i  szkolenie z obsługi systemu) do przygotowania produkcji odzieży w wersji edukacyjnej (1 szt.)

Oprogramowanie CAD/CAM powinno w pełni obsługiwać konstruowanie szablonów, ich digitalizację, stopniowanie, modyfikacje oraz najbardziej efektywne tworzenie optymalnych układów rozkroju.

Zawartość oprogramowania:

– obsługa digitalizacji klasycznej z wykorzystaniem digitizerów;

Proces digitalizacji przetwarzania rzeczywistych, zwykle kartonowych szablonów na postać cyfrową  zapisywaną w komputerze. Szablon składający się z różnych  zewnętrznych (kontur) i wewnętrznych linii, punktów i znaków technologicznych, powinien zostać precyzyjnie określony i przetworzony z formy kartonowej na postać cyfrową. Digitalizacja powinna korzystać z tablic do digitalizacji (digitizerów) formatu A3 do A0+ lub aparatu cyfrowego. DIG powinien umożliwić m.in. szybkie, inteligentne przetworzenie szablonów całej rozmiarówki danego modelu przez digitalizację szablonów tylko w dwóch rozmiarach. DIG powinien posiadać głosowe wspomaganie digitalizacji, które prowadzi kolejno przez cały proces, bez potrzeby ciągłego podglądu monitora, zapewniając oszczędności czasu, wygodę pracy oraz bezbłędność w działaniu.
System powinien obsługiwać wszystkie możliwe metody digitalizacji szablonów:
• z klasyczną tablicą do digitalizacji z kursorem, o formacie od A3 do A0+
• za pomocą foto-digitalizacji z wykorzystaniem cyfrowych zdjęć szablonów
• przez skanowanie szablonów w skanerach A2/A3 lub szerokoformatowych.

– konstrukcje, modelowanie, pomiary, etc.;

Proces konstrukcji, modelowania, pomiarów, etc. powinien łączyć potrzeby projektowania. Proces ten powinien umożliwiać tworzenie odzieży najwyższej jakości i każdego typu – odzieży męskiej, damskiej i dziecięcej, bielizny, odzieży roboczej, mundurowej, od najprostszej aż do projektów najbardziej zaawansowanych. Powinien również zapewniać tworzenie nowych szablonów oraz zmianę już istniejących w szybki sposób dzięki efektywnym metodom bezpośredniej pracy na komputerze, bez użycia metod ręcznych i papierowych. Zaawansowane narzędzia powinny zapewniać łatwe tworzenie i modelowanie linii i kształtów, redukując do minimum ilość punktów definiujących kontur szablonu.

– zaawansowane stopniowanie form i szablonów;

System powinien posiadać bardzo szybki i perfekcyjny system stopniowania dla wielu rozmiarów, dający bardzo duże oszczędności czasu, zapewniać najlepsze możliwe funkcje obsługi stopniowania odzieży. PGS powinien obsługiwać wielowymiarowe tabele rozmiarowe (wariacje rozmiarowe).

– obsługa foto-digitalizacji z pomocą cyfrowych zdjęć szablonów;

Obsługa foto-digitalizacji z pomocą cyfrowych zdjęć szablonów powinna zapewniać szybki proces digitalizacji szablonów w branży odzieżowej i tekstylnej (Photo Digitizer). Z pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego lub skanera w niezwykle szybki i łatwy sposób powinien przetwarzać dowolnej wielkości kartonowe szablony na postać cyfrową. Po wykonaniu zdjęcia system  automatycznie powinien kalibrować szablony w celu usunięcia błędów perspektywy i zniekształceń optycznych. Następnie powinien w bardzo krótkim czasie automatycznie rozpoznawać, kształty każdego z szablonów i zapisać w komputerze. Zaawansowany algorytm przetwarzania obrazu powinien zapewniać wysoką precyzję i sprawność odwzorowania kształtów. System powinien  współpracować zarówno z aparatem umieszczonym na stałym statywie, jak również aparatem trzymanym w ręce.

– katalogowanie i zarządzanie modelami w bazie;

Baza modeli powinna ułatwiać katalogowanie i wyszukiwanie wszystkich modeli jakie zostały zapisane w bazie danych. Każdy uczestnik powinien mieć możliwość indywidualnego ustawiania rodzaju widoku na liście modeli wg: tabeli z nazwą modelu ułożoną alfabetycznie, karty ze zdjęciem modelu, listy szablonów lub wybranych szczegółów o modelu. Wyszukiwanie powinno odbywać się wg daty utworzenia modelu, nazwy modelu , symbolu modelu. Wystarczyłoby wpisać początkowe litery modelu, a system filtracji odnalazłby szukany model w bazie. Oprócz tradycyjnego katalogowania powinna być możliwość tworzenia zestawów modeli np. komplet modelu np. garsonka i spodnie.

– interaktywne tworzenie układów rozkroju;

System powinien interaktywnie tworzyć układy rozkroju (markerów). Intuicyjnie pogrupować funkcje zapewniającą łatwą obsługę. System powinien inteligentnie, automatycznie i super szybko tworzyć układy kroju o najwyższej osiągalnej efektywności (najniższy odpad materiału). Wykorzystanie modułu powinno przynosić znaczne oszczędności materiałów. System powinien obsługiwać materiały z raportem kraty, pasków i/lub restrykcje powtarzalnego wzoru materiału. Zużycie materiału podczas tworzenia układu powinno być bieżąco monitorowane. System powinien posiadać dostępny dodatkowo moduł , który powinien tworzyć układy rozkroju w czasie jedynie 3-5minut.

Dodatkowo:

– licencja sieciowa programu w wersji edukacyjnej na min.10 stanowisk komputerowych;

– instalacja oprogramowania;

– szkolenie z obsługi systemu;

ad.2 Ploter średnio-formatowy ( 1 szt.)

Parametry powinny być na poziomie:

Ploter atramentowy 2-głowicowy, szer. wydruku min.125cm, prędkość drukowania min.80 m²/h,  rozdzielczość min.300dpi, rodzaj głowicy drukującej 1 głowica, komunikacja LAN, USB2.0,  podawanie papieru tylna rolka z własnym napędem, z automatycznym wolnym zapasem papieru, odbiór papieru: wolny odbiór papieru, gramatura papieru 40-200g / m², format danych, ploter powinien obsługiwać sterowanie z powszechnie używanych 64 bitowych systemów operacyjnych.

ad.3 Maszyna do szycia  (6 szt.)

Maszyna do szycia powinna być  prosta w obsłudze,  posiadać min. 15 programów ściegowych, chwytacz wahadłowy, półautomatyczne obszywanie dziurek, wolne ramię, zatrzaskowe mocowanie stopki, możliwość szycia podwójną igłą (szycie dekoracyjne),

 • półautomatyczne obszywanie dziurek,
 • płynna regulacja długości ściegów (max 4mm),
 • płynna regulacja szerokości zygzaka (max 5mm),
 • zatrzaskowe mocowanie stopki,
 • możliwość szycia wstecz (zakańczanie ściegów).

Powinna zawierać:

 • stopkę uniwersalną,
 • stopkę do półautomatycznego obszywania dziurki,
 • stopkę do wszywania zamków,
 • stopkę z regulowanym prowadnikiem do ściegu krytego,
 • płytkę do cerowania,
 • rozpruwacz,
 • min.3 szt. szpulek,
 • zestaw igieł,
 • rozrusznik nożny,
 • kabel zasilający.

ad.4 Hafciarka i oprogramowanie (1 szt.)

Hafciarka powinna zawierać:

Maksymalne pole haftu: 280 x 200 mm, ilość wbudowanych haftów min. 160, ilość wbudowanych czcionek min. 6, łączenie haftów i napisów, menu w języku polskim, czujnik zerwania nici, nawlekacz igły manualny,  tamborki, minimalne wymagania: 200 x 200 mm, 200 x 280 mm, ilość igieł: 1, prędkość haftowania min. 860 wkłuć na minutę, czcionki z polskimi znakami, monogramy literowe, edycja haftów, wyświetlacz dotykowy, kolorowy, automatyczne obcinanie nici, automatyczny powrót do miejsca zrywu nitki, szpulownik wbudowany.

