Procedury egzaminacyjne COVID-19

PROCEDURA

PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW CZELADNICZEGO I       MISTRZOWSKIEGO

OPRACOWANA W CELU ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA

COVID-19

Na egzamin może przyjść osoba zdrowa (zdająca, egzaminator) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, egzaminator oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeśli przybywa z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  • Na terenie budynku, w którym odbywa się egzamin mogą wejść osoby z zakrytymi ustami i nosem. Przy wejściu do budynku oraz sali egzaminacyjnej będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren budynku.
  • Zdający i egzaminatorzy wypełniają oświadczenie informujące, że w ostatnim czasie nie mieli kontaktu z osobami na kwarantannie oraz nie mają objawów chorobowych sugerujących chorobę.
  • Kandydaci wchodzą pojedynczo na salę egzaminacyjne, są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca. Zdający ma obowiązek zakrywać usta i nos: kiedy podchodzi egzaminator, kiedy zdaje egzamin ustny oraz gdy kończy egzamin i wychodzi Sali.
  • Kandydaci korzystają z własnych przyborów piśmiennych.
  • W celu unikania tworzenia się grup oraz ograniczenia kontaktu z osobami postronnymi zdający pozostają w sali, w której zdawali egzamin pisemny. Bezpośrednio po egzaminie pisemnym komisja przystąpi do etapu ustnego;
  • Etap ustny składać się będzie z zestawu pytań (technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo). Po udzieleniu odpowiedzi na pytania i podpisaniu protokołów, zdający opuszcza sale i teren budynku.

ETAP PRAKTYCZNY

Warsztaty, pracownie o kubaturze takiej, aby można było zachować dystans między zdającymi , a członkami Komisji, zestaw do dezynfekcji, WC wyposażone w instrukcję mycia rąk, ręczniki papierowe do wycierania rąk. Kandydaci zgłaszają się na egzamin w maseczce i rękawiczkach.