O nas

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz federacją pracodawców. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie
  • Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U.2016.1285),
  • Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U.2015.2029),
  • Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646),
  • Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U.2015.1240),

oraz Statutu Izby, który szczegółowo  definiuje podstawowe cele i zadania Izby wobec zrzeszonych organizacji, urzędów administracji rządowej i samorządowej, innych instytucji oraz indywidualnych rzemieślników.

Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu powstała w 1945 roku i z dużym powodzeniem funkcjonuje do chwili obecnej. Wraz z dolnośląskimi cechami tworzy jedną z najsilniejszych organizacji samorządu gospodarczego naszego województwa. W strukturach Izby działają obecnie 42 organizacje.

78 lat nieprzerwanej pracy Izby – to działalność w różnych, często trudnych warunkach gospodarki rynkowej. Reformy gospodarcze, transformacja, ciągłe zmiany przepisów dot. prowadzenia działalności gospodarczej, kształcenia zawodowego oraz wejście Polski do Unii Europejskiej zaowocowało doświadczeniem i wiedzą, która zapewnia naszym członkom profesjonalną pomoc i obsługę. Jesteśmy instytucją elastyczną, otwartą na szeroko rozumianą współpracę.

Izba przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika i mistrza.  Od 1945 roku egzamin czeladniczy złożyło 160 000 osób oraz egzamin mistrzowski 40 000 osób.

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła są:
1. Związek Rzemiosła Polskiego
2. Izby Rzemieślnicze
3. Cechy

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie zrzesza izby rzemieślnicze, a także cechy
o zasięgu ogólnopolskim

Izby Rzemieślnicze zrzeszają cechy, spółdzielnie rzemieślnicze oraz  rzemieślników nienależących do cechów, a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła.

Cechy zrzeszają na zasadzie dobrowolności rzemieślników i przedsiębiorców według kryterium terytorialnego lub według rodzaju działalności gospodarczej. W terenie są to organizacje działające w miastach powiatowych, skupiające wszystkie branże występujące na terenie działania cechu. We Wrocławiu działają również cechy branżowe skupiające rzemieślników wg branż: fryzjerskiej, budowlanej, spożywczej, motoryzacyjnej i metalowej.

Baza organizacji działających w strukturze rzemiosła (izb rzemieślniczych , cechów i spółdzielni) znajduje się na stronie www.zrp.pl

MisjĄ izby

“jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła, reprezentacja i ochrona interesów środowiska rzemieślniczego wobec władz samorządowych i państwowych, utrwalanie więzi środowiskowych oraz realizacja zadań dot. kształcenia zawodowego w rzemiośle.”

Z dziejów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

6 sierpnia 1945 – oficjalna data rozpoczęcia działalności przez Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu. Pierwszym prezesem i organizatorem Izby był Karol Lazar – mistrz ślusarski, jego zastępcą został– Franciszek Juszczak , mistrz krawiectwa – w latach 1915-1945 zasłużony działacz  wrocławskiej organizacji  Związku Polaków w Niemczech. .

Wrzesień 1945 –  publikacja okólnika nr 1 przedstawiającego zasady tworzenia i zarządzania jednostkami  samorządu rzemiosła na Dolny Śląsku.

5 października 1945 roku  –  w Izbie odbywa się pierwszy egzamin czeladniczy i mistrzowski .

15 listopada 1945 – Izba Rzemieślnicza obejmuje w posiadanie budynek przy ulicy Muzealnej 16 we Wrocławiu. Budynek znacznie zniszczony w czasie wojny zostaje odremontowany przez rzemieślników. Poza biurami izby znajdą się tu biura Wrocławskiego Oddziału  Rzemieślniczej Centrali Zaopatrzenia i Zbytu, Naukowego Instytutu Rzemieślniczego oraz Wydawnictwa „Dolnośląskiego Biuletynu Gospodarczego”.

Grudzień 1945 – na Dolnym Śląsku  działają  44 Cechy. Pierwsze Cechy powstają w lipcu 1945 we Wrocławiu, są to: Cech  Piekarzy, Cech Rzeźników i Wędliniarzy oraz  Cech Kominiarzy;  w Jeleniej Górze w sierpniu 1945 powstaje cech Fryzjerów i Perukarzy oraz Cech Piekarzy i Cukierników. Do końca 1945 roku utworzone zostają  powiatowe związki cechów w Ząbkowicach, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Świdnicy i Miliczu. W 1946 roku powstają następne: w  Brzegu, Bystrzycy, Nowej Soli, Dzierżoniowie , Kamiennej Górze i Głogowie.

22 stycznia 1946 – na Ogólnopolskim Zjeździe Izb Rzemieślniczych w Łodzi powołana zostaje Rzemieślnicza Centrala Zaopatrzenia i Zbytu .

1 marca 1946 – uroczyste wprowadzenie w urzędowanie pierwszego Zarządu Izby we Wrocławiu.

1 kwietnia 1946 – powołanie we Wrocławiu Oddziału Rzemieślniczej Centrali Zaopatrzenia i Zbytu.

18 maja 1948 – powstaje pierwszy wojewódzki  branżowy związek cechów –  jest nim Wojewódzki Związek Cechów Rzemiosł Spożywczych.

