PODSUMOWANIE KONFERENCJI „INTELIGENTNY DOLNY ŚLĄSK-DOLNOŚLĄSKA STREFA INNOWACJI”

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

INTELIGENTNY DOLNY ŚLĄSK – DOLNOŚLĄSKA STREFA INNOWACJI”

Czy dolnośląska społeczność przedsiębiorców jest gotowa na kolejne wyzwania stawiane przez globalnie rozumianą innowacyjność?

Gdzie tkwi siła tych firm, którym się udało? Na ile wzmocniliśmy się w pokonywaniu barier napotykanych przy wdrażaniu innowacji?

Jak oceniamy działanie regionalnego systemu wspierania innowacji?

Powyższe pytania nieustannie pojawiają się w dyskusjach na temat innowacyjności na Dolnym Śląsku.

Realizując założenia wynikające z procesu twórczego  odkrywania – nieodłącznie związanego z realizacją polityki innowacyjnej regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu, zorganizował kolejne wydarzenie mające charakter regionalnego forum innowacji. W konferencji pod tytułem „Inteligentny Dolny Śląsk – Dolnośląska Strefa Innowacji”, która odbyła się 4 grudnia 2019 roku w Centrum konferencyjnym WPP, wzięło udział wielu przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz transfer technologii. Program konferencji oparto na trzech panelach dyskusyjnych dedykowanych kolejno:

– dolnośląskim startupom – liderom innowacji;

– ograniczeniom w dyfuzji i wdrażaniu innowacji;

– aktualnym trendom w działalności B+R oraz problematyce powstawania firm typu spin-off. 

W wykładzie otwierającym konferencję Pan Zbigniew Wantuła – członek zarządu firmy Grenade Hub Sp. z o.o. przedstawił niezwykle ciekawą prezentację przedstawiającą zagadnienia doboru odpowiedniej ścieżki finansowania i rozwoju dla różnego rodzaju projektów innowacyjnych. Według tej koncepcji finansowanie projektów, których ryzyko stoi po stronie rynku, nie po stronie wynalazczości, a więc projektów które mają jasno zdefiniowaną ścieżkę realizacji, natomiast nie posiadają odpowiedniego rozeznania oczekiwań klientów, rzadko prowadzić będzie do zakładanych rezultatów. Jako uzasadnienie tej tezy przedstawiony został monitoring projektów zrealizowanych w ramach jednego  z  działań finansowanych z Funduszy Europejskich, gdzie spośród 220 zrealizowanych projektów do dziś na rynku pozostało jedynie 9 firm.

W wykładzie wskazano również istotna rolę edukacji przedsiębiorców w zakresie umiejętności współpracy z klientami w procesie tworzenia i wdrażania innowacyjnych produktów – działanie w większości przypadków stanowić będzie o powodzeniu realizowanych przedsięwzięć.

Pierwszy panel dyskusyjny – dedykowany dolnośląskim startupom otworzyły prezentacje trzech firm:

Amplicon Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o. oraz InfraSpectra Sp. z o.o. Zaprezentowane historie postawania koncepcji firm, pierwszych kroków na rynku, potknięć i sposobów na przezwyciężenie trudności stanowiły wstęp do dyskusji na temat możliwości rozwoju strartupów – w tym możliwości czerpania ze środowisk naukowych działających w otoczeniu przedsiębiorstw. Wskazano na potencjał tkwiący w studentach – szczególnie tych zrzeszonych w kołach naukowych. To właśnie w takich miejsca można nazwać kuźnią przyszłych startupów. Bardzo istotne jest jednak doświadczenie „w boju” które studenci otrzymują zatrudniając się w firmach zaraz po studiach. To na styku zapału do naukowego działania, wyniesionego z uczelni i skonfrontowanego z działalnością w warunkach rynkowych, rodzą się  koncepcje firm które mają szanse zaistnieć i przetrwać na rynku. Uczestnicy panelu potwierdzili również prawdziwość tez stawianych w wykładzie  otwierającym a odnoszących się do bacznej obserwacji potrzeb klientów i szybkiej reakcji na płynące od nich sygnały. Wszystkie firmy wskazywały na ewolucję ich pierwotnych koncepcji produktów i usług w konfrontacji z rynkiem.

