[av_textblock textblock_styling_align=” textblock_styling=” textblock_styling_gap=” textblock_styling_mobile=” size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-2hwe0l’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]
W dniu 28 czerwca 2022 roku odbył się XIII Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, podczas którego Delegaci dokonali wyboru nowych władz statutowych Izby na kolejną czteroletnią kadencję 2022-2026. 

Prezesem Zarządu Izby został jednogłośnie wybrany Pan Zbigniew Ładziński.

Powierzenie funkcji Prezesa Izby na kolejną już V kadencję świadczy o docenieniu dotychczasowej pracy Prezesa Izby Zbigniewa Ładzińskiego  na rzecz dolnośląskiego rzemiosła i zaufaniu, jakim jest darzony w środowisku.

Zbigniew Ładziński pełni funkcję Prezesa Izby nieprzerwanie od 2006 roku.Wiele osób powołanych w skład nowych organów statutowych Izby, było też jego członkami w poprzedniej kadencji. Oznacza to, że Delegaci zadecydowali o kontynuacji działań Zarządu Izby zapoczątkowanych w poprzednich kadencjach.

Bardzo serdecznie dziękujemy:

Pani Teresie Paprockiej,

Panu Marianowi Fornalskiemu,

Panu Romanowi Michalcowi,

za wieloletnią pracę w Zarządzie Izby w minionej i jeszcze wcześniejszych kadencjach.

Zjazd Delegatów to bardzo ważny i uroczysty dzień w życiu Izby i całego dolnośląskiego środowiska rzemieślniczego. Tradycją jest ceremonia wręczenia odznaczeń rzemieślniczych osobom, które w sposób szczególny wyróżniają się w swojej pracy i w służbie drugiemu człowiekowi.

Najwyższe Honorowe wyróżnienie w Rzemiośle „Szablę Kilińskiego” za wybitne zasługi dla rzemiosła otrzymał Dariusz Jankowski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Lubinie,

Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego zostali uhonorowani:

Profesor Dr hab. Adam Maciejczyk – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Profesor dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Kierownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej

Wśród odznaczonych rzemieślników byli:

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kamiennej Górze – Jerzy Germata

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śląskich – Marian Kurczyna

Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Górze – Marek Rewucki

Srebrny Medal im. Jana Kiińskiego otrzymała Gabriela Siemionko

Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie cukiernik.

Bardzo miłym zaskoczeniem dla uczestników było przybycie wraz z p. Gabrielą p. Sergiusza Siemionko, któremu Prezes Izby uroczyście podziękował za wieloletnią działalność rzemieślniczą oraz zaangażowanie w dzieło kształcenia zawodowego uczniów młodocianych, zgodnie z zasadami etyki i tradycji rzemieślniczej.

Podsumowanie kadencji 2018-2022
Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

Zjazd Delegatów – to najwyższy organ statutowy Izby, który każdego roku dokonuje oceny działań władz Izby, udziela absolutorium Prezesowi Izby i Członkom Zarządu, a także zatwierdza plan  funkcjonowania Izby zapisany w Uchwale Programowej.

Zjazd stanowią Delegaci wybierani na Walnych Zgromadzeniach w cechach.
W 2022 r. uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe było 84 Delegatów.

XIII Zjazd 2022 uznał, że właściwą strategią pracy Zarządu Izby jest kontynuacja realizacji głównych założeń nakreślonych w poprzednich kadencjach w Uchwale Programowej na lata 2022-2026.

Budowanie pozycji Izby i rzemiosła na Dolnym Śląsku, promocja i rozwijanie kształcenia zawodowego, to są działania długotrwałe, wymagające pracy i zaangażowania całego środowiska.

Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Prezesowi Izby oraz Członkom Zarządu.

Wystąpienie Prezesa miało charakter syntetycznego sprawozdania – prezentacji najważniejszych wydarzeń z działalności Izby w mijającej kadencji.

Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działalności organów Izby Delegaci otrzymują wraz z zaproszeniem. W sprawozdaniu tym jest odniesienie do najważniejszych obszarów działania Izby:

Działalności samorządowej, organizacyjnej i społecznej

Rzemieślniczej oświaty zawodowej

Projekty współfinansowane ze środków UE, krajowych i samorządowych

Współpraca z zagranicą

Promocja rzemiosła i kształcenia zawodowego

Działalność administracyjna- remonty i modernizacja w zabytkowym budynku Izby.

W swoich słowach skierowanych do Delegatów Prezes powiedział, że:

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w sprawy rzemiosła członków Zarządu Izby oraz wielu działaczy społecznych działających w swoich lokalnych społecznościach na Dolnym Śląsku, rzemiosło jest zauważalne, a nasz głos doceniany w różnych gremiach decyzyjnych.

