Szukaj
Close this search box.

ORGANY STATUTOWE IZBY

ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI DO DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCE CZŁONKÓW IZBY WYMIENIONYCH W § 8 ust.1 ust. c do f STATUTU IZBY

Podstawa prawna: Ustawa o rzemiośle z dn. 22.03.1989 r. (Dz.U.2018.1267)
Statut Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, zwany dalej „Statutem”.

§1
CZŁONKOWIE IZBY

Zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Członkami Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, zwanej dalej Izbą, mogą być:

 1. cechy rzemieślnicze,
 2. spółdzielnie rzemieślnicze,
 3. inne osoby prawne, jeżeli ich cele są zbieżne z celami statutowymi Izby i służą wspieraniu rozwoju gospodarczego rzemiosła,
 4. osoby fizyczne będące mikroprzedsiębiorcami, małymi i średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019.1292),
 5. przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników,
 6. inne osoby fizyczne, które nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle z dnia 22.03. 1989 r., jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci na czas określony.
 7. Przyjęcie w poczet członków następuje w trybie opisanym w § 5 poniżej.

§2
 STATUTOWE PRAWA CZŁONKÓW

 

Członkowie zrzeszeni w Izbie na mocy § 9 Statutu mają prawo do:

 1. korzystania z doradztwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności Izby,
 2. uczestnictwa przez swych Delegatów w Zjazdach i wyborach do organów Izby zgodnie z § 8 ust.2 oraz Rozdziałem IV Statutu.
 3. zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,
 4. uzyskiwania informacji o wynikach działalności Izby,
 5. udziału w obradach statutowych organów Izby podczas rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań od podjętych przez statutowe organy Izby uchwał oraz udzielania wyjaśnień w tym zakresie.

§3
DZIAŁALNOŚĆ IZBY NA RZECZ CZŁONKÓW

 

 1. Wszystkim Członkom zrzeszonym Izba proponuje wsparcie określone w § 5 Statutu,
  a w szczególności pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez:
 • reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych,
 • udzielanie pomocy społeczno – organizacyjnej, instruktażowo – doradczej i gospodarczej;
 • organizowanie i udział w wystawach, targach, giełdach, pokazach i konkursach;
 • uczestnictwo w giełdach kooperacyjnych polskich o zagranicznych,
 • udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach w ramach realizowanych projektów UE,
 • uzyskiwanie pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia dla dorosłych.
 1. Wszelkie informacje dot. bieżącej działalności Izby na rzecz zrzeszonych Członków zamieszczane są bezpośrednio na stronie internetowej  Izby www.izba.wroc.pl.
 2. Dodatkowo swoim Członkom Izba oferuje możliwość zamieszczenia bezpłatnego ogłoszenia – reklamy w kwartalniku wydawanym przez Izbę „Nowiny rzemieślnicze”.

§4
STATUTOWE OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

1. Członkowie zrzeszeni w Izbie zobowiązani są do:

 • stosowania postanowień Statutu Izby i uchwał Organów Izby,
 • uiszczania terminowo składek na wykonywanie zadań Izby,
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej.

2. Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 600.00 zł rocznie.

Płatność może być dokonana  w dwóch równych ratach; pierwsza do 30 czerwca, druga do 30 grudnia danego roku.

3. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300.00 zł, płatna w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia
o przyjęciu w poczet Członków Izby.

 

  §5
UZYSKANIE I UTRATA CZŁONKOSTWA

 

 1. Osoby zainteresowane przynależnością do Izby zobowiązane są do złożenia deklaracji w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Decyzja o przyjęciu w poczet członków Izby podejmowana jest przez Zarząd Izby, na najbliższym posiedzeniu Zarządu. O stanowisku Zarządu zainteresowany informowany jest pisemnie, a od podjętej w tym przedmiocie decyzji przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów.
 3. Wystąpienie z Izby następuje na wniosek Członka, z upływem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w myśl postanowień § 13 Statutu.
 4. Inne przypadki ustania członkostwa określone zostały w § 14 i § 15 Statutu. W tych przypadkach stosuje się tryb określony w § 16 Statutu.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu .

Załącznik :

– wzór deklaracji z oświadczeniem (POBIERZ)

Regulamin zatwierdzony
Uchwałą Zarządu nr 34
z dnia 5.11.2019 r.