ZAPYTANIE OFERTOWE na dostosowanie (budowę) strony internetowej Izby do wymogów dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 .AA

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030

Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostosowanie (budowa) strony internetowej Izby do wymogów dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 .AA.  

Zakres i przedmiot zamówienia:

Dostosowanie (budowa) strony internetowej Izby do wymogów dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 .AA o następujące aspekty:

 • powiększanie oraz pomniejszanie tekstu;
 • możliwość zastosowania negatywnego kontrastu;
 • obsługa możliwa przy pomocy zarówno myszki jak i klawiatury;
 • możliwość wyłączenia kolorów, tak żeby wszystkie treści były w odcieniach szarości;
 • możliwość zastosowania wysokiego kontrastu, dzięki czemu treści będą bardziej czytelne;
 • możliwość wyłączenia agresywnych kolorów, dzięki czemu unikniemy gwałtownych zmian na ekranie;
 • możliwość zmiany rodzaju czcionki na najbardziej czytelny i zalecany krój dla osób słabo widzących;
 • możliwość podkreślenie wszystkich hiperłączy (linków), dzięki czemu będą one jeszcze bardziej czytelne;
 • dostosowanie swojego kształtu do wielkości ekranu i prezentowania treści, niezależnie od jego rozmiaru czy orientacji;
 • każda podstrona będzie posiadała odpowiedni tytuł oraz nagłówek H1;
 • każde zdjęcie/element graficzny będzie posiadało opis oraz atrybut ALT;
 • formularz kontaktowy będzie posiadał pola z odpowiadającymi im etykietami;
 • formularz kontaktowy będzie posiadał zabezpieczenie reCAPTCHA 14;
 • wszystkie dokumenty, które będą możliwe do pobrania, będą posiadały odpowiedni opis (tj. rozmiar, format);
 • treści na stronie będą sformułowane w sposób prosty, nieskomplikowany;
 • odstępy między liniami oraz akapitami będą ustawione w taki sposób, aby zapewnić maksymalny poziom czytelności;
 • wszystkie hiperłącza (linki) będą otwierały kolejne podstrony w tym samym oknie/karcie;
 • wszystkie zdjęcia/elementy graficzne będą pozbawione tekstu;
 • strona nie będzie posiadała animowanych/ruchomych elementów;
 • strona będzie posiadała możliwość natychmiastowego przejścia do treści;
 • strona będzie spójna, wszystkie jej podstrony będą zbudowane na podstawie podobnego schematu, każda podstrona będzie posiadała taki sam pasek nawigacyjny (menu);
 • każdy link na stronie będzie zrozumiały wyraźnie opisujący, dokąd prowadzi;
 • strona będzie nadal czytelna, nawet gdy jej rozmiar zostanie powiększony do 200%;
 • kod strony będzie zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami oraz standardami sieciowymi HTML.
 • Wdrożenie certyfikatu SSL
 • Przeniesienie na zatwierdzony serwer i utrzymanie przez min. 2 lata
 • Obsługa strony przez minimum 2 lata

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 • Wykonawca zachowana logo Izby oraz barwę zieloną (HEX #005229, RGB (0,82,41)).
 • Każdy projekt graficzny na stronę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
 • Ostateczny termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2023 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

OCENA OFERT

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest 100%: cena

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu (załącznik 1) prosimy składać drogą elektroniczną na adres: m.warchal@izba.wroc.pl w postaci zeskanowanego, wypełnionego
i podpisanego formularza ofertowego, lub osobiście do siedziby zamawiającego w terminie do dnia 31.01.2023 r. do godziny 14:30

Osoba do kontaktu: Magdalena Warchał – tel. 71 344 86 91 wew. 29

Oferta

Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim (zał.1,2,3,4)