Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu prowadzi nabór kandydatów do  komisji egzaminacyjnych na kadencję 2023-2028 w zawodach:

Zapraszamy do współpracy osoby, których wiedza i doświadczenie pozwolą na realizację procesu potwierdzania kwalifikacji zawodowych na wysokim poziomie.

Osoby zainteresowane powołaniem do komisji powinny spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.)

Wymogi dla kandydatów ubiegających się o powołanie do komisji egzaminacyjnej:

Przewodniczący komisji i zastępcy przewodniczącego komisji powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin.


W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji spełniającego wymagania,  w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji powinni  posiadać:
1) wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo
2) wykształcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo
3) wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co naj-mniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza.

Członkowie komisji powinni posiadać:
1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu,
po uzyskaniu tytułu mistrza, albo
2) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika.

Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z2016r. poz.1379), lub ukończony kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 

Zainteresowanych kandydatów do komisji egzaminacyjnych prosimy o wypełnienie
i złożenie poniższych dokumentów:

oraz załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w w/w rozporządzeniu.