DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

TREŚĆ DEKLARACJI

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i realizujących zadania publiczne, w tym organizacje pozarządowe. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej izba.wroc.pl Data publikacji strony internetowej: 03.09.2019 r. Obecnie, strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Aktualnie trwa praca nad audytem dostępności strony, w celu określenia szczegółowych wytycznych do dostosowania strony. Oświadczenie sporządzono dnia 10.11.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Katarzyna Łężna; adres e-mail: k.lezna@wroc.pl; telefon: +48713448691 wew.43.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, DIR może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy DIR odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, pl. Solny 13, 50-061 Wrocław

Adres ten jest również adresem do korespondencji.

SPOSÓB DOJAZDU

Do biura Fundacji można dogodnie dojechać komunikacją miejską. W odległości max 100m znajdują się przystanki tramwajowe, postój taksówek. Przed budynkiem znajduje się płatny parking. Szczegółowy opis dojazdu przedstawiamy w zakładce Kontakt.

WEJŚCIE DO BUDYNKU I STREFA OBSŁUGI KLIENTÓW

Sekretariat DIRu znajduje się na pierwszym piętrze. Do budynku prowadzą 2 wejścia, z czego wejście od ul. Szajnochy jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Dalej do poszczególnych pomieszczeń można dotrzeć windą, a następnie szerokimi korytarzami. W budynku znajdują się ogólnodostępne toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Metryczka

Osoba odpowiedzialna za treśćKatarzyna Łężna
Data wytworzenia10.11.2020
Osoba ostatnio aktualizującaKatarzyna Łężna
Data ostatniej aktualizacji10.11.2020 12:18