TREŚĆ DEKLARACJI

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa izba.wroc.pl jest częściowo zgodna z ustawą z 4.04.2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu niezgodności wyłączeń: filmy umieszczane na stronie nie są autorstwa izby, ze źródeł zewnętrznych i nie posiadają napisów dla osób głuchych, niektóre pliki graficzne nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Wyłączenia:filmy opublikowane przed 09 marca 2023 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 10 marca 2023 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; pliki wytworzone przez inne podmioty niż fundacja w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na
adres e-mail sekretariat@izba.wroc.pl lub telefonicznie +48713448691.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Bondaruk, biuro@kb-project.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 690146659. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, pl. Solny 13, 50-061 Wrocław

Adres ten jest również adresem do korespondencji.

SPOSÓB DOJAZDU

Do biura Fundacji można dogodnie dojechać komunikacją miejską. W odległości max 100m znajdują się przystanki tramwajowe, postój taksówek. Przed budynkiem znajduje się płatny parking. Szczegółowy opis dojazdu przedstawiamy w zakładce Kontakt.

WEJŚCIE DO BUDYNKU I STREFA OBSŁUGI KLIENTÓW

Sekretariat DIRu znajduje się na pierwszym piętrze. Do budynku prowadzą 2 wejścia, z czego wejście od ul. Szajnochy jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Dalej do poszczególnych pomieszczeń można dotrzeć windą, a następnie szerokimi korytarzami. W budynku znajdują się ogólnodostępne toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Raporty o stanie dostępności