Tematyka drugiego panelu dyskusyjnego dotyczyła kilku aspektów wskazywanych często w publikacjach dotyczących innowacyjności jako bariery w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Wskazano na brak liderów, działających na uczelniach, wspomagających dialog pomiędzy nauką i biznesem. Kontynuując wątek z pierwszego panelu stwierdzono, że innowacja rodzi się na rynku, należy więc na jak najwcześniejszym etapie konfrontować z rynkiem również badania realizowane na uczelniach (poza badaniami podstawowymi), inaczej bowiem wpadamy w pętlę nieustannej innowacji. Zespoły badawcze pracują wciąż nad nowymi pomysłami, natomiast nie przynosi to żadnych wymiennych korzyści gospodarce. W tym kontekście stwierdzono również iż nie ma koncepcji gotowych w 100%. Jeśli uznamy, że idea jest dopracowana w 80% to najwyższy czas rozpocząć jej wdrażanie – inaczej – znów wpadniemy w pętlę nieustanych usprawnień. To rynek będzie weryfikował czy i w jakim kierunku mamy ją dalej rozwijać. Dyskutowano także temat samej istoty innowacyjności w kontekście potencjału regionalnego. W odpowiedzi na pytanie czy region jest w stanie wygenerować innowacje o zasięgu globalnym, czy należy się raczej skupić na modelu ewolucyjnym, polegającym na usprawnianiu produktów i procesów  postawiono tezę, że na Dolnym Śląsku firmy wdrażające przełomowe rozwiązania pojawią się w ciągu 10 najbliższych lat.  Nie oznacza to jednak, że realizowane wciąż działania usprawniające nie mają wartości innowacyjnej – wszystko co prowadzi do podniesienia konkurencyjności jest istotne z punktu widzenia systemu innowacyjnego regionu. Paneliści wskazali też na zbytnie rozdrobnienie w definicjach regionalnych inteligentnych specjalizacji, padła sugestia, aby w kolejnej perspektywie finansowej skupić się  bardziej na makrotrendach takich jak np. machine learning.

Trzeci panel otworzyły prezentacje dwóch spin – offów: Carbonmed Sp. z o.o. oraz Ipanterm Sp. z o.o. Przedstawiciele projektów zaprezentowali rozwiązania technologiczne które wdrażają oraz przedstawili najistotniejsze z ich punktu widzenia problemy z którymi mierzą się na drodze do pełnej komercjalizacji. Prezentację puentującą problematykę transferu technologii z uczelni do biznesu zaprezentował Pan Damian Derlukiewicz – zastępca dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Paneliści w dyskusji wskazywali na powolne procesy oddolne które mają szansę zmienić sposób realizacji działań promujących ofertę naukową wśród przedsiębiorców, polegające przede wszystkim na rozbudowywaniu sieci kontaktów interpersonalnych przez przedstawicieli wyspecjalizowanych jednostek. Jednocześnie szczerze podsumowano fakt bardzo nielicznej reprezentacji przedsięwzięć typu spin -off na scenie regionalnej, pomimo statystycznie bogatej oferty naukowej dolnośląskich uczelni.

Prowadząca konferencję Pani Małgorzata Chalabala podsumowując stwierdziła, że regionalny system innowacji to przede wszystkim ludzie którzy go tworzą. Niezależnie z którego z reprezentowanych środowisk pochodzą mają ograniczony dostęp do informacji. Wzajemne zrozumienie pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesów innowacyjnych jest kluczem do pokonywania barier stojących na drodze do rozwoju innowacyjności w regionie. Z tego względu inicjatywy samorządu regionalnego, takie jak niniejsze forum, stanowią bardzo istotny wkład w rozwój dialogu i budowę kapitału społecznego wokół problematyki innowacyjności.

Pełna informacja na temat panelistów i reprezentowanych instytucji znajduje się na stronie
http://izba.wroc.pl/dir2019/konferencja/.