Projekt pn. „AKADEMIA MOBILNOŚCI INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

TRWA REALIZACJA DZIAŁAŃ W PROJEKCIE AMI !

KURS PEDAGOGICZNY

W dniu 18 września br. rozpoczął się kurs pedagogiczny dla 6 osób – kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu, nie posiadających przygotowania pedagogicznego. Uczestnikami kursu są osoby reprezentujące zawody: fryzjer, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych. W trakcie kursu uczestnicy nabędą przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2019 r. poz. 391).
Zakończenie kursu odbędzie się 26 października br.

SZKOLENIE DLA  UCZESTNIKÓW  I i II GRUPY MOBILNOŚCI

W dniach 20 – 21 września br. odbędzie się szkolenie dla uczestników mobilności, zorganizowane przez Fundację „Krzyżowa” – Lidera Projektu, które ma na celu pogłębienie wiedzy o systemie dualnym i nowych drogach jego rozwoju. Uczestnicy zostaną również zapoznani teoretycznie z zasadami i metodami pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego w Niemczech. W szkoleniu będzie uczestniczyć 12 osób, uczestników I i II Grupy Mobilności.

Szkolenie: Przygotowanie teoretyczne uczestników  I i II Grupy Mobilności.  

Termin: 20-21.09.2019r.

Miejsce:  Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego Krzyżowa 7;  58-112 Grodziszcze

P R O G R A M 

20.09.2019 r. PIĄTEK I DZIEŃ SZKOLENIA
14.30-14.50 Przyjazd uczestników Projektu.  Zakwaterowanie – odbiór kluczy – recepcja (budynek Obora). Przejście do sali szkoleniowej.
14.50- 15.00 Kawa, herbata na powitanie
15.00-15.15 Rozpoczęcie szkolenia. Przywitanie, zapoznanie się uczestników z kadrą, badanie oczekiwań,   pre-testy wiedzy, informacja o projekcie i o organizacji mobilności  IWONA MACHOŃ-PLUSZCZEWSKA, ANNA BLOCK
15.15-16.00 Warsztaty językowe- język niemiecki – TAMARA CHORĄZY (1 godz. lekcyjna)
16.00- 17.30 System kształcenia zawodowego w systemie dualnym. Wprowadzenie. Ramy organizacyjne i prawne systemu kształcenia zawodowego w systemie dualnym w Niemczech.  Część 1.  ANNA BLOCK (2 godz. lekcyjne)
17.30 – 17.40 Przerwa kawowa
17.45- 19.55 Dobre praktyki niemieckie, w tym: metody profilowania zawodowego
 i zapobieganie przerywania nauki zawodu w systemie dualnym, programy wspierające naukę zawodu.  (3 godz. lekcyjne)
21.09.2019 r.  sobota II DZIEŃ SZKOLENIA
8.15 – 9.00 System kształcenia dualnego w Polsce. –  JAN KAMIŃSKI (1 godzina lekcyjna)
9.00 – 10.30 Ramy organizacyjne i prawne dla organizacji systemu dualnego w Niemczech – część 2. – JAN KAMIŃSKI (2 godziny lekcyjne)
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-13.00 Ramy organizacyjne i prawne dla organizacji systemu dualnego w Niemczech – część 3. – JAN KAMIŃSKI (2 godziny lekcyjne)
13.00 – 13.30  Obiad
13.30 – 15.45 Warsztaty językowe: język niemiecki – TAMARA CHORĄZY (3 godz. lekcyjne)
15.45 – 16.30 System dualny w Niemczech i w Polsce. Podsumowanie szkolenia. Zakończenie spotkania, POST TESTY, EWALUACJA – Tamara Chorąży( 2 godziny lekcyjne )

WYJAZDY DO NIEMIEC UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Wyjazd do Niemiec instruktorów praktycznej nauki zawodu dla:

                odbędzie się w dniach 1 – 25 października 2019 r.