1946 – powstaje  Naukowy Instytut  Rzemiosła we Wrocławiu, który w 1948 roku zostaje przekształcony w Zakład Doskonalenia Rzemiosła  a od 1960 roku  działa jako Zakład Doskonalenia Zawodowego.

1946 – uruchomienie domów wypoczynkowych dla dolnośląskich rzemieślników w Polanicy, Szklarskiej Porębie i Karpaczu

1946 – ukazuje się pierwszy numer dwutygodnika „Dolnośląski Biuletyn Gospodarczy”  wydawanego do 1948 roku wspólnie z Izbą Przemysłowo – Handlową i Wojewódzkim  Związkiem Zrzeszeń Kupieckich

24 czerwca 1946 –  zarejestrowano w Izbie pierwsze umowy o naukę rzemiosła .  W 1946 roku działało przy Izbie już 39 komisji mistrzowskich i 61 czeladniczych.

Lipiec 1946 – przedstawiciele Izby biorą udział w Ogólnopolskim Kongresie Rzemiosła w Bydgoszczy.

Październik 1946 –Izba uczestniczy  w przygotowaniu i obradach II Zjazdu Przemysłowego Ziem Odzyskanych we Wrocławiu.

Grudzień 1946 – udział w Kongresie Zagospodarowania  Ziem Odzyskanych we Wrocławiu.

Grudzień 1947 –  Ministerstwo Przemysłu i Handlu wydaje rozporządzenie o nowej liście rzemiosł, zwiększając liczbę zawodów uznanych za rzemieślnicze.

Kwiecień 1948 – ukazują się dwa dekrety wprowadzające obowiązek należenia wszystkich rzemieślników do cechów, powołujące do życia okręgowe związki cechów oraz ustanawiające nadzór izb rzemieślniczych nad cechami.

31 lipca 1948 – Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu zrzesza: 5 wojewódzkich związków cechów,
13 powiatowych związków cechów, 108 cechów branżowych, w tym 2 o zasięgu wojewódzki m oraz 25 cechów zbiorowych .

1 września 1948 rozpoczyna działalność 121 nowych przymusowych cechów z komisarycznymi  zarządami oraz 6 okręgowych związków cechów z siedzibami we Wrocławiu, Kłodzku, Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze i Żarach.

1948 – rzemiosło dolnośląskie prezentuje się na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu .

20 grudnia 1949 – władze miejskie Wrocławia  pomimo stanowczego sprzeciwu Izby Rzemieślniczej
i posiadanego przez nią aktu własności podejmują decyzję o przekazaniu budynku Izby na siedzibę Milicji Obywatelskiej. Izba otrzymuje w zamian pomieszczenia po zlikwidowanej Izbie Przemysłowo – Handlowej przy ulicy Kościuszki 34.

13 stycznia 1950 – wchodzi w życie nowa lista rzemiosł, która pomija niektóre rodzaje działalności  rzemieślniczej.  zaliczając .je  do przemysłu; na koniec 1950 roku przy Izbie działa  95 komisji mistrzowskich i 230 czeladniczych.

1 września 1950 – reorganizacja  zasięgu Izby, wynikająca ze zmian podziału administracyjnego; po przekazaniu organizacji z powiatów włączonych do województw opolskiego, zielonogórskiego
i poznańskiego w Izbie Wrocławskiej pozostają 64 cechy

5 luty 1952 – reorganizacja dolnośląskich cechów, w tym:  powołanie Cechów  Rzemiosł Różnych
w Jeleniej Górze  oraz Kłodzku, konsolidacja cechów w Legnicy , Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Ząbkowicach i Świdnicy, włączenie Cechu Fryzjerów do Cechu Rzemiosł Różnych we Wrocławiu. Ogólna liczba cechów zmalała do 44.

Październik 1952 – decyzją Wydziału Kwaterunkowego Rady Narodowej Wrocławia biura Izby zostają przekwaterowane do budynku w Rynku 6, a dotychczasowe jej pomieszczenia zajmuje Wydział Przemysłu WRN. W budynku brak jest sal egzaminacyjnych i konferencyjnych. Izba z własnych funduszy przeprowadza prace remontowo – konserwacyjne .

31 grudnia 1955 – kolejna reorganizacja struktur rzemiosła  – likwidacja okręgowych związków cechów, redukcja ilości cechów do 29.

11 września 1956 – Sejm uchwalił ustawę o izbach rzemieślniczych i Związku Izb Rzemieślniczych.

7 luty 1957 – Minister Przemysłu Drobnego i  Rzemiosła wydaje rozporządzenie w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych.

2 czerwca 1957 – wybór  pierwszej Rady Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu przez Pierwsze Okręgowe Zgromadzenie Wyborcze.

17 lipca 1957 –  pierwszy wyłoniony w drodze wyborów   Zarząd Izby zostaje wybrany przez Radę Izby Rzemieślniczej na swoim pierwszym posiedzeniu .

 1958 – Sejm uchwala ustawę o nauce zawodu, przyuczeniu do określonej pracy oraz o warunkach zatrudnienia młodocianych w zakładach pracy i wstępnym stażu pracy.

18 marca 1959 – Rada Izby powołuje Komisje Oświaty.

Styczeń 1960 – Izba przeprowadza się do obecnej siedziby przy placu Solnym 13, budynek
o kubaturze 12 705 m3 i 2000 m2 powierzchni użytkowe został przekazany decyzją Ministerstwa Gospodarki Komunalnej. Nakładem 2 mln złotych przeprowadzono remont kapitalny, przywracając mu pierwotny zabytkowy charakter . Poza pomieszczeniami biurowymi  w budynku urządzone zostają  sale egzaminacyjne, przychodnia lekarska dla wrocławskich rzemieślników oraz Klub Fryzjerów
i Postępu Technicznego.  Część pomieszczeń przekazana została Delegaturze Centralnego Związku Rzemieślniczych Spółdzielni  Zaopatrzenia i Zbytu.

Marzec 1960 – ukazuje się  rozporządzenie obowiązujące  do 1974 roku w sprawie nauki zawodu
w rzemieślniczych zakładach pracy.

28 lipca 1961  Rada Izby podejmuje  uchwałę o utworzeniu na terenie Wrocławia przy współudziale Delegatury Centralnego Związku Zaopatrzenia i Zbytu , Hurtowni Zaopatrzenia Rzemiosła  jako Spółdzielni osób prawnych.

15 kwietnia 1963 rozpoczyna działalność Hurtownia Zaopatrzenia  Rzemiosła.

1 lipca 1965 Sejm uchwala ustawę o ubezpieczeniu społecznym rzemiosła.

1967 rok – powstaje we Wrocławiu Klub Postępu Techniki Fryzjerskiej.

21 października 1969  –podjęta zostaje decyzja o przyznaniu budynku przy placu Solnym 13 w trwały zarząd Izby na okres 99 lat z zaliczeniem wartości budynku przy placu Muzealnym 16 w poczet rocznych opłat z tytułu jego użytkowania.

31 grudnia 1969 – po zmianach organizacyjnych w latach 60. Izba zrzesza 6 cechów branżowych (wszystkie we Wrocławiu) oraz 27 cechów rzemiosł różnych. Taki stan utrzymuje się do 1975 roku, czyli do wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju.

1971 – z inicjatywy Izby otwarto we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19 Dom Handlowy Rzemiosła będący spółka Izby, cechów i spółdzielni rzemieślniczych, przemianowany następnie na Rzemieślniczy Dom Towarowy .

8 czerwca 1972  –  Sejm uchwala ustawę o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zastępującą dotychczasowe prawo przemysłowe z 1927 roku, znowelizowane dekretem z 3 kwietnia 1948. Ustawa postanawia, że organami izby są: zjazd delegatów cechów i spółdzielni rzemieślniczych, rada izby, zarząd i odwoławczy sąd rzemieślniczy.

22 luty 1973 – odbywa się I Wojewódzki Zjazd Delegatów Rzemiosła, który wybiera Radę Izby  składającą się z 24 członków i 9 zastępców.

1 kwietnia 1973 – rozpoczyna działalność nowa zintegrowana Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu jako wojewódzki związek rzemiosła. w której skład weszły:  dotychczasowa Izba Rzemieślnicza, Delegatura Centralnego Związku Rzemieślniczych Spółdzielni  Zaopatrzenia i Zbytu, Odział Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnych Wytwórców, Delegatura Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnych Usług Młynarskich i Rolniczych. Izba zrzesza  33 cechy i  29 spółdzielni  oraz  jedną Hurtownię Zaopatrzenia Rzemiosła.  W cechach zarejestrowanych jest ponad 10 tysięcy zakładów zatrudniających prawie
20 tys. osób.  Pracami Izby kieruje pięcioosobowy Zarząd powołany przez Radę Izby.

1973 – wprowadzona zostaje odznaka Za szkolenie uczniów w rzemiośle.

1974 –  Sejm uchwalił ustawę Kodeks pracy, w której jeden z podrozdziałów poświęcono zatrudnieniu młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.

Grudzień  1974 – ukazuje się  rozporządzenie wykonawcze w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac  przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.

1975 – reorganizacja Izby związana z wprowadzeniem nowego dwustopniowego podziału państwa. Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu staje się jednostka międzywojewódzką, obejmującą swoim działaniem 4 dolnośląskie województwa: wrocławskie, legnickie, wałbrzyskie i jeleniogórskie. Cechy po likwidacji powiatów stają się organizacjami międzygminnymi, dwa z nich – sycowski oraz górzański zostają przekazane Poznańskiej Izbie Rzemieślniczej. Wojewodowie czterech dolnośląskich województw na wniosek Izby Rzemieślniczej powołują następujące cechy:

  • Województwo jeleniogórskie: CRR w Bolesławcu, CRR w Jeleniej Górze i CRR w Zgorzelcu
  • Województwo legnickie: CRR w Głogowie, CRR w Jaworze, CRR w Legnicy i CRR w Lubinie
  • Województwo wałbrzyskie: CRR w Dzierżoniowie, CRR w Kłodzku, CRR w Świdnicy, CRR w Wałbrzychu, CRR w Ząbkowicach,
  • Województwo wrocławskie: Cech Elektryków, CR Metalowych, CR Budowlanych, CR Skórzanych, SR Spożywczych, CR Odzieżowych i Włókienniczych, CRR – wszystkie we Wrocławiu oraz CRR w Oleśnicy, CRR w Oławie, CRR w Środzie Śląskiej, CRR w Trzebnicy, CRR w Wołowie, z dniem 1 stycznia 1976 powstaje Terenowy Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu,  do którego włączone zostają  CRR w Środzie Śląskiej i CRR w Wołowie.

