ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie do projektu pn. Dobry start w rzemiośle”

Projekt pn. „Dobry start w rzemiośle” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu                     

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

Tel: 71/ 344-86-91

NIP 896 000 58 22

e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl

www.izba.wroc.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych dla 12 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie  do projektu  pn. Dobry start w rzemiośle”.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI

1. Kurs zostanie przeprowadzony w terminie 5-13.12.2022 r. w zakładzie gastronomicznym na terenie Kłodzka dla 12 uczniów, którzy realizują kierunek kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych. Kurs zostanie przeprowadzony w języku polskim, w wymiarze 24 godzin przypadających na jednego uczestnika kursu, zgodnie z poniższym rozkładem treści:

a) Funkcjonalność pomieszczeń, urządzeń, sprzęt i aparatura kontrolno – pomiarowa w zakładzie gastronomicznym – 1 godz.

b) Praktyczne zastosowanie przepisów i procedur obowiązujących w zakładzie gastronomicznym – 1 godz.

c) Magazynowanie środków żywności w warunkach zakładu gastronomicznego – 1 godz.

d) Obróbka wstępna surowców spożywczych – przygotowanie półproduktów w warunkach zakładu gastronomicznego – 7 godz.

e) Obróbka cieplna surowców i półproduktów w produkcji gastronomicznej oraz wykańczanie potraw – 7 godz.

f) Porcjowanie, dekorowanie i ekspediowanie potraw i napojów w warunkach zakładu gastronomicznego – 4 godz.

g) Czynności związane z obsługą gości i usług gastronomicznych – 1 godz.

h) Zasady zmywania i utrzymywania czystości naczyń stołowych i kuchennych w zakładzie gastronomicznym – 1 godz.

i) Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych – 1 godz.

2. Na czas realizacji kursu zakład gastronomiczny zostanie dostosowany do potrzeb uczestników kursu między innymi poprzez organizację miejsc pracy warsztatowej dla uczestników kursu, zapewnienie swobody w dostępie do zaplecza gastronomiczno – kuchennego w zakresie realizowania treści kursu oraz nieudostępnianie zaplecza gastronomiczno – kuchennego w godzinach realizacji kursu dla innych grup i uczestników indywidualnych. W lokalu gastronomicznym istnieje zaplecze do realizacji dań m.in. makaronowych, pizzy oraz burgerów.

3. Uczestnikom zostanie zapewniony transport na miejsce realizacji kursu i powrót (koszt Wykonawcy).

4. Uczestnikom zostaną zapewnione: odzież robocza dostosowana do stanowiska pracy, materiały szkoleniowe, wszelkie produkty żywnościowe niezbędne do realizacji części praktycznej kursu, narzędzia kuchenne itp. (koszt Wykonawcy).

5 Uczestnicy otrzymają na własność nieodpłatnie materiały szkoleniowe niezbędne do realizacji kursu (koszt Wykonawcy).

5. Uczestnicy zostaną ubezpieczeni na czas trwania kursu, w tym na czas transportu (koszt Wykonawcy).

6. Kurs będzie realizowany w godzinach popołudniowych, najwcześniej od godz.14.00.

7. Kurs zostanie rozłożony na 4 dni (4 dni po 6 godzin).

8. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym (pisemny i praktyczny).

III. WYMAGANIA OD WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewnia realizację zadania we wskazanej miejscowości i terminach.

2. W trakcie zajęć Wykonawca powinien zaplanować regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych jedna przerwa trwająca min 30 min. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu zajęć, informując o tym Wykonawcę w terminie przynajmniej 3 dni kalendarzowych przed dokonaną zmianą. Zmiana może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy. Ewentualna zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca zapewni 2- ch  prowadzących kurs na grupę 12 osób, w tym min. jedną osobę z uprawnieniami pedagogicznymi i min. 1 osobę z min. 5 letnim doświadczeniem praktycznym w gastronomii. Zamawiający może zażądać udokumentowania spełnienia wymagań w tym zakresie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wystawione w ostatnim dniu zajęć lub po zakończeniu zajęć, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia zajęć.

5. Wykonawca gwarantuje, że pomieszczenia zakładu gastronomicznego spełniają wszelkie normy i odpowiadają przepisom prawnym, wymaganymi do ich funkcjonowania. W przypadku udziału w kursie uczniów niepełnosprawnych, Wykonawca zapewnia infrastrukturę zgodnie z potrzebami uczniów z niepełnosprawnością.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami normującymi szkolenia/kursy, przepisami BHP oraz aktualnymi na dzień realizacji kursu wymogami sanitarnymi w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.

