Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

O IZBIE

      Naszą misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła, reprezentowanie członków oraz promowanie rzemieślników na rynku europejskim oraz współpraca ze szkolnictwem zawodowym.

      Nasza wizja- Rzemiosło stanowi główną siłę napędową gospodarki, kojarzone jest przede wszystkim z wysoką jakością, a zarazem z tradycją i nowoczesnością oraz szkoleniem dualnym młodocianych na potrzeby rynku pracy.

                                                                                                                                                                                                                                        

          Prezes Izby – Zbigniew Ładziński

 

      Dolnośląska  Izba Rzemieślnicza we  Wrocławiu jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne jednostki organizacyjne, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu  istnieje od 1945 r.

      Do Izby, której działalność koncentruje się głównie na obszarze Dolnego Śląska , należą 39 cechów i 1 spółdzielnia rzemieślnicza funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle z nowelizacją obowiązującą od 5 grudnia 2015 roku  i własnych statutów. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu  jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

      Podstawowym zadaniem Izby jest pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, udzielanie swoim członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

      Do podstawowej działalności Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu  należy :

udzielanie pomocy zrzeszonym organizacjom i należącym do nich rzemieślników, zwłaszcza w zakresie problematyki prawnej, ekonomicznej, podatkowej, zarzadzania,

nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,

reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej,

organizowanie szkoleń podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzemieślników i przedsiębiorców

uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w szkolnictwie zawodowym  celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki narodowej,

propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,

podejmowanie działań mających na celu unowocześnienie rzemiosła w kontekście sprostania konkurencyjności
w gospodarce rynkowej.

     Zasadniczym  zadaniem statutowym  Izby jest  potwierdzanie kwalifikacji zawodowych poprzez prowadzenie  egzaminów na czeladnika i  mistrza oraz działalność szkoleniowa. W Izbie działa 59 komisji czeladniczych
i  58 komisji  mistrzowskich, w których pracuje 615 członków przeprowadzających egzaminy w 50 zawodach.
W okresie 70 -letniej działalności przed komisjami Izby rzemieślniczej złożyło egzaminy czeladnicze ponad  170 tysięcy osób, a blisko 39tysięcy osób uzyskało dyplomy mistrzowskie. Jako jedyna w Polsce Izba – przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie rusznikarz, jest jedną z nielicznych izb  egzaminujących w zawodzie bioenergoterapeuta, radiesteta, florysta, protetyk słuchu i od roku fryzjer zwierzęcy.

     Od 1994 r. Izba realizuje teoretyczne dokształcanie zawodowe systemem pozaszkolnym, jedną z takich form kształcenia są trzyletnie kursy zawodowe organizowane zgodnie z wykazem klasyfikacji zawodów i specjalności ,
w których może odbywać się rzemieślnicza nauka zawodu oraz przeprowadzane są egzaminy czeladnicze. Od 1994 r. z systemu kursowego w Izbie skorzystało ok. 7,6 tys. pracowników młodocianych w  27 zawodach.

     Od ponad 20 lat Izba organizuje kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu niezbędnych do szkolenia pracowników młodocianych. Od 2008 r. Izba współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie organizowania szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych.

     Posiadamy certyfikat ISO 9001:2005 oraz jesteśmy punktem informacyjnym w Krajowym Systemie Usług

     Od wielu lat rozwijamy współpracę międzynarodową z Izbą Rzemieślniczą w Arras we Francji oraz  kontynuujemy wieloletnią współpracę z Izbą Rzemieślniczą w Dreźnie między innymi poprzez wymianę grup młodzieży rzemieślniczej odbywającej kilkutygodniowe zagraniczne staże zawodowe.

     Izba jest aktywnym członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego z siedzibą w Hamburgu, promującego współpracę krajów basenu morza Bałtyckiego.

     Poprzez swoich przedstawicieli uczestniczymy w dialogu społecznym w ramach takich form instytucjonalnych jak: Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, Dolnośląska  Rada Gospodarcza, Wojewódzka  i Powiatowe Rady Zatrudnienia. Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego.

     Troską Izby Rzemieślniczej oraz dolnośląskich działaczy samorządu rzemieślniczego jest wychowywanie młodego pokolenia w szacunku do pięknych tradycji rzemieślniczych miedzy innymi przez organizacje turniejów i konkursów. Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie piekarz i cukiernik od 1995 roku  mają zasięg ogólnopolski. Co roku jest organizowany także turniej wiedzy o BHP. Od 2018 r izba organizuje eliminacje regionalne do ogólnopolskiego  konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „ Jakie znasz zawody ?”

     Izba zrealizowała i realizuje  projekty finansowane i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewódtwa Dolnośląskiego.

     Dolnośląska Izba rzemieślnicza jest wnioskodawcą do nadania  dla zasłużonych  do rzemiosła odznaczeń państwowych i rzemieślniczych :  Szable Kilińskiego Dolnośląska Odznakę Rzemiosła, Medal Kilińskiego w stopniu srebrnym złotym i platynowym, dla mistrzów szkolących” Honorowa Odznaka za szkolenie” w stopniu srebrnym, złotym i platynowym,

     Izba publikuje  kwartalnik „Nowiny Rzemieślnicze” którego celem jest bieżąca informacja działalności izby i cechów
i promocja rzemiosła.

     Tradycją Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej jest coroczne nadawanie tytułu mistrza honorowego dla przedstawicieli
z różnych dziedzin  życia społecznego.

     Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie i  na facebook.

REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002