Zapytanie ofertowe na wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Innowacyjna edukacja.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Program Wsparcia Edukacji”, w module Innowacyjna edukacja.

Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Oferent Pracownia fotografii Kreatywnej Marcin Włudarczyk spełnia wszystkie istotne warunki zamówienia, w tym kryterium cenowe. Wartość oferty nie przekracza środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest nakręcenie trzech filmów instruktażowych w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, mających na celu pokazanie wykorzystania innowacyjnych metod kształcenia.

Filmy będą kręcone w instytucjach (zakłady rzemieślnicze, szkoły) na terenie Wrocławia oraz w obrębie do 45 km od Wrocławia. Liczbę dni zdjęciowych i godziny kręcenia Wykonawca dostosuje do możliwości poszczególnych instytucji. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi dojazdami, noclegami itp. Muszą zostać skalkulowane w cenie

Na wykonanie jednego filmu instruktażowego składać się będą przede wszystkim następujące czynności:

 • przygotowanie projektu scenariusza filmu z wykorzystaniem scenariusza edukacyjnego przekazanego przez instruktora praktycznej nauki zawodu. Scenariusz będzie zwierał praktyczne wykonanie zadań egzaminacyjnych w danym zawodzie. Scenariusz zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy,
 • w filmie instruktażowym wezmą udział wskazani przez Zamawiającego nauczyciele/instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • przygotowanie oprawy muzycznej,
 • przygotowanie projektu czołówki, tyłówki, napisów (treści, typografii),
 • produkcja, w tym wszelkie czynności organizacyjne, techniczne, logistyczne i prawne, w szczególności utrwalenie utworu audiowizualnego, przy współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego konsultantem merytorycznym treści filmu,
 • postprodukcja filmu, w tym w szczególności montaż, udźwiękowienia, obsługa lektorska.

Celem filmu jest wsparcie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, emitowanych w minimum 15 punktach, w tym strony internetowe cechów, YouTube, media społecznościowe DIR, poprzez upowszechnienie wiedzy praktycznej z zakresu edukacji w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz. Filmy instruktażowe, które powstaną w ramach projektu będą wspierały edukację, oddając placówkom gotowe narzędzie do pracy, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli kształcenia zawodowego. Ich upublicznienie i dostosowanie do współcześnie atrakcyjnych narzędzi, pozwoli dotrzeć do młodzieży i zapewnić im bezpłatny dostęp do treści ułatwiających przyswajanie informacji, niezbędnych w procesie edukacji i na jej zakończenie. Uczeń będzie mógł samodzielnie i w dogodnym dla siebie czasie, korzystać z takiej opcji i wspomóc swoją edukację innowacyjnym narzędziem.

Termin realizacji:

Każdy projekt filmu musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Ostateczny termin wykonania zamówienia: do dnia 16.12.2022 r. do godz. 12:00.

Kryteria oceny ofert

100% cena

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem: Wykonawca musi wykazać, że w ciągu 3 lat poprzedzających termin składania ofert zrealizował min. 3 usługi polegające na wykonaniu instruktażowego filmu edukacyjnego,
 2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym profesjonalnym sprzętem, gwarantującym realizację za pośrednictwem minimum 2 kamer o minimalnej rozdzielczości natywnej 6K (6144 x 3456 px) i minimum 2 mikrofonów.
 3. Gwarantują archiwizację i dostęp Zamawiającemu do materiałów źródłowych przez okres minimum 5 lat.
 4. Akceptują treść zamówienia – złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 5. Udzielą 6 miesięcznej gwarancji.

Oferta

Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim (zał.1,2,3,4)

Musi ona zawierać:

 • Pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;
 • Adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP, REGON (w przypadku firmy)
 • Wycenę zamówienia w kwocie brutto.
 • Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
 • Osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: sekretariat@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – na wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Innowacyjna edukacja.”, do dnia  dnia 01.12.2022 r. do godz. 10.00.

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Łężna – Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej – tel. (71) 344 86 91 wew. 43

Magdalena Warchał – Wydział Projektów, Promocji i Współpracy Międzynarodowej – tel. (71) 344 86 91 wew. 29