polityka prywatności


DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ
WE WROCŁAWIU

Realizacja statutowej działalności Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, oparta jest m.in. o dane osobowe rzemieślników zrzeszonych w cechach, pracowników młodocianych realizujących kształcenie zawodowe w rzemiośle, kandydatów do egzaminów kwalifikacyjnych oraz kursów i szkoleń, partnerów Izby w oparciu
o zawarte porozumienia o współpracy, pracowników Izby oraz innych podmiotów i osób współpracujących z Izbą. Każdego dnia dbamy o to, aby przekazane nam dane osobowe przetwarzane były w zgodzie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych oraz prawem, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO].

Zadaniem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie w jednym, łatwo dostępnym miejscu  informacji o tym, w jaki sposób i w jakich okolicznościach pozyskujemy dane osobowe, w jaki sposób i jak długo je wykorzystujemy.

W celu  zapewnienia  przejrzystości informacji, co do zasady z początkiem przebiegu komunikacji w sprawie przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, tożsamości Administratora i opisu praw osoby, której dane dotyczą, ze wskazaniem gdzie w niniejszej Polityce Prywatności można odnaleźć kompletną informację o której mówią art. 13 i 14 RODO.

W przypadkach, gdy będziemy dodatkowo potrzebowali Państwa wyraźnej zgody
(np. w zakresie wykorzystania Państwa wizerunku), to poprosimy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz o Państwa prawach ze zgodą związanych.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 18 października 2018 r.
Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2019 r.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, pl. Solny 13, 50-061 Wrocław, KRS 0000149020 NIP 8960005822 REGON 000450051, zwany dalej: „DIR” lub „Administrator”.

Współadministratorzy danych osobowych

Jeżeli w zakresie prowadzonej działalności statutowej przez DIR, w ramach współpracy z zrzeszonymi organizacjami, dla realizowanego zadania ustalone zostaną wspólne cele i sposoby przetwarzania, to DIR oraz właściwe organizacje wskazuje się
w tym zakresie jako Współadministratorów.

Więcej informacji nt. zrzeszonych organizacji  można znaleźć tutaj.( link do danych kontaktowych)

W drodze wspólnych uzgodnień Współadministratorzy w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z realizowanego zadania, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają.

Uzgodnienia, o których mowa powyżej, należycie odzwierciedlają odpowiednie zakresy obowiązków Współadministratorów oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami, których dane dotyczą. Zasadnicza treść uzgodnień jest udostępniana podmiotom, których dane dotyczą wraz z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

Przetwarzanie danych przez Administratora

W związku z prowadzoną działalnością statutową Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy

 • pisemnie na adres korespondencyjny Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, pl. Solny 13, 50-061 Wrocław
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Zespołu ds. Prywatności Danych rodo@izba.wroc.pl
 • telefonicznie pod nr telefonu +48 (71) 344-86-91

Kontakt ze Współadministratorami

Współadministratorzy każdorazowo wskazują jako Wspólny Punkt Kontaktowy
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, tym samym kontakt ze Współadministratorami jest możliwy

 • pisemnie na adres korespondencyjny Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, pl. Solny 13, 50-061 Wrocław
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Zespołu ds. Prywatności Danych rodo@izba.wroc.pl
 • telefonicznie pod nr telefonu +48 (71) 344-86-91

Odbiorcy danych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane są też ujawniane podmiotom powiązanym z Administratorem,
w ramach struktury organizacyjnej rzemiosła (Związek Rzemiosła Polskiego
w Warszawie, Cechy Rzemiosł zrzeszone w Izbie).  Więcej informacji nt. członków zrzeszonych w Izbie  można znaleźć tutaj. Aktywny Link do organizacji zrzeszonych  oraz do strony   www.zrp.pl

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora. Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień wynikających z RODO.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację
  o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych –
  z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą,
  w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Zgłaszanie żądań związanych
z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć

 • pisemnie na adres korespondencyjny Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
  we Wrocławiu, pl. Solny 13, 50-061 Wrocław
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Zespołu ds. Prywatności Danych rodo@izba.wroc.pl

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Zasady pobierania opłat

Co do zasady informacje podawane Pani/Panu przez  Administratora, na mocy art. 13 i art. 14 RODO, oraz komunikacja i działania podejmowane przez Administratora zgodnie z art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.

Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może pobrać od Pani/Pana rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z Pani/Pana żądaniem.

Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na Administratorze

Kategorie osób, których dane przetwarzamy

Beneficjenci szkoleń, kursów i innych wydarzeń organizowanych przez DIR, w związku z działalnością statutową a w szczególności z promocją
i utrwalaniem tradycji rzemieślniczych

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy lub do podjęcia czynności przed jej zawarciem w sprawach udziału w szkoleniu, warsztatach czy innym wydarzeniu, w którym udział objęty jest regulaminem udziału;
 • art. 6 ust.1 lit f RODO, w celu zredagowania i publikacji relacji z wydarzenia, w tym komentarzy do publikowanych w tych relacjach zdjęć, a także w celu potwierdzenia udziału w wydarzeniu i zapewnieniu kontaktu w sprawach terminu i harmonogramu wydarzenia; 
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w sytuacjach, w których Pani/Pana dane osobowe zwykłe są nam udostępniane i nie posiadamy żadnych innych przesłanek, na których moglibyśmy oprzeć przetwarzanie (np.
 • w sytuacji, w której wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy udostępnili Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych podmiotom współpracującym z Izbą, wykorzystali Pani/Pana wizerunek do celów promocji działalności Izby);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Izbie (dokonywania rozliczeń́ finansowych; realizacji obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością̨; realizacja obowiązków wobec organów publicznych i sądów);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora w przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody np. rejestracji wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach
 • i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych, prasie, ulotkach i tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Izby i Cechów.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Członkostwo w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu wymaga, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe ujęte w deklaracji członkowskiej, aż do ustania Pani/Pana członkostwa w DIR. W tym przypadku nie ubiegamy się o  zgodę na przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych, ponieważ wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej, a następnie przyjęcie Pani/Pana do DIR jest podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych.

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

Członkowie organów statutowych DIR 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności wynikających
  z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (np. w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego), wynikających
  z ustawy o rachunkowości (np. w celu opatrzenia podpisem sprawozdania finansowego), dokonania rozliczeń́ finansowych (wypłata świadczeń z tytułu pełnionej funkcji), związanych z księgowaniem i sprawozdawczością̨; realizacji obowiązków wobec sądów i organów publicznych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych polegających na realizacji zadań
  i celów statutowych, zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, zapewnieniu możliwości kontaktu, obsłudze korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody np. rejestracji wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych, prasie, ulotkach
  i tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Izby i jej członków.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych osobowych oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi wykonywanie funkcji Członka Zarządu/Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. W zakresie danych osobowych uzyskanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji przez Administratora celu przetwarzania w odniesieniu do działań́, w ramach których przetwarzane są̨ dodatkowe dane osobowe od Pani /Pana pozyskane.

Osoby desygnowane  do odznaczeń  i wyróżnień  

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu uhonorowania rzemieślników i innych osób aktywnych na rzecz misji samorządu rzemiosła

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wypełniając ciążące na Wnioskodawcy obowiązki prawne
w zakresie odznaczeń państwowych na podstawie:

 • ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 2018, poz.  400 ze zm.);
 • rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji  o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 2015, poz. 1025 ze zm.)

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

Rzemieślnicy

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych wynikających z realizacji zadań
  i celów statutowych, zapewnieniu możliwości kontaktu, obsłudze korespondencji i obiegu dokumentów;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Izbie (w szczególności realizacji zadań wynikających z ustawy
  o rzemiośle, w tym kształcenia, egzaminowania i nadawania uprawnień zawodowych; dokonywania rozliczeń́ finansowych; realizacji obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością̨; realizacja obowiązków wobec organów publicznych i sądów);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora w przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody np. rejestracji wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych, prasie, ulotkach
  i tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Izby i Cechów.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

Osoby egzaminowane

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (realizacja zadań wynikających ustawy o rzemiośle oraz aktów wykonawczych w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez DIR; wystawianie zaświadczeń, przyjmowanie opłat za egzamin, rozliczenia podatkowo-księgowe);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (cele wynikające wyłącznie z działalności statutowej Administratora danych osobowych oraz archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów);
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody np. pozyskania danych dotyczących adresu
  e-mail, nr tel. osoby egzaminowanej w celu komunikacji w sprawach egzaminu oraz oferty edukacyjnej DIR, rejestracji wizerunku osób uczestniczących
  w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych, prasie, ulotkach
  i tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Izby i Cechów.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

Członkowie komisji egzaminacyjnych DIR

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (realizacja zadań wynikających z ustawy o rzemiośle i aktów wykonawczych do tej ustawy w szczególności związanych z egzaminowaniem, powołanie w skład komisji egzaminacyjnej przez Zarząd Administratora, zapłata wynagrodzenia, rozliczenia podatkowo-księgowe, wystawianie zaświadczeń);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora w przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody np. rejestracji wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych, prasie, ulotkach
  i tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Izby i Cechów.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

