Jeśli jesteś związany z:                                                     

i chcesz mieć wpływ na kształt prawa w Polsce,

to skorzystaj ze szkoleń organizowanych przez Rządowe Centrum Legislacji w okresie od września 2022 r. do maja 2023 r.

Czego dotyczą szkolenia

Szkolenia dotyczą:

Kto organizuje szkolenia

Organizatorem szkoleń jest Rządowe Centrum Legislacji (RCL), które na co dzień koordynuje działalność legislacyjną Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej.

Prowadzący szkolenia legislatorzy z RCL mają wyjątkową wiedzę ekspercką dotyczącą procesu stanowienia prawa, którą łączą ze szczegółowymi kompetencjami w poszczególnych obszarach prawa, takich jak np. prawo konstytucyjne, prawo gospodarcze czy prawo ochrony środowiska.

Realizacja szkoleń przez RCL pozwoli zapewnić zajęciom najwyższy poziom merytoryczny, a jednocześnie dostosować je do potrzeb i zainteresowań poszczególnych uczestników.

Ile czasu trwają szkolenia

Każde szkolenie składa się z trzech dwudniowych sesji, które odpowiadają blokom tematycznym:

Blok 1. Rządowy proces legislacyjny: uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu dokumentu rządowego

Blok 2. Proces ustawodawczy w Sejmie i w Senacie, lobbing w procesie stanowienia prawa

Blok 3. Warsztaty w zakresie technik legislacyjnych.

Szkolenia są prowadzone w niewielkich, 20-osobowych grupach.

Kiedy odbędą się szkolenia

Odbędą się one w okresie wrzesień–listopad 2022 r. (pięć szkoleń) oraz styczeń–maj 2023 r. (także pięć szkoleń).

Czy wszystkie szkolenia będą takie same

Ogólna tematyka wszystkich szkoleń będzie taka sama. Jest jednak możliwe dostosowanie poszczególnych szkoleń do szczególnych potrzeb grup uczestników na podstawie indywidualnych uzgodnień. Podanie informacji w formularzu zgłoszeniowym pozwoli nam zareagować na konkretne, indywidualne potrzeby.

Gdzie będą prowadzone szkolenia

Szkolenia będą prowadzone w ośrodkach w okolicy Warszawy, jest jednak możliwe zorganizowanie ich także w innym miejscu, jeśli będzie to uzasadnione miejscem zamieszkania uczestników.

Ile kosztuje udział w szkoleniu

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników. Szkolenia są dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszty udziału w szkoleniu (w tym przejazd z Warszawy do ośrodka szkoleniowego, zakwaterowanie i wyżywienie) są finansowane przez PO WER.

Kto może zgłosić uczestników szkoleń

Zgłosić uczestników mogą organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców). Aby zgłosić chęć uczestnictwa, należy wypełnić załączony formularz i przesłać go do 22 czerwca 2022 r. na adres zgloszenia.POWER@rcl.gov.pl. Na ten sam adres można kierować także zapytania dotyczące szkoleń.

Kto może wziąć udział w szkoleniu

Szkolenia będą dostępne dla wszystkich, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, w razie potrzeby z wykorzystaniem mechanizmu racjonalnych usprawnień. Nabór uczestników na szkolenia odbywa się bez barier równościowych w odniesieniu do sytuacji kobiet i mężczyzn, w sposób otwarty i przejrzysty, wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji.

Dlaczego warto brać udział w stanowieniu prawa

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza oraz konsultacje publiczne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie legislacyjnym, a ich rola będzie jeszcze większa w nadchodzących latach. Dokumenty dotyczące strategii rozwoju społecznego i gospodarczego, zarówno krajowe, jak i europejskie, wskazują na konieczność stanowienia takiego prawa, które byłoby lepiej ukierunkowane na potrzeby obywateli i przedsiębiorców oraz łatwiejsze do stosowania. Konsultacje publiczne są postrzegane jako jeden z kluczowych elementów tej poprawy. Zgodnie z Krajowym Programem Reform 2022/2023 dotychczasowe przepisy dotyczące konsultacji publicznych projektów aktów prawnych mają być rozbudowane i doprecyzowane. Przewiduje się wpisanie obowiązku prowadzenia konsultacji publicznych do regulaminów Sejmu i Senatu, a także ograniczenie stosowania tzw. procedury przyspieszonej do przypadków dokładnie określonych i wyjątkowych. Wejście w życie tej reformy zwiększy wagę dobrego przygotowania organizacji pozarządowych i partnerów społecznych stanowiących trzon społeczeństwa obywatelskiego do aktywnego udziału w konsultacjach.

Liczymy na to, że dzięki umiejętnościom i wiedzy uzyskanym w trakcie szkoleń organizacje, do których są kierowane te szkolenia, bardziej aktywnie i profesjonalnie niż dotąd będą uczestniczyć w procesie stanowienia prawa.