w ramach projektu „Europejski system szkolenia zawodowego dla dolnośląskiego rzemiosła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (2019-1-PL01-KA102-064456)

Zleceniodawca

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Plac Solny 13

50-061 Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przewóz grupy 24 osób młodocianych oraz 2 opiekunów grupy (łącznie 26 osób) :

Termin realizacji:

  1. Wrocław – Nykobing:             31 lipiec 2022
  2. Nykobing – Wrocław:             13 sierpień 2022

Godziny wyjazdu zostaną ustalone przez Zleceniodawcę indywidualnie z wykonawcą usługi.

Kryteria oceny ofert

100% cena

Oferta

Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim (zał.1)

Musi ona zawierać:

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod adres mailowy: b.olech@izba.wroc.pl z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – na przewóz grupy do Danii”, do dnia  14 lipca 2022 roku, godz.12:00.

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Barbara Olech- Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej

Tel. (71) 344 86 91 w.25

E-mail: b.olech@izba.wroc.pl