Pracownicy młodociani realizujący praktyczną naukę zawodu w rzemiośle

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych wynikających z realizacji zadań
  i celów statutowych, zapewnieniu możliwości kontaktu, obsłudze korespondencji i obiegu dokumentów;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Izbie (w szczególności realizacji zadań wynikających z ustawy o rzemiośle, w tym nadzoru nad kształceniem zawodowym pracowników młodocianych; dokonywania rozliczeń́ finansowych; realizacji obowiązków związanych
  z księgowaniem i sprawozdawczością̨; realizacja obowiązków wobec organów publicznych i sądów);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora w przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody np. pozyskania danych dotyczących adresu e-mail, nr tel. ucznia/opiekuna prawnego w celu komunikacji w sprawach przebiegu kształcenia oraz oferty edukacyjnej DIR, rejestracji wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych, prasie, ulotkach i tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Izby i Cechów.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

Reprezentanci podmiotów, z którymi DIR pozostaje w relacji wynikającej z realizacji ustawowych obowiązków  

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub do podjęcia czynności przed jej zawarciem;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych wynikających z realizacji zadań
  i celów statutowych, zapewnieniu możliwości kontaktu, obsłudze korespondencji i obiegu dokumentów;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Izbie (w szczególności realizacji zadań wynikających z ustawy o rzemiośle, w tym nadzoru nad kształceniem zawodowym pracowników młodocianych; dokonywania rozliczeń́ finansowych; realizacji obowiązków związanych
  z księgowaniem i sprawozdawczością̨; realizacja obowiązków wobec organów publicznych i sądów);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora w przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody np. rejestracji wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych, prasie, ulotkach
  i tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Izby i Cechów.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub wynikać z zawartej umowy/porozumienia. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

Kontrahenci z którymi DIR pozostaje w relacji handlowej lub usługowej

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku, kiedy jest Pani/Pan Kontrahentem lub jego reprezentantem, do wykonania tej umowy lub do podjęcia czynności przed jej zawarciem;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w sytuacjach, w których Pani/Pana dane osobowe zwykłe są nam udostępniane i nie posiadamy żadnych innych przesłanek, na których moglibyśmy oprzeć przetwarzanie (np. w sytuacji, w której wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy udostępnili Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych podmiotom współpracującym z Izbą, wykorzystali Pani/Pana wizerunek do celów promocji działalności Izby);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Izbie (dokonywania rozliczeń́ finansowych; realizacji obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością̨; realizacja obowiązków wobec organów publicznych i sądów);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora w przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody np. rejestracji wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych, prasie, ulotkach
  i tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Izby i Cechów.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub wynikać z zawartej umowy/porozumienia. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

Beneficienci szkoleń, kursów i innych wydarzeń organizowanych przez DIR

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy lub do podjęcia czynności przed jej zawarciem w sprawach udziału w szkoleniu, warsztatach czy innym wydarzeniu, w którym udział objęty jest regulaminem udziału;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w sytuacjach, w których Pani/Pana dane osobowe zwykłe są nam udostępniane i nie posiadamy żadnych innych przesłanek, na których moglibyśmy oprzeć przetwarzanie (np. w sytuacji, w której wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy udostępnili Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych podmiotom współpracującym z Izbą, wykorzystali Pani/Pana wizerunek do celów promocji działalności Izby);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Izbie (dokonywania rozliczeń́ finansowych; realizacji obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością̨; realizacja obowiązków wobec organów publicznych i sądów);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora w przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody np. pozyskania danych dotyczących adresu
  e-mail, nr tel. w celu komunikacji w sprawach oferty edukacyjnej DIR, rejestracji wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach
  i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych, prasie, ulotkach i tablicach informacyjnych
  w pomieszczeniach Izby i Cechów.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub wynikać z zawartej umowy/porozumienia. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

Osoby komentujące działalność DIR w mediach społecznościowych  lub innymi kanałami komunikacji

Nasz FanPage https://www.facebook.com/DolnoslaskaIzbaRzemieslnicza przetwarza dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” , opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na FanPage’u.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu informowania Pani/Pana o Izbie, promowania działalności Izby;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności w mediach społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości), analizy interakcji na Fanpage’u, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora w przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody np. pozyskania danych dotyczących adresu
  e-mail, nr tel. w celu komunikacji w sprawach oferty edukacyjnej DIR.

W przypadku kierowania do Administratora poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu informowania Pani/Pana o działalności Izby, jej promocji.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych może wynikać z zawartej
z Administratorem FanPage’u umowy np. z Facebook. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

Kandydaci do pracy w DIR

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy, tj. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych
  z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze;
 • art. 6 ust. 1 lit a RODO, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • art. 6 ust. 1 lit f RODO, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

Pozyskiwanie danych w innych przypadkach

W związku z prowadzoną działalnością Administrator pozyskuje dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem
i utrzymywaniem kontaktów biznesowych, społecznych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym
i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane
i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
  w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Zautomatyzowane przetwarzanie,
w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.