7. W przypadku jeśli wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej i posiadanie badań lekarskich, Wykonawca zobowiązany jest do jej zapewnienia osobom uczestniczącym.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego w części teoretycznej i praktycznej na koniec realizacji kursu.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonego kursu poprzez prowadzenie stosownej dokumentacji na wzorach przekazanych przez Zamawiającego, w postaci:

– dziennika zajęć zawierającego dzienną listę obecności, wymiar godzin, wykaz treści,

– pre i post testów w zakresie treści szkolenia,

– rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu,

– listy odbioru materiałów z podpisami uczestników kursu,

– listy osób ubezpieczonych lub poddanych badaniom lekarskim (jeśli dotyczy),

– zakres i protokół z egzaminu wewnętrznego.

Wyżej wymienioną dokumentację Wykonawca przedkłada do rozliczenia kursu, łącznie z fakturą.

10. Wykonawca w swojej ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu, a w szczególności:

– koszt wynagrodzenia wykładowców/ instruktorów,

– koszt transportu uczestników kursu,

– koszt ubezpieczenia uczestników,

– koszt zakupu odzieży roboczej,

– koszt materiałów szkoleniowych,

– koszt produktów gastronomicznych,

– koszt udostępnienia zakładu gastronomicznego,

– koszt wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,

– koszt badań lekarskich (jeśli dotyczy),

– koszt egzaminu wewnętrznego,

– w przypadku konieczności wniesienia jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z ww.

czynnościami koszty tych opłat ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca realizacji kursu zawodowego oraz

informowania uczestników o finansowaniu kursu ze środków europejskich, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

12. Wykonawca będzie zobowiązany do monitorowania obecności uczestników na zajęciach i

zgłaszania Zamawiającemu nieobecności po zakończonym dniu szkolenia, drogą mailową lub

telefonicznie:

a. Wykonawca może skreślić osobę z listy uczestników z powodu nieuczęszczania na zajęcia tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego. W przypadku skreślenia z listy uczestników projektu w trakcie trwania umowy, Zamawiający zapłaci za uczestnika wyłącznie za faktycznie poniesione koszty.

b. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji zamówienia zarówno w zakresie przedmiotowym jak i podmiotowym.

13. Wykonawca musi działać zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

14. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną, która pokazywać będzie  min 1 zdjęcie wskazując na nim oznakowanie sali. Zdjęcia będą przekazywane zamawiającemu w formacie „.jpg” wraz z dokumentacją rozliczeniową.

15. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli

i monitoringu realizowanych kursów zawodowych/podnoszących kompetencje w miejscu ich

odbywania, jak również wgląd do dokumentacji związanej z realizacją kursu.

16. Zapłata będzie realizowana po zakończeniu zadania, obustronnego podpisania protokołu odbioru usługi i dostarczenia dokumentacji rozliczeniowej, o której mowa wyżej. Nie dopuszcza się możliwości wystawiania faktur cząstkowych.

17. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:

– posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nie został prawomocnie skazany za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,

– nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,

– w stosunku do niego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości.

IV. OCENA OFERT

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest 100%: cena

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę pod warunkiem, że spełnia wszystkie wymogi postępowania.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do dnia 05.12.2022 do godz. 11.00, a otwarcie ofert nastąpi dnia 5.12.2022 o godz. 11.15

2. Za złożenie Oferty przyjmuje się:

–  przesłanie kompletnej oferty tj. formularza oferty wraz z załącznikami (decyduje data i godzina wpływu oferty) na adres mailowy: sekretariat@izba.wroc.pl W temacie proszę wpisać: „Zapytanie ofertowe – kursy”.

– osobiste złożenie kompletnej oferty tj. formularza oferty wraz z załącznikami (decyduje data i godzina wpływu oferty) do sekretariatu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław, I piętro. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – kursy”.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany uważana jest za nieważną.

5. Oferta musi być kompletna. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze, w przypadku podpisania oferty przez osobę inną, wymagane jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa.

7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, składające się na ważną ofertę:

– Wypełniony Formularz Oferty– Załącznik nr 1

– Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 2

– Zasady przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 3

– Oświadczenie o niekaralności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku – Załącznik nr 4

8. Osoba do kontaktu: Dorota Olech – tel. 71 344 86 91 wew. 26

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych, innych niż PLN.

5. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian w warunkach umowy zawartej z Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
b) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

c) Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego
i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:

• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);

• zmiana numerów kontaktowych;

• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;

• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia stosownych oświadczeń, będących załącznikiem oferty.

10. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania cenowego: