HARMONOGRAM

DATA/ GODZINY/FORMA REALIZACJINAZWA ZAJĘĆLICZBA GODZIN
18 marca 2022/ 16:00 – 19:00 (Teams)Metodyka4 godz.
19 marca 2022/ 10:00 – 16:00 (Teams)Psychologia/Metodyka5 godz. + 3 godz.
20 marca 2022/ 10:00 – 16:00 (Teams)Metodyka8 godz.
25 marca 2022/ 16:00 – 19:00 (Teams)Metodyka4 godz.
26 marca 2022/ 10:00 -16:00 (Teams)Psychologia/ Pedagogika3 godz. + 5 godz.
27 marca 2022/ 10:00 – 16:00 (Teams)Metodyka8 godz.
29 marca 2022/ 08:00 – 14:00 (stacjonarnie)Dydaktyka8 godz.
01 kwietnia 2022/ 18:00 (stacjonarnie)Egzamin2 godz.
PROGRAM KURSU JEST ZATWIERDZONY PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY

Kurs prowadzony jest  w formie hybrydowej zdalnie i stacjonarnie.
Forma zdalna na platformie edukacyjnej Microsoft Teams.

CEL KURSU:

Celem przedmiotowego kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu. Nabyte umiejętności pozwolą na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia w zakładzie pracy.

PROGRAM KURSU:

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy: 5h
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”: 8h
Metodyka praktycznej nauki zawodu: 27h
Umiejętności dydaktyczne realizowane w środowisku pracy: 8h

KOSZT KURSU:

750 zł/os.

DOKUMENT KWALIFIKACYJNY:

Absolwenci kursu otrzymują Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669,2245)

ZGŁOSZENIE:

Przesłanie 
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu. Do ZGŁOSZENIA dołączyć należy kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy zawodowej.

Szczegółowych informacji udziela Barbara Olech, tel. 71 344 86 91 w. 25 , w godz.: 8:00-15:00, e-mail: b.olech@izba.wroc.pl  

Warunkiem formalnym uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów, który składa się z formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs, kserokopii dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i staż pracy. Dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Plac Solny nr 13, II piętro, pok. 26 (biuro czynne pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30), bądź przesłać elektronicznie (w formie skanu) na adres mailowy b.olech@izba.wroc.pl  

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs należy dokonać opłaty wpisowej.

Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, w godz.: 9:00-14:00.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na rachunek w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie II Oddział we Wrocławiu, numer konta: 23 1930 1190 2013 1300 0185 0002 z dopiskiem w tytule płatności „Kurs pedagogiczny – imię i nazwisko kursanta”.