ZAPYTANIE OFERTOWE na przewóź grupy 26 osób na trasie Wrocław – Kringelborg Allé 7 Nykøbing F, Dania oraz Kringelborg Allé 7 Nykøbing F., Dania  – Wrocław

w ramach projektu „Europejski system szkolenia zawodowego dla dolnośląskiego rzemiosła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (2019-1-PL01-KA102-064456)

Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przewóz grupy 24 osób młodocianych oraz 2 opiekunów grupy (łącznie 26 osób) :

 • z miejscowości Wrocław (Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław) do miejscowości Nykøbing F, Dania w dniu 31 lipca 2022 roku (niedziela);
 • z miejscowości Nykøbing F, Dania do miejscowości Wrocław (Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław)  w dniu 13 sierpnia 2022 roku (sobota);
 • Wykonawca uwzględnia w ofercie koszty przeprawy promowej i koszty ewentualnych dodatkowych opłat za przejazdy/postoje.
 • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środek transportu w pełni sprawny, wyposażony w odpowiednie, wymagane przepisami prawa dokumenty oraz wyposażenie;
 • Środek transportu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa dla pojazdów ekologicznych i bezpiecznych. W szczególności musi mieć aktualne badania techniczne i aktualne wymagane prawem ubezpieczenie, wyposażenie w przyrządy kontrolne oraz inne, wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do przewozów krajowych i międzynarodowych dokumenty i urządzenia;
 • Środek transportu musi posiadać klimatyzację i być przygotowany do podróży pod względem estetyki i porządku;
 • Wykonawca ma obowiązek dostarczyć środek transportu wraz z kierowcą/kierowcami na miejsce i w terminie określonym przez Zamawiającego na 30 minut przed planowanym odjazdem;
 • koszty związane z wyżywieniem kierowcy/kierowców w trakcie wykonania zlecenia ponosi Wykonawca;
 • wszelkie koszty związane z celem podróży, których uregulowania wymaga ten cel, ponosi Wykonawca. Dotyczy to w szczególności opłat za autostrady, parkingi, przeprawy promowe oraz innych opłat drogowych.

Termin realizacji:

 1. Wrocław – Nykobing:             31 lipiec 2022
 2. Nykobing – Wrocław:             13 sierpień 2022

Godziny wyjazdu zostaną ustalone przez Zleceniodawcę indywidualnie z wykonawcą usługi.

Kryteria oceny ofert

100% cena

Oferta

Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim (zał.1)

Musi ona zawierać:

 • Pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;
 • Adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP, REGON (w przypadku firmy)
 • Wycenę zamówienia w kwocie brutto.
 • Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
 • Osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: b.olech@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – na przewóz grupy do Danii”, do dnia  14 lipca 2022 roku, godz.12:00.

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Barbara Olech- Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej

Tel. (71) 344 86 91 w.25

E-mail: b.olech@izba.wroc.pl