Podkreślił, że jego założeniem zawsze było i jest nie przetrwanie, lecz rozwój.
To była trudna kadencja, wiele planów trzeba było zweryfikować, nikt z nas nie mógł przewidzieć i uwzględnić w założeniach tego, co się miało wydarzyć – pandemii koronawirusa, która zmieniła wszystko, a jej skutki odczuwalne są i będą jeszcze długo.

W dalszych słowach podkreślił zaangażowanie Cechów oraz udział Członków Zarządu Izby w działaniach  związanych z monitorowaniem i wdrażaniem zmian w przepisach prawnych, w szczególności dot. procesu kształcenia zawodowego w rzemiośle oraz ustawy o rzemiośle.

Podziękował cechom za zaangażowanie w akcji zbierania danych o stanie zatrudnienia w celu weryfikacji decydującej o naszym statusie reprezentatywnej organizacji pracodawców, zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego o instytucjach dialogu społecznego.

Poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 13 czerwca 2022 roku   stwierdził reprezentatywność Związku Rzemiosła Polskiego, jako organizacji uprawnionej do reprezentowania pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego, a zatem będziemy kontynuować zadania z zakresu polityki społecznej w ścisłej współpracy z organami samorządu terytorialnego poprzez aktywny udział przedstawicieli rzemiosła w komisjach, radach, komitetach powołanych przez instytucje rządowe samorządowe w województwie dolnośląskim.

W zakresie rzemieślniczej oświaty zawodowej – prezentacja zawierała dane statystyczne dotyczące ilości przeprowadzonych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz ilości młodzieży pobierającej naukę w systemie rzemieślniczym. Do egzaminu czeladniczego w 2021 roku podeszło 1030 uczniów, z czego 155 to byli kandydaci z wolnego naboru. Do egzaminu mistrzowskiego przystąpiły aż 123 osoby, a do sprawdzającego 19 osób.

Prezes Izby szczególnie podkreślił, że kształcenie zawodowe w rzemiośle, jego jakość jest dla nas wszystkich, zarówno dla Izby, cechów i rzemieślników wspólnym i priorytetowym zadaniem statutowym.

Tegoroczna sesja egzaminacyjna odbyła po raz pierwszy wg nowych przepisów prawa oświatowego. W trakcie przygotowań napotkaliśmy dużo problemów związanych z interpretacją i zastosowaniem nowych przepisów, które wynikały z braku odpowiednich uregulowań prawnych. Szukając rozwiązania Zarząd zawsze miał na uwadze dobro rzemieślnika oraz ucznia.

Prezes Izby przypomniał o wymogu obowiązkowej przynależności do organizacji  pracodawców, u których odbywa się rzemieślnicza nauka zawodu dlatego, aby uniknąć problemów tak bardzo ważna jest współpraca cech-szkoła-pracodawca.

Słowa podziękowania skierował do członków komisji egzaminacyjnych, którzy aktywnie włączyli się w organizację egzaminów praktycznych. Było to duże przedsięwzięcie, do egzaminów czeladniczych w sesji od 02.04.2022 do 10.06.2022  przystąpiło ponad 1900 uczniów kończących naukę w szkołach branżowych I stopnia.

Ponadto, w ramach działalności oświatowej  w Izbie, rozwijamy  Centrum Kształcenia Zawodowego “Rzemieślnik”. Organizujemy turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. ale także mocno promujemy kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla osób dorosłych.

Izba realizuje projekty współfinansowane ze środków UE, krajowych i samorządowych.

W 2021 roku udało się zakończyć i rozliczyć projekt „Akademia Mobilności Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz projekt badawczy realizowany z Politechniką Wrocławską “Wspomaganie ultradźwiękowe procesów łączenia materiałów hybrydowych” realizowany w ramach 25 programu CORNET, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Obecnie dokładamy wszelkich starań, aby zakończyć i rozliczyć działania w projekcie dot. wyjazdów stażowych młodzieży w ramach programu Erasmus, wprowadzone zakazy i obostrzenia w związku z koronawirusem spowodowały, że nie mógł być kontynuowany w określonym czasie.

W 2021 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu „Dobry start w rzemiośle”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Pandemia zmieniła podejście do wielu działań, zmieniło się otoczenie biznesu, pomimo to Zarząd Izby stara się kontynuować i rozwijać współpracę z parterami krajowymi i zagranicznymi.