Styczeń  1976 – roku Zarząd Izby powołuje  Klub Postępu Technicznego.

1976 –  w celu podniesienia kwalifikacji pedagogicznych mistrzów szkolących uczniów Izba Rzemieślnicza przystępuje  do organizowania kursów pedagogicznych, które prowadzone są do chwili obecnej.

2 luty 1977 – odbywa się II Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni  Rzemieślniczych zrzeszonych
w Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu.

1978 –  nawiązanie współpracy z Izba Rzemieślniczą w Dreźnie.

Maj 1978 – na parterze siedziby Izby we Wrocławiu otwarty zostaje salon handlowy rzemiosła
z wyrobami artystycznymi  a  w pomieszczeniach piwnicznych  klub rzemieślniczy i wzorcownia wyrobów rynkowych

31 grudnia 1980 – liczba zakładów rzemieślniczych na  terenie działania Izby przekroczyła 14 tysięcy, a zatrudnienie wraz z uczniami wynosi prawie 33 tysiące osób.

1980 – 1985 – powstają w wyniku reorganizacji nowe cechy : CRR w Kamiennej Górze (1.06.1980), CRR w Złotoryi (1.07.1980), CRR w Bystrzycy Kłodzkiej (1.10.1981), CR Budowlanych w Wałbrzychu (1.12.1981), CR Ceramicznych w Nowogrodźcu(1.07.1982), CRR w Miliczu (1.07.1983), CRR
w Twardogórze (1.03.1984), CRR w Lubaniu(1.07.1984), CRR w Środzie Śląskiej (1.01.1985).

6 luty 1981 – odbył się III Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni  Rzemieślniczych Dolnego Śląska, podjęto decyzje o przedłużeniu kadencji Rady Izby do 5 lat i zwiększenia jej składu do 35 osób.

1982 – Sejm uchwala ustawę o wykonywaniu i organizacji rzemiosła obowiązującą do 1988 roku, czyli do czasu zmian wprowadzonych tzw. planem Balcerowicza urynkawiającym i liberalizującym działalność gospodarczą.

7 październik 1983  – podpisano porozumienie o współpracy  z francuską Izbą Rzemieślniczą w Arras.

1984 rok – na Dolnym Śląsku działa 23 tysiące  zakładów  rzemieślniczych  zatrudniających  ponad
50 tysięcy rzemieślników i uczniów. Izba zatrudnia 67 pracowników. Pracą Izby kieruje Prezes i dwóch wiceprezesów, struktura organizacyjna Izby  składa się z Wydziału Prezydialnego, Wydziału Oświaty, Kwalifikacji Zawodowych i Kultury, Wydziałów Samorządowego, Ekonomicznego  i Finansowo – Księgowego,  Wydziałów Zaopatrzenia, Produkcji i Usług,  Socjalno – Administracyjnego,   samodzielnych stanowisk ds. kadr, bhp i ppoż., radcy prawnego a także pełnomocników Zarządu na województwa jeleniogórskie, legnickie i wałbrzyskie.

1 styczna 1985 – oddzielenie się rzemiosła z terenu województwa wałbrzyskiego i powstanie Izby Rzemieślniczej w Wałbrzychu, której siedziba w 1991 roku zostaje przeniesiona do Świdnicy . Na koniec 1985 roku do Izby należy 25 cechów, 27 spółdzielni usługowo – wytwórczych oraz Międzywojewódzka Hurtownia Zaopatrzenia Rzemiosła.

4-5 maja 1985  – rzemiosło uczestniczy w zorganizowanej na terenie Hali Ludowej, obecnie Hala Stulecia, Wystawie Dorobku Przemysłowego Ziem Zachodnich i Północnych.

13- 14 września 1985 – obchody 40 –lecia działalności Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, z okazji jubileuszu ufundowany zostaje sztandar Izby.

2 – 3 grudnia 1985 – odbywa się IV Zjazd  Delegatów Cechów i Spółdzielni Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu.

1986 – podpisano porozumienie o współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Augsburgu.

1 stycznia 1989 – wchodzi w życie uchwalona w 1988 roku  Ustawa o działalności gospodarczej regulująca w sposób liberalny działalność gospodarczą . Zniesiony zostaje obowiązek zrzeszania się oraz wymóg formalnego dowodu kwalifikacji zawodowych przy podejmowaniu działalności gospodarczej.   „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach …”.  W efekcie   liczba zakładów zrzeszonych w cechach i Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej spada do ¼ poprzedniego stanu oscylującego wokół liczby 29 tysięcy.

