Szukaj
Close this search box.

Kurs pedagogiczny

Kurs prowadzony jest  w formie hybrydowej zdalnie i stacjonarnie. Forma zdalna na platformie edukacyjnej Microsoft Teams.

Stacjonarnie w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu ( Pl. Solny 13, Wrocław).

Celem przedmiotowego kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu. Nabyte umiejętności pozwolą na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia w zakładzie pracy.

Cena  kursu – 750,00 zł

O kursie

 • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy: 5h
 • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”: 8h
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu: 27h
 • Umiejętności dydaktyczne realizowane w środowisku pracy: 8h

Kandydat na instruktora musi spełniać warunki i wymagania określone w § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669,2245), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się:

 • tytułem zawodowym w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  • świadectwem ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równo-rzędnej lub
  • świadectwem ukończenia szkoły policealnej lub dyplomem ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 • tytułem robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  • świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
  • świadectwem ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  • świadectwem ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 • dyplomem ukończenia studiów:
  • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytułem zawodowym w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytułem mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Absolwenci kursu otrzymują Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669,2245)

Przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu. Do ZGŁOSZENIA dołączyć należy kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy zawodowej.

Szczegółowych informacji udzielamy pod tel. 71 344 86 91 wew. 43 i mail a.andrzejak@izba.wroc.pl

Warunkiem formalnym uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów, który składa się z formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs, kserokopii dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i staż pracy. Dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Plac Solny nr 13, sekretariat I piętro (czynne pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30), bądź przesłać elektronicznie (w formie skanu) na adres mailowy sekretariat@izba.wroc.pl Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs należy dokonać opłaty wpisowej. Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, w godz.: 9:00-14:00. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na rachunek w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie II Oddział we Wrocławiu, numer konta: 23 1930 1190 2013 1300 0185 0002 z dopiskiem w tytule płatności „Kurs pedagogiczny – imię i nazwisko kursanta”.

Trwa nabór

(warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie minimalnej liczby uczestników – 7 osób)

W celu uczestnictwa należy przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy! PROGRAM KURSU JEST ZATWIERDZONY PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY