EGZAMIN MISTRZOWSKI

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, także:
  a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
  po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
  łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego
 2. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz  tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza
  w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu,
  w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. Posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres  zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego.
 2.  Fotografia o wym. 35 x 45 mm (aktualna, czytelnie podpisana).
 3.  Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu.
 4.  Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z cennikiem.
 5.  Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
 6.  Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
 7.  Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub przez cech. W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, 
kandydat składa oświadczenie (wzór do pobrania), potwierdzające okres i okoliczności wykonywania zawodu

Druki egzaminacyjne:

Przebieg egzaminu mistrzowskiego

Egzamin mistrzowski przeprowadzany jest w dwóch etapach:

Przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 1. Część pisemna
  Polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
  • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
  • dokumentacja działalności gospodarczej
  • rysunek zawodowy
  • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  • podstawowe zasady ochrony środowiska
  • podstawowe przepisy prawa pracy
  • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
  • podstawy psychologii i pedagogiki
  • metodyka nauczania.

   Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut.
   Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.

Polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

  Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne
w rzeczywistych warunkach pracy. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu trzech dni.