22 marca 1989 – uchwalona zostaje ustawa o rzemiośle, która  zachowała rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe i  tryb ich nadawania tj. przeprowadzanie przez izbę egzaminów czeladniczych
i mistrzowskich,  ale w ślad za ustawą o działalności gospodarczej znosi obowiązek zrzeszania się rzemieślników w cechach.

28 październik 1989 – odbywa się zjazd,  na którym wybrany zostaje zarząd Izby na kolejny okres
4 lat. Nowym prezesem zostaje Jan Zioberski, który pełni tę funkcję przez kolejne 4 kadencje do roku 2006.

Grudzień 1989 – Centralny Związek Rzemiosła przekształcony zostaje w Związek Rzemiosła Polskiego, jednym z dwóch wiceprezesów zostaje prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

1991  – powołana zostaje Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła działająca do chwili obecnej.  jej zadaniem jest  szeroko rozumiana opieka duszpasterska nad rzemieślnikami i ich rodzinami oraz współdziałanie duszpasterzy rzemiosła i władz ZRP we wszelkich wspólnych inicjatywach (przede wszystkim przy organizacji Pielgrzymek Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę)

Wrzesień 1991 – wchodzi w życie nowa ustawa o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi dotyczącymi rzemieślniczej nauki zawodu. Na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1989 rzemiosło uzyskuje gwarancje w zakresie refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne uczniów młodocianych, podwyższono kwotę ulgi podatkowej przysługującej za wyszkolenie uczniów.

1991 – zakończono inwestycje w budynku  na ul. Kaszubskiej , znalazła  się tam apteka i gabinety lekarskie, rozpoczęto remont budynku Izby i modernizacje sal  wykładowych i egzaminacyjnych.

Październik 1993 – kolejny zjazd wyborczy Izby , Izba zrzesz 33 cechy, 7 spółdzielni rzemieślniczych
i jedno zrzeszenie gospodarcze,  liczba zarejesrtowanych zakładów rzemieślniczych wynosi  5278, liczbę rzemieślników zrzeszonych w spółdzielniach szacuje się na 700 osób.

1994 –  Izba rozpoczęła prowadzenie kursów teoretycznego  dokształcania zawodowego w systemie pozaszkolnym, które jest realizowane do dnia dzisiejszego.

Grudzień 1994 – otwarto galerię rzemiosł artystycznych przy ulicy Rzeźniczej we Wrocławiu. Izba była członkiem spółki, która ją  uruchomiła.

1995 – na podstawie ustawy z grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu powstają wojewódzkie rady zatrudnienia   Po reformie administracyjnej  z 1998 roku zaczynają działać również powiatowe rady zatrudnienia, rzemiosło ma swoich przedstawicieli w radach.

1995 – Izba przy współpracy  Kuratorium Oświaty , Ośrodka Metodycznego i Cechu Rzemiosł Spożywczych uzyskała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizacje Ogólnopolskich Turniejów na najlepszego Ucznia w Zawodzie Ciastkarz, Piekarz, Kucharz, organizowanych wcześniej jako międzywojewódzkie.

1995 – obchody jubileuszu 50 – lecia Rzemiosła Polskiego na Dolnym Śląsku. 6 maja odbywa się przemarsz ulicami Wrocławia i nabożeństwo w Katedrze Wrocławskiej;  w czerwcu w czasie Dni Wrocławia Izba organizuje Dzień Młodzieży Rzemieślniczej;  główne uroczystości odbyły się we wrześniu w Ratuszu wrocławskim a zakończyły   jubileuszowym balem we wrocławskim  hotelu Monopol.

1996 – ukazuje się pierwszy numer  biuletynu rzemiosła dolnośląskiego.

28 maja 1996 – Rada Ministrów wydaje rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania , zniesiono wymóg rejestrowania umów w cechach,  ale określono czas trwania nauki, określono zasady prowadzenia dokształcania teoretycznego  i zawarto wymóg zakończenia nauki egzaminem czeladniczym w izbie rzemieślniczej.

Kwiecień 1996 – odbywa się pierwszy Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik,  który organizowany jest przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą, Dolnośląski Cech Piekarzy
i Cukierników oraz Szkołę Zawodową nr  5 we Wrocławiu nieprzerwanie w następnych latach, obchodząc swoją dwudziestą edycję w 2015 roku.

Czerwiec 1996 – Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego zostaje powiększony o reprezentantów wszystkich izb rzemieślniczych.

Czerwiec 1997 – Izba organizowała Ogólnopolską Pielgrzymkę Rzemiosła w związku z wizytą papieża Jana Pawła II i obchodami 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego . W czasie mszy św. we Wrocławiu wręczono dar od rzemiosła polskiego, następnego dnia papież odprawił msze św.
w Legnicy; organizatorami tej uroczystości byli rzemieślnicy z województwa jeleniogórskiego.

Lipiec 1997 – powódź tysiąclecia, zniszczeniu ulega 160 zakładów z terenu Izby, z tego aż 90 we Wrocławiu, 15 w województwie  wrocławskim, 30 w województwie jeleniogórskim, 20 w legnickim
i 5 w Bystrzycy Kłodzkiej. Izba prowadzi działania na rzecz pomocy poszkodowanym rzemieślnikom.

