W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz komunikatem Związku Rzemiosła Polskiego tymczasowe zasady egzaminowania wprowadzone na czas pandemii przestają funkcjonować. W związku z powyższym od 1 marca 2023 r. powracamy do przeprowadzania egzaminów w oparciu o dotychczasowe procedury organizacji egzaminów. Oznacza to, iż etap praktyczny egzaminu może trwać w zależności od zawodu od 210 minut do maksymalnie 3 dni, nie więcej niż 8 godzin dziennie, a część ustna i pisemna egzaminu zdawana jest w pełnym zakresie. w związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz komunikatem Związku Rzemiosła Polskiego tymczasowe zasady egzaminowania wprowadzone na czas pandemii przestają funkcjonować. W związku z powyższym od 1 marca 2023 r. powracamy do przeprowadzania egzaminów w oparciu o dotychczasowe procedury organizacji egzaminów. Oznacza to, iż etap praktyczny egzaminu może trwać w zależności od zawodu od 210 minut do maksymalnie 3 dni, nie więcej niż 8 godzin dziennie, a część ustna i pisemna egzaminu zdawana jest w pełnym zakresie. Pragniemy zwrócić uwagę, iż obowiązkowe jest podawanie na wniosku do egzaminu numerów telefonów komórkowych do kandydatów do egzaminu, ponieważ jest to niezbędne do zawiadamiania o terminie egzaminu oraz ogłoszeniu wyniku egzaminu. Konieczne jest dołączenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminu. Przypominamy również, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r poz. 232 z późniejszymi zmianami) pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników opłaca koszty przeprowadzenia egzaminu zdawanego w pierwszym wyznaczonym terminie oraz może pokryć również koszty egzaminu poprawkowego. Do egzaminu zostanie dopuszczona osoba, której wniosek o dopuszczenie do egzaminu zostanie prawidłowo wypełniony i przesłany wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz załączników zamieszczony jest na druku wniosku).

Wnioski:

Wnioski i inne druki