Szukaj
Close this search box.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych .

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Dokumenty wymagane do egzaminu sprawdzającego:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego.
 2. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z cennikiem.
 3. Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.
 4. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub przez cech.

Egzamin sprawdzający przeprowadza się w dwóch etapach:

 1. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Czas trwania części praktycznej nie może być dłuższy niż 8 godzin.
 2. Etap teoretyczny polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi w formie ustnej na pytania z zakresu:
  • umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy  egzamin
  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  • podstawowych  zasad ochrony środowiska
 • WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO (POBIERZ)
 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRZYUCZENIA (POBIERZ)
 • DRUK DO UISZCZENIA OPŁATY  (POBIERZ)
 • KLAUZULA RODO (POBIERZ)
 • OŚWIADCZENIE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT (POBIERZ)

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY – OSOBA DOROSŁA

Egzamin sprawdzający po ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy w ramach OHP

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego i przebieg egzaminu określa Uchwała nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak: NO-I-130/ES/03 w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy – nie publikowana.

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła przygotowanie zawodowe młodocianych w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy w ramach OHP.

Dokumenty wymagane do egzaminu sprawdzającego:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego.
 2. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z cennikiem.
 3. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu nauki, wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 4. Jeżeli nauka zawodu odbywała się u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku odbywania praktycznej nauki zawodu na warsztatach szkolnych – zaświadczenie o okresie odbytej praktyki.
 5. Zakres czynności wykonywanych podczas przyuczenia.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub przez cech.

Egzamin sprawdzający przeprowadza się w dwóch etapach:

 1. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Czas trwania części praktycznej nie może być dłuższy niż 3 godziny..
 2. Etap teoretyczny polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi w formie ustnej na pytania z zakresu:
  • umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy  egzamin
  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  • podstawowych  zasad ochrony środowiska

Część ustna jest przeprowadzana w trakcie etapu praktycznego –  przy wykonywaniu  określonych zadań egzaminator sprawdza wiedzę teoretyczną z zakresu wykonywanych czynności.

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego (POBIERZ)
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych
 • oświadczenie potrzebne do wystawienia faktury VAT (POBIERZ)
 • druk do uiszczenia opłaty 1/2 (POBIERZ)