26 listopada  1997 na VII Zjeździe Delegatów Cechów  i Spółdzielni  Rzemieślniczych  zatwierdzono nowa nazwę Izby jako  Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości,

Czerwiec 1998 – uchwałą Kongresu Rzemiosła Polskiego ustanowione zostaje najwyższe odznaczenie w rzemiośle –  Szabla Kilińskiego.  Jako pierwszy otrzymuje ją w 1999 roku najwybitniejszy Polak naszych czasów Św. Jan Paweł II; pierwszą dziesiątkę odznaczonych zamyka ówczesny prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej pan Jan Zioberski  który otrzymał szablę w 2000 r.

Lipiec 1998 – Izba otrzymuje propozycje odnowienia współpracy z izbą Rzemieślniczą w Dreźnie
i zaproszenie na  Święto   Mistrza do Drezna.

Jesień 1998 – odbywają się pierwsze wybory samorządowe do  sejmików nowych województw, rad  nowo powstałych powiatów  oraz rad miast i gmin, startuje 89 przedstawicieli rzemiosła, mandaty do rad powiatów oraz miast i gmin zdobywa 29 osób.

1 stycznia 1999 – zaczyna obowiązywać nowy podział administracyjny kraju  wraz z wprowadzeniem nowego szczebla samorządu terytorialnego – powiatów.  Na terenie województwa dolnośląskiego oprócz Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, jednej z największych w Polsce, działa również Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy, cechy z terenu nowych  powiatów – sycowskiego i górowskiego pozostają w izbie poza województwem dolnośląskim.

1 stycznia 1999 – wchodzi w życie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, której podlegają również rzemieślnicy jako osoby prowadzące działalność oraz jako pracodawcy, a także ich pracownicy. Izba aktywnie pomaga rzemieślnikom w przystosowaniu się do nowych wymogów prowadzenia dokumentacji zgłoszeniowych, rozliczeniowych i płatniczych.

Styczeń 1999 – rozpoczęto w Izbie prace organizacyjne w celu powołania przy Izbie wyższej szkoły rzemiosł artystycznych i zarzadzania.

1 września  1999 – wchodzi w życie reforma oświaty mająca wpływ na funkcjonowanie rzemieślniczego szkolnictwa zawodowego; wprowadzono 3 -letnie licea profilowane i 2 letnie szkoły zawodowe.

Grudzień 1999 – Izba podpisała porozumienie z Dolnośląską  Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w sprawie współdziałania w zakresie kształcenia zawodowego, wychowania
i zatrudniania młodzieży.

Od 1999 roku izba posiada połączenie z Internetem i własną stronę internetową, w Izbie zostaje również zorganizowana 10 –stanowiskowa pracownia komputerowa.

Marzec  2001 – Izba organizuje etap regionalny po raz pierwszy odbywającego się corocznie  do chwili obecnej Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Październik 2001 – wchodząca  w życie ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno  – Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego  stwarza podstawy prawne do uznania Związku Rzemiosła Polskiego za reprezentatywną organizację pracodawców oraz zaliczenie izb i cechów do organizacji  pracodawców działających na poziomie samorządu terytorialnego.

Luty 2002 – wchodzi w życie znowelizowana ustawa o rzemiośle, wprowadzająca istotne zmiany w jego funkcjonowaniu. Między innymi  wprowadzono zapis o tworzeniu samorządu gospodarczego rzemiosła, którego podmiotami  są cechy, izby i Związek Rzemiosła Polskiego. Wprowadzono także obowiązek przynależności do cechu lub izby rzemieślników zatrudniających młodocianych (uczniów) w celu przygotowania zawodowego oraz przywrócono Izbom nadzór nad jego prowadzeniem.

Wrzesień 2002 – wchodzi w życie nowy system organizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Maj 2004 – Polska staje się członkiem Unii Europejskiej, moment ten zostaje uczczony przez Izbę    na styku trzech granic Zgorzelec – Görlitz – Bogatynia wspólnie z partnerską Izbą Rzemieślniczą z Drezna, rzemieślnikami i przedsiębiorcami z Polski, Niemiec, Czech i Francji.

12 lipca 2004 – Izba Rzemieślnicza podpisuje Porozumienie z Kuratorium Oświaty o wspólnym działaniu w celu poprawy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku min. poprzez wspieranie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a cechami zrzeszającymi rzemieślników kształcących pracowników młodocianych.

2004 rok – Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołuje Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionalnego i Zarzadzania Środkami Strukturalnymi z Unii Europejskiej, którego członkiem zostaje przedstawiciel Izby.

2004 – Izba wdraża system zarzadzania jakością ISO 9001 oraz uzyskuje standaryzację świadczenia usług w ramach krajowego systemu świadczenia usług informacyjnych i szkoleniowych dla MŚP.

Marzec 2005 – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza  oraz Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP podpisują porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia, wychowania i zatrudniania młodzieży. Nowe porozumienie wynika z wprowadzenia nowych przepisów w zakresie refundowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych.

20 czerwca 2006 – Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych wybiera na Prezesa Izby pana Zbigniewa  Ładzińskiego – rzemieślnika i działacza samorządu rzemiosła z Jeleniej Góry, który funkcję Prezesa Izby pełni  do dnia obecnego (trzecia kadencja).

