Trwa nabór


(warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie minimalnej liczby uczestników – 7 osób).

W celu uczestnictwa należy przesłać uzupełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

PROGRAM KURSU JEST ZATWIERDZONY PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY

Kurs prowadzony jest  w formie hybrydowej zdalnie i stacjonarnie.
Forma zdalna na platformie edukacyjnej Microsoft Teams.

Stacjonarnie w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. ( Pl. Solny 13, Wrocław)

CEL KURSU:

Celem przedmiotowego kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu. Nabyte umiejętności pozwolą na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia w zakładzie pracy

PROGRAM KURSU:

UCZESTNIK KURSU:

Kandydat na instruktora musi spełniać warunki i wymagania określone w § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669,2245), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się:

KOSZT KURSU:

Cena  kursu – 750zł

Cena została skalkulowana dla grupy min. 10 osób.

DOKUMENT KWALIFIKACYJNY:

Absolwenci kursu otrzymują Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669,2245)

ZGŁOSZENIE:

Przesłanie 
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu.

Do ZGŁOSZENIA dołączyć należy kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy zawodowej.

Szczegółowych informacji udzielamy pod tel. 71 344 86 91 , w godz.: 8:00-15:00, e- mail: sekretariat@izba.wroc.pl

Warunkiem formalnym uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów, który składa się z formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs, kserokopii dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i staż pracy. Dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Plac Solny nr 13, sekretariat I piętro (czynne pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30), bądź przesłać elektronicznie (w formie skanu) na adres mailowy sekretariat@izba.wroc.pl

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs należy dokonać opłaty wpisowej.

Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, w godz.: 9:00-14:00.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na rachunek w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie II Oddział we Wrocławiu, numer konta: 23 1930 1190 2013 1300 0185 0002 z dopiskiem w tytule płatności „Kurs pedagogiczny – imię i nazwisko kursanta”.