Szukaj
Close this search box.

CKZ RZEMIEŚLNIK

O centrum

Centrum Kształcenia Zawodowego „Rzemieślnik” we Wrocławiu założone zostało w sierpniu 2020 roku, na bazie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „Rzemieślnik”.

Osobą prowadzącą Centrum jest Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu.

Zadania

Do zadań CKZ „Rzemieślnik” należy:

  1. Organizowanie dokształcania teoretycznego młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu, wynikającego z programu nauczania dla danego zawodu,
  2. Organizowanie dokształcania teoretycznego młodocianych zatrudnionych u pracodawców i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia w zakresie przedmiotów zawodowych teoretycznych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich realizowania,
  3. Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
  4. Współpraca ze szkołami w zakresie organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  5. Przygotowanie Słuchaczy do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
  6. Wspomaganie rozwoju każdego Słuchacza, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery,
  7. Umożliwienie podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki,
  8. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej we współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

W ramach działalności CKZ prowadzi konsultacje zawodowe, przygotowujące do egzaminów czeladniczych oraz mistrzowskich  (więcej informacji).

Od roku szkolnego 2020/2021 w CKZ „Rzemieślnik” organizowane są turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, w następujących zawodach: