w ramach projektu „Europejski system szkolenia zawodowego dla dolnośląskiego rzemiosła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (2019-1-PL01-KA102-064456)

  1. Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przewóz grupy 13 osób młodocianych oraz 1 opiekuna grupy (łącznie 14 osób) :

  1. Termin realizacji:
  1. Wrocław – Wenzendorf:                      29.05.2022 r.
  2. Wenzendorf – Wrocław:                      11.06.2022 r.

Godziny wyjazdu zostaną ustalone przez Zleceniodawcę indywidualnie z wykonawcą usługi.

  1. Kryteria oceny ofert

100% cena

  1. Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim (zał.1)
  2. Musi ona zawierać:

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: b.olech@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – na przewóz grupy 14 osób”, do dnia 16.05.2022 r., godz.12:00.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Barbara Olech- Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej

Tel. (71) 344 86 91 w.25

E-mail: b.olech@izba.wroc.pl

Zał.1.  Oferta na świadczenie usługi transportowej