EGZAMIN CZELADNICZY

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. Realizuje naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. Posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej;
 3. Jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. Co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. Posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. Posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia z egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
 2. Fotografia o wym. 35 x 45 mm (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
 3. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z cennikiem z podaniem imienia i nazwiska zdającego
 1. Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (w przypadku młodocianych kształcących się w formie pozaszkolnej)
  i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem o ukończeniu nauki zawodu, wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu)
 3. Jeżeli nauka zawodu odbywała się u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku odbywania praktycznej nauki zawodu na warsztatach szkolnych
  – zaświadczenie o okresie odbytej praktyki.
 4. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim wraz z regulaminem, który został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego – dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań i/lub tematów egzaminacyjnych.
 1. Dokument/y potwierdzający/e wymagany okres wykonywania zawodu
 2. Świadectwo ukończenia szkoły
 3. Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych
 4. Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin
 5. Świadectwo uzyskania co najmniej jednej kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub przez cech. W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, kandydat składa oświadczenie (wzór do pobrania), potwierdzające okres i okoliczności wykonywania zawodu

Druki egzaminacyjne:

Przebieg egzaminu czeladniczego

Egzamin czeladniczy przeprowadzany jest w dwóch etapach:

Przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 1. Część pisemna
  Polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
  • rachunkowość zawodowa
  • dokumentacja działalności gospodarczej
  • rysunek zawodowy
  • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  • podstawowe zasady ochrony środowiska
  • podstawowe przepisy prawa pracy
  • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

   Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut.
   Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.

Polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

  Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne
w rzeczywistych warunkach pracy. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu trzech dni.