2006 – Izba realizuje projekt „Mój sukces to rzemiosło! Chcę założyć własną firmę”.

Lipiec 2007 – ukazał się pierwszy numer kwartalnika Nowiny Rzemieślnicze, który  redagowany jest
i dystrybuowany przez pracowników Izby do chwili obecnej.

10 październik 2007 – podpisano porozumienie o współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

8 listopada 2007 – Dolnośląska  Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu zostaje członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego, międzynarodowej organizacji działającej od  1994 roku , której członkami są izby rzemieślnicze i gospodarcze z Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Norwegii , Szwecji i Danii.

Grudzień 2007 – po raz pierwszy nadany zostaje  Tytuł Honorowego Mistrza. Otrzymuje go JE Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz, w kolejnych latach Kapituła Tytułu powołana przez Zarząd Dolnośląskiej  Izby  Rzemieślniczej nadaje go tak wybitnym postaciom jak : poeta i dramaturg Tadeusz Różewicz, Profesor Alicja  Chybicka – Senator RP, kierująca Katedrą i Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu; światowej sławy kompozytor i dyrygent profesor Krzysztof Penderecki; najpopularniejszy polski językoznawca profesor Jan Miodek, profesor Norman Davies, brytyjski historyk i pisarz, zasłużony dla popularyzacji dziejów naszej ojczyzny; generał Mirosław Hermaszewski, jedyny polski kosmonauta; Krzysztof Zanussi, wybitny polski reżyser .

2007 – decyzją Zarządu Izby ustanowione zostały nowe wzory dyplomów ozdobnych czeladniczych
i mistrzowskich.

Kwiecień 2008 – grupa dolnośląskich uczniów w zawodzie mechanik samochodowy przebywa
z wizytą w Arras. Rok wcześniej uczniowie francuscy odwiedzają Izbę we Wrocławiu.

2009 r. – odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz nadana imienia „Stanisława Palucha” Rzemieślniczej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Uroczystość odbyła się w rocznicę śmierci śp. Stanisława Palucha, który był wieloletnim Starszym Cechu RR w Wałbrzychu oraz inicjatorem
i założycielem tej szkoły.

17.09.2009 – rozpoczęto projekt prowadzony  do  14.12.2012 o nazwie  QUICK realizowany
w ramach współpracy z Hanse Parlamentem. Głównym celem projektu było wspieranie i rozwój źródeł innowacji w krajach Basenu Morza Bałtyckiego. Uczestniczyło w nim 9 wyższych uczelni i 41 organizacji partnerskich z Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Finlandii, Norwegii, Danii
i Szwecji. Izba jako Partner projektu była członkiem dwóch grup roboczych.

2010 – z inicjatywy Profesora Zbigniewa Królickiego powstaje  nowa organizacja – Dolnośląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów we Wrocławiu, zrzeszający  ponad 50 członków. Cech jest członkiem Izby od października 2012 roku.

26.07.2010 – rozpoczęto realizację projektu z programu Leonardo da Vinci. W okresie od 26.07.2010 r. do 30.05.2012 r. Izba zorganizowała staże dla 111 osób. Stażyści wyjechali do Niemiec, Francji i Anglii. Miejsca pracy były organizowane przez partnerów tj. Izbę Rzemieślniczą w Dreźnie, Izbę Rzemieślniczą w Arras, Izbę Rzemieślniczą Wschodniej Turyngii, Izbę Przemysłową Handlową Wschodniej Turyngii w Gerze oraz przedsiębiorstwo T.O. Williams of Wem. Uczestnikami projektu byli uczniowie w wieku 16-20 lat kształcący się w systemie dualnym w zawodach: piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz, hydraulik, elektryk, fotograf, kucharz.

Maj 2010  — zostało podpisane porozumienie o przystąpieniu Izby do Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości Nauki, która powstała z inicjatywy Loży Dolnośląskiej BCC.

2010 – podpisano porozumienie o współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Braunschweigu.

25 maja 2011– współpracująca z Izbą i cechami wrocławskimi  Zasadnicza Szkoła Zawodowej nr 5 oraz Technikum nr 5 we Wrocławiu otrzymuje imię  Jana Kilińskiego. Zarząd Izby ufundował Szkole replikę karabeli polskiej z XVIII w.

2011 –  Izba włączyła się w uroczyste obchody jubileuszu 200-lecia istnienia Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystości poprzedzone były  Międzynarodowym Zjazdem Kowali Artystycznych ŚAKA w arboretum w Wojsławicach. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 kowali artystów z Europy, Azji, Afryki i USA. Spotkanie, którego inicjatorem był znany i ceniony na całym świecie kowal artysta Ryszard Mazur, było inauguracją powstania Śląskiej Akademii Kowalstwa Artystycznego.

Lipiec 2011 – Sejm  zmienia ustawę o systemie oświaty, co zmienia również ustawę o rzemiośle
w części dotyczącej kształcenia  zawodowego i potwierdzania kwalifikacji .

01.10.2011 – rozpoczęto realizację projektu  „GIB8! ZDROWIE W ŻYCIU ZAWODOWYM – KOMPETENCJE ZDROWOTNE JAKO CZYNNIK JAKOŚCI”, który zakończono 30.09.2013.

