Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Organy Statutowe Izby

 

Zjazd Delegatów Izby – który jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby. Ustala kierunki rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania
z działalności Izby i podejmuje uchwały w sprawach dotyczących wniosków Zarządu Izby oraz zrzeszonych organizacji. Wybiera Prezesa Izby i Wiceprezesów oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego a także członków tych organów. Uchwala zasady gospodarki finansowej Izby. Uczestnikami Zjazdu są Delegaci z organizacji zrzeszonych w Izbie wybierani przez Walne Zgromadzenie. Zjazdy odbywają się raz w roku. Kadencja Organów Izby trwa 4 lata.

Zarząd Izby – w okresach między Zjazdami Delegatów Izby jest najwyższym organem Izby uprawnionym do kierowania i reprezentowania Izby. Do zakresu działania Zarządu należy m.in. uchwalanie rocznych planów finansowych, składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności, opracowywanie i przedstawianie na Zjeździe Delegatów wniosków i postulatów zrzeszonych organizacji oraz własnych w sprawach rzemiosła i działalności Izby, powoływanie komisji stałych dla rozwiązania określonych problemów, podejmowanie uchwał w sprawach bieżących związanych z działalnością Izby.

Komisja Rewizyjna – zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności: okresowe badanie dokumentów finansowych, badanie rocznych sprawozdań finansowych, składanie sprawozdań i wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Prezesowi Izby i Członkom Zarządu.

Rzemieślniczy Sąd Odwoławczy – rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych tych cechów, które w statutach przewidziały możliwość odwołania się do Sądu przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu, w zakresie nadzoru nad przebiegiem kształcenia zawodowego w rzemiośle.

 

Zarząd Izby kadencja 2018-2022 – pobierz pdf

Skład Zarządu:

Zbigniew Ładziński – Prezes Izby

Wiceprezesi Izby:

– Roman Michalec

– Janusz Molenda

– Zygmunt Rzucidło

Członkowie Zarządu:

– Marian Fornalski

– Tadeusz Kolańczyk

– Grażyna Matczak

– Teresa Paprocka

– Irena Trzcińska

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej:

– Franciszek Wurszt – Przewodniczący

Członkowie:

– Halina Ciepiela

– Beata Jańczak

– Jan Dubanicz

-Krzysztof Urbański

Odwoławczy Sąd  Rzemieślniczy

Skład Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego:

– Zbigniew Potok – Przewodniczący

 

Członkowie:

– Bronisław Bystryk

– Jerzy Kirklo

– Henryk Nawrot

– Piotr Urbanowicz

Delegaci na Kongres ZRP:

Halina Ciepiela

Marian Fornalski

Andrzej Giera

Marian Kaczkowski

Jerzy Kirklo

Tadeusz Kolańczyk

Zbigniew Ładziński

Roman Michalec

Krzysztof Urbański

Franciszek Wurszt

Zygmunt  Rzucidło

 

REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002