Specjalistyczne oprogramowanie do projektowania haftów:

Powinno posiadać menu w języku polskim, mieć możliwość instalacji co najmniej na dwóch rodzajach najpopularniejszych komputerowych systemów operacyjnych, powinien obsługiwać gesty wykonywane przy użyciu panelu dotykowego.

Projektowanie:  automatyczne przygotowanie haftów,  program sam powinien zamieniać zdjęcia/ rysunek/ grafikę na gotowy haft. Powinna być  możliwość ustawienia dokładności odwzorowania, ilości kolorów, a także tła haftu, powinna być możliwość  zostawienia lub automatycznego usunięcia tła. Po zamianie grafiki na haft powinna być możliwość zmiany kolejności haftowanych obiektów czy jego kolorów, wielkość czy nawet zarządzać kolejnością haftowanych obiektów. Dodatkowo powinna być możliwość: obracania, duplikowania, grupowania każdego haftu, możliwość zmieniania jego wielkości czy nawet zarządzania kolejnością haftowanych obiektów.

Powinien zawierać min 21 wbudowanych czcionek do tworzenia napisów i monogramów możliwość edycji rozmiaru, kąta nachylenia, szerokości liter itp., możliwość edycji rozmiaru liter ich kąta nachylenia czy szerokości liter itp., automatyczną zamianę plików graficznych w formatach na haft, możliwość zapisu wzoru haftu w formacie odczytywanym przez urządzenia różnych producentów, możliwość ustawienia kolejności haftowania zarówno poszczególnych obiektów, jak i grup kolorów, możliwość rzeczywistego podglądu wzoru haftu na wybranym tamborku, funkcję wyboru materiału, na jakim wykonywany będzie haft- program dostosowuje wzór (m.in. przez dodatkowe ściegi spodnie dla tkanin rozciągliwych, aby uniknąć zniekształcenia wzoru), informację o potrzebnych materiałach: zużycie nici górnych i spodnich dla danego wzoru, a także czas i ilość wkłuć potrzebnych do wykonania wzoru, powinna być możliwość  swobodnego powiększania wpisywanych liter, pomniejszania, zmieniania kąta nachylenia czy szerokość liter.

obsługiwane formaty plików hafciarskich: .draw,  .ngs, .sew, .dst, .dsz, .dsb, .tbf, .sst, .sas, .ksm, .pcs, .pcm, .xxx, .tap, .exp, .pec, .pes,.hus, .vip, .shv, .vp3, .jpx, .jef, .jef+, .sew, .m3, .10om .zhs, .ebd, .mst, .hgt, .txt, .qli, .cqp, .vip, .vp3

Obsługiwane formaty graficzne: .ai, .cmx, .dxf, .eps, .wmf, .eps, .emf, .svg, .plt, .fcm, .bmp, .dib, .gif, .jpeg, .jpg, .jpe, .png, . svgz, .tif, .tiff, .ico, .wbmp, .webp, .icns,.pbm, .pgm, .ppm, .icb, .tga, .tpic, .vda, .vst, .xbm, .xpm , .DXF

VI.    SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamówienie jest podzielone na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub większej liczby części.

VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji każdej części zamówienia w terminie do dnia 10.12.2021r., jednakże Zamawiający zastrzega możliwość zamiany terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji. Adres dostawy: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze,  kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 Jawor.

VIII.   WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W cenie oferty musi być zawarty koszt: dostawy. Należy podać stawkę podatku VAT.

3. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Sprzęt zawarty w zamówieniu powinien być nowy i zapakowany w sposób skutecznie zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.

5. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 14 dni od daty zrealizowania zamówienia.

6. Wykonawca dostarczy sprzęt bezpośrednio na adresy: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze,  kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 Jawor, w dniach i godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek i montaż dostarczonego sprzętu.

7. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w Zapytaniu ofertowym, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenie lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania z obowiązującym prawem. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formularzu oferty szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

7. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia oferty.

IX.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a.  prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b. dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia,

c. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d. nie znajduje się w likwidacji lub nie ogłoszono w stosunku do niego upadłości,

e. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom,

f. znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

e. stosują klauzule społeczne: nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku.

2. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

•uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

•pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

•pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa:

a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

c. Oświadczenie o niekaralności i braku skazania za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku (stosowanie klauzul społecznych) – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;

d. Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Na wezwanie Zamawiającego Oferent ma obowiązek przekazania, w terminie 2 dni roboczych, specyfikacji technicznej proponowanego sprzętu, który będzie potwierdzał spełnienie warunków technicznych zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do Zapytania ofertowego, z których musi jednoznacznie wynikać, że Oferent spełnia warunki, a w przypadku niespełnienia choćby jednego z nich, Oferent zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  I DATA ZŁOŻENIA OFERTY

1.  Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 19.11.2021 godz. 10:00

2. Za złożenie Oferty przyjmuje się dostarczenie jej osobiście lub przesłanie pocztą (decyduje data i godzina wpływu oferty) do biura Zamawiającego, tj.:

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
Pl. Solny 13, 50-061 Wrocław

z dopiskiem:  „Zapytanie ofertowe nr 1/2021 ” wraz z dokładnym adresem Wykonawcy.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Oferty.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub istnieją wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.  Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

8. Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany w punkcie 2 uważana jest za nieważną.

9.  Oferta musi być kompletna. Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

11. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze, w przypadku podpisania oferty przez osobę inną, wymagane jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa.

12. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę:
– Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
– Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu udziału
– Załącznik nr 4 Oświadczenie o niekaralności i braku skazania za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku (stosowaniu klauzul społecznych)
– Załącznik nr 5 Oświadczenie RODO
– Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
– Zaparafowany wzór umowy

13. Dokumenty wchodzące w skład oferty, za wyjątkiem aktualnego wydruku z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, przedstawiane są w formie oryginałów.

14. Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej może być wydrukiem

15. Zamawiający nie wymaga podania w ofercie nazwy producenta

XI.  KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający uzna ofertę za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

a. oferta sporządzona została na prawidłowym formularzu,

b. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

c. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści, z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert:

•Kryterium: Cena brutto wskazana w ofercie – Waga 100%

3.  Zastosowane pojęcia i wzory do obliczenia punktowego:

•LPC – liczba punktów uzyskana w kryterium I Cena;

C oferty najniższej – najniższa wartość oferty brutto wśród rozpatrywanych ofert;

C oferty badanej – wartość brutto oferty badanej;

LPC = ( C oferty najniższej/ C oferty badanej) X 100 pkt.

4.  Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom, wypełniającym kryteria, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. W przypadku takiej samej liczby punktów wynik rozwinięty zostanie do dziesiętnych części punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2021 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. Oferenci mogą być obecni podczas otwierania ofert.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów oraz zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.izba.wroc.pl

XIII. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

a. konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,

b. zmiany zasad finansowania zamówienia,

c. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,

d. wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,

e. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny), o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w terminie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,

f. zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy,

g. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania:

a. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożliwość zawarcia prawidłowej umowy,

b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

XV. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

1. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronach:

Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie:

www.izba.wroc.pl

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

3. Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

XVI.   GWARANCJA

Na zamawiane urządzenia Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące

XVII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazane przez strony drogą elektroniczną, pocztą oraz faxem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą mailową, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
 2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Agata Guzek e-mail: a.guzek@izba.wroc.pl , tel. 71/3448691 wew. 28
 3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować drogą elektroniczną na adres: sekretariat@izba.wroc.pl, pisemnie pod adres: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Pl. Solny 13, 50-061 Wrocław.
 4. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

XVIII.   INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającymi, a Wykonawcą w walutach obcych, innych niż PLN.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert.
 3. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
 4. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca nie będzie obciążał Zmawiającego dodatkowymi kosztami w związku z opóźnieniem w zapłacie wynikającym z opóźnień w przekazaniu transz przez jednostkę kontraktującą.
 6. Wykonawca nie będzie obciążał Zmawiającego dodatkowymi kosztami w związku z opóźnieniem w zapłacie wynikającym z opóźnień w przekazaniu transz przez jednostkę kontraktującą.
 7. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 9. W treści umowy, którą podpisze wykonawca będzie zawarta informacja o karach umownych.

XIX. ZAŁĄCZNIKI