4 stycznia 2012 – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydaje  rozporządzenie w sprawie nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”.

14 września 2012 – podpisane zostaje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, które obowiązuje do dnia dzisiejszego. Egzaminy prowadzone są w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, które występują w klasyfikacji zawodów na potrzeby rynku pracy oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Wprowadzone zostają nowe wzory świadectw w czeladniczych i dyplomów mistrzowskich, także umożliwiono ich posiadaczom uzyskanie suplementów  Europass w języku polskim lub angielskim.

01.12.2012 – rozpoczęto realizacje w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007- 2013 projektu KARIERA BEZ GRANIC – TRANSGRANICZNA ORIENTACJA ZAWODOWA W EUROREGIONIE NEISSE-NYSA”, projekt zakończono w 2015 roku.

 02.12.2012 – rozpoczęto realizacje projektu „MŁODZI RZEMIEŚLNICY W EUROPIE”, trwającego do 31 maja 2014. W ramach projektu  70 uczniów szkół zawodowych uczących się w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz i cukiernik zostało  wysłanych na trzytygodniowe staże do Niemiec i Francji.

23.04.2013 r. – wizyta 10-osobowej delegacji reprezentującej jedną z największych niemieckich izb rzemieślniczych – Izbę Dolnej Bawarii i Górnego Palatynatu   z siedzibą w Regensburgu.

2013 – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza przyjmuje na członków 3 z 4 cechów, które należały do  postawionej w stan likwidacji Izby Rzemieślniczej w Świdnicy. Nowymi członkami zostają Cechy Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości z Dzierżoniowa, Świdnicy i Ząbkowic  Śląskich.

16.09.2013 r. – partnerska wizyta gości z Izby Rzemieślniczej w Dreźnie – prezesa Izby dr Jörga Dittricha i dyrektora generalnego dr Andreasa Brzezińskiego

W listopadzie 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia honorowego tytułu Mistrza Rzemiosł Artystycznych. Zaszczytne wyróżnienie otrzymali rzemieślnicy – artyści  z Bractwa Rzemiosł Artystycznych: mistrzowie Ludomir Domański, Ryszard Mazur ,Antoni Szydłowski, Leszek Ukleja, Maciej  Słuczan-Orkusz, Andrzej Rosiak.

12 czerwca 2014 r.– w Jeleniej Górze odbyła się polsko-niemiecka konferencja podsumowująca projekt „Kariera bez granic – transgraniczna orientacja zawodowa w Euroregionie Neisse-Nysa”. Konferencję zorganizowała Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu przy współpracy Agencji PONTES Międzynarodowego Centrum Spotkań St. Marienthal z Ostritz.

28 lipca 2014 – jako nowy partner współpracy z Izbą deklaruje się Izba Rzemieślnicza w Lipsku.

26 września 2014 – wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu  po raz pierwszy zorganizowanego przez współpracującą  z Dolnośląską Izbą Rzemieślnicza i wrocławskimi cechami  Zasadniczą Szkołę Zawodową  nr 5 we Wrocławiu poświęconego  jej patronowi,  którym jest pułkownik, szewc – rzemieślnik Jan Kiliński. Konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu, z jednej strony- przybliżenie postaci Jana Kilińskiego, wcielanie
w życie jego ideałów i poszukiwanie literackich i historycznych wzorców godnego naśladowania,
a z drugiej strony ma  inspirować do twórczej pracy, propagować kulturę słowa, twórczość plastyczną i muzyczną a także różne techniki plastyczne i rozwój umiejętności plastycznych.

15 kwietnia 2015 – Izba zostaje członkiem stowarzyszenia samorządów gospodarczych Polski, Niemiec i Czech  działającej od 15 lat „Unii Izb Odry i Łaby”.

14-15 kwietnia 2015 – Jubileuszowa XX edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz i Cukiernik.

30 lipca  2015 –  podpisane zostaje porozumienie Izby z Wyższą Szkołą Bankową w sprawie współpracy przy otwarciu nowego kierunku Mikrobiznes, którego studenci będą odbywać praktyki
w zakładach rzemieślniczych, umożliwiające im przystąpienie do egzaminu czeladniczego.

2 październik 2015, podczas 82 posiedzenia Senatu została przegłosowana ustawa o rzemiośle. Nowelizacja przeszła przez Senat jednogłośnie.Projekt ustawy dotyczy m .in. doprecyzowania pojęcia rzemiosło oraz wprowadzenia definicji pojęcia rzemieślnik, uregulowania zasad odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające, uzyskania przez rzemieślników refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

23 październik 2015 – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza świętuje swój jubileusz 70 – lecia. Uroczysta gala odbędzie się w Auli Leopoldina  Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opracowano na podstawie:

–  Księga Jubileuszu 60-lecia Rzemiosła Polskiego na Dolnym Śląsku 1945 – 2005

– Józef Drozd, Rzemiosło na Dolnym Śląsku w latach 1945 – 1985

– Sprawozdania z działalności na Zjazdy Delegatów Izby  w latach 2005  – 2015