PROGRAM ZATWIERDZONY PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY

CZAS KURSU:                  Nowe Terminy wkrótce. prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do pobrania poniżej.

ILOŚĆ GODZIN:              40h wykładów i 8h praktyki

MIEJSCE KURSU:          SIEDZIBA DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ we Wrocławiu, Plac Solny nr 13

UCZESTNIK KURSU:

Kandydat na instruktora musi spełniać warunki i wymagania określone w § 10 ust. 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669,2245), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się:

CEL KURSU:

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień pedagogicznych, niezbędnych w związku z:

  1. Prowadzeniem nauki zawodu dla młodocianych w systemie oświaty szkolnej, np. warsztatach szkolnych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach adaptacji zawodowej, warsztatach terapeutycznych
  2. Prowadzeniem nauki zawodu dla młodocianych w firmach, zakładach prywatnych w różnych branżach i specjalnościach (normatywny warunek uzyskiwania zwrotu kosztów kształcenia);
  3. Prowadzeniem zajęć praktycznych na kursach kwalifikacyjnych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, warsztatach – w ramach kształcenia ustawicznego, w tym w systemie oświaty pozaszkolnej.

FORMA KURSU:

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane w systemie stacjonarnym, według harmonogramu uwzględniającego wnioski i sugestie Kursantów.

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności, przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Na zakończenie kursu przeprowadza się 2-godzinny egzamin złożony z części pisemnej (test) i praktycznej oraz ewaluację.

PROGRAM KURSU:

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy 5h

Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”  8h

Metodyka praktycznej nauki zawodu  27h

Umiejętności dydaktyczne realizowane w środowisku pracy  8h

KOSZT KURSU:

cena podstawowa:   850,00 zł

cena dla nowych członków cechów:  750,00 zł

cena dla osób z dyplomem Mistrza z 2019r.: 650,00 zł

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach !

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na rachunek w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie II Oddział we Wrocławiu, numer konta: 23 1930 1190 2013 1300 0185 002 z dopiskiem w tytule płatności „Kurs pedagogiczny”. LUB gotówką w kasie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, w godz.: 9:00-14:00.

DOKUMENT KWALIFIKACYJNY:

Absolwenci kursu otrzymują Zaświadczenie zgodnie z ustalonym wzorem przez Ministra Edukacji Narodowej w autorskiej formie graficznej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186/2012).

Szczegółowych informacji udziela Pani Barbara OLECH, tel.: 71.344.86.91, wew. 25 w godz.: 9:00-15:00 lub E-mailowo: b.olech@izba.wroc.pl.