Szukaj
Close this search box.

ORGANY STATUTOWE IZBY

Jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby. Ustala kierunki rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania
z działalności Izby i podejmuje uchwały w sprawach dotyczących wniosków Zarządu Izby oraz zrzeszonych organizacji. Wybiera Prezesa Izby i Wiceprezesów oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego a także członków tych organów. Uchwala zasady gospodarki finansowej Izby. Uczestnikami Zjazdu są Delegaci z organizacji zrzeszonych w Izbie wybierani przez Walne Zgromadzenie. Zjazdy odbywają się raz w roku.
Kadencja Organów Izby trwa 4 lata.

W okresach między Zjazdami Delegatów Izby jest najwyższym organem Izby uprawnionym do kierowania
i reprezentowania Izby. Do zakresu działania Zarządu należy m.in. uchwalanie rocznych planów finansowych, składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności, opracowywanie i przedstawianie na Zjeździe Delegatów wniosków i postulatów zrzeszonych organizacji oraz własnych w sprawach rzemiosła i działalności Izby, powoływanie komisji stałych dla rozwiązania określonych problemów, podejmowanie uchwał w sprawach bieżących związanych z działalnością Izby.

Rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych tych cechów, które w statutach przewidziały możliwość odwołania się do Sądu przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu, w zakresie nadzoru nad przebiegiem kształcenia zawodowego w rzemiośle.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności: okresowe badanie dokumentów finansowych,
badanie rocznych sprawozdań finansowych,
składanie sprawozdań i wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Prezesowi Izby i Członkom Zarządu.

Zarząd Izby

Kadencja 2022-2026

Kadencja 2022-2026

komisja rewizyjna

Kadencja 2022-2026

Przewodniczący:

Członkowie:

ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY

Kadencja 2022-2026

Przewodniczący:

Członkowie: