[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k5wdpm14′ admin_preview_bg=”]
PROGRAM ZATWIERDZONY PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY

CZAS KURSU:                  21 luty 2020 – 07 marca 2020 roku

ILOŚĆ GODZIN:              40h wykładów i 8h praktyki

MIEJSCE KURSU:          SIEDZIBA DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ we Wrocławiu, Plac Solny nr 13

W celu uczestnictwa należy przesłać uzupełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

UCZESTNIK KURSU:

Kandydat na instruktora musi spełniać warunki i wymagania określone w § 10 ust. 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669,2245), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się:

CEL KURSU:

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień pedagogicznych, niezbędnych w związku z:

FORMA KURSU:

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane w systemie stacjonarnym..

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności, przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Na zakończenie kursu przeprowadza się 2-godzinny egzamin złożony z części pisemnej (test) i praktycznej oraz ewaluację.

HARMONOGRAM KURSU:

PROGRAM KURSU:

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy: 5h

Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”: 8h

Metodyka praktycznej nauki zawodu: 27h

Umiejętności dydaktyczne realizowane w środowisku pracy: 8h

KOSZT KURSU:

cena podstawowa: 850,00 zł

cena dla nowych członków cechów: 750,00 zł

cena dla osób z dyplomem Mistrza z 2019r.: 650,00 zł

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach !

Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, w godz.: 9:00-14:00.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na rachunek w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie II Oddział we Wrocławiu, numer konta: 23 1930 1190 2013 1300 0185 0002 z dopiskiem w tytule płatności „Kurs pedagogiczny – imię i nazwisko kursanta”.

DOKUMENT KWALIFIKACYJNY:

Absolwenci kursu otrzymują Zaświadczenie zgodnie z ustalonym wzorem przez Ministra Edukacji Narodowej w autorskiej formie graficznej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186/2012).

ZGŁOSZENIE:

Przesłanie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu.

Pobierz formularz zgłoszeniowy – kliknij tutaj

Szczegółowych informacji udziela Barbara Olech, tel.: 71.344.86.91, wew. 25 w godz.: 9:00-14:00 lub E-mailowo: b.olech@izba.wroc.pl

Warunkiem formalnym uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów, który składa się z formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs oraz potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej w całości lub w wysokości 50% ceny kursu. Dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Plac Solny nr 13, II piętro, pok. 27 (biuro czynne pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30), bądź przesłać elektronicznie (w formie skanu) na adres mailowy b.olech@izba.wroc.pl;
[/av_textblock]