Podejmujemy szereg działań związanych z naszą promocją, wydajemy różne materiały promocyjne, katalogi, ulotki dot. kształcenia zawodowego, kontynuujemy publikację Nowin Rzemieślniczych, jesteśmy aktywni na portalach społecznościowych.

Prezes Izby szczególnie zaakcentował działania związane z modernizacją zabytkowego budynku Izby.

Bardzo ważnym osiągnięciem w minionej kadencji było zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2017r. związanej z dobudową windy osobowej i dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W 2018 roku rozpoczęliśmy prace remontowo – modernizacyjne związane z dostosowaniem zabytkowego budynku Izby do wymogów stawianych przez straż pożarną oraz sanepid, koniecznych do uzyskania pozwolenia na prowadzenie w siedzibie Izby działalności szkoleniowo-kursowej.

W 2019 – wymieniono wewnętrzną instalację c.o. w budynku – powodem podjęcia decyzji o wymianie instalacji c.o. w budynku Izby był jej bardzo zły stan techniczny.

 

W 2021 roku  w ramach partnerskiej współpracy Zarząd firmy „Widex Regional Operation Center EMEA Sp. o.o.,” przekazał nam bezpłatnie 20 nowoczesnych zestawów komputerowych (zestaw to: komputer, monitor, myszka i klawiatura, biurko i fotel). Doposażenie to pozwoli nam rozszerzyć działalność kursowo -szkoleniową.

Prezes Izby podkreślił, że Izba w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność zgodnie z przepisami prawa i Statutem Izby. Na wiele działań wpływ miała zmieniająca się sytuacja społeczno- gospodarcza w kraju a przede wszystkim pandemia koronawirusa oraz wojna na Ukrainie.
Pomimo pandemii koronawirusa staraliśmy się zarządzać jak najlepiej budżetem Izby wykorzystując wszystkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Serdeczne słowa podziękowania skierował do wszystkich Pracowników Izby a także Pracowników cechów, którzy są równie mocno zaangażowani w sprawy rzemiosła.

Na zakończenie z okazji kończącej się kadencji 2018-2022, Prezes Izby podziękował wszystkim członkom organów samorządowych Izby, Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i RSO za ostatnie cztery lata wspólnej odpowiedzialności za rozwój rzemiosła dolnośląskiego. Wręczył ozdobne podziękowania członkom organów statutowych wraz ze zbiorem Nowin Rzemieślniczych wydanych w kadencji 2018-2022.

Podziękowanie Prezesowi Izby wręczył Przewodniczący Zjazdu Zygmunt Rzucidło.

Nowe Władze Izby kadencja 2022-2026

Zarzad Izby:

Prezes Izby – Zbigniew Ładziński

Wiceprezes Izby – Jan Łobodziec

Wiceprezes Izby – Sławomir Zarentowicz

Wiceprezes Izby – Zygmunt Rzucidło

Członek Zarządu – Tadeusz Kolańczyk

Członek Zarządu – Janusz Molenda

Członek Zarządu – Maciej Młotek

Członek Zarządu – Beata Pałczyńska-Czop

Członek Zarządu – Franciszek Wurszt

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca  – Grażyna Matczak

Członek Komisji  – Stanisław Adamski

Członek Komisji   – Michał Firlej

Członek Komisji – Beata Jańczak

Członek Komisji   – Władysława Kasprzak

Rzemieślniczy Sąd Odwoławczy

Przewodniczący RSO  – Zbigniew Potok

Członek RSO – Edmund Ostrowski

Członek RSO  – Jerzy Kirklo

Członek RSO –  Tomasz Wojciechowski

Członek RSO  – Mirosław Pietryka

Delegaci na Kongres

Zbigniew Ładziński

Tadeusz Kolańczyk

Kazimierz Rachowiecki

Mirosław Pietryka

Zygmunt Rzucidło

Jan Łobodziec

Franciszek Wurszt

Daniel Bagiński

Zbigniew Potok

Edmund Ostrowski

Gratulujemy wszystkim wybranym osobom i życzymy zdrowia oraz wytrwałości w realizacji nadchodzących wyzwań.

Tekst : Jadwiga Marszałkowska

Zdjęcia : Magdalena Warchał
[/av_textblock]

[av_gallery ids=’6933,6934,6935,6936,6937,6938,6939,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946,6980,6979,6978,6977,6976,6975,6974,6973,6972,6971,6970,6969,6968,6967,6966,6965,6964,6963,6962,6961,6960,6959,6958,6957,6956,6955,6954,6953,6952,6951,6950,6949,6948,6947′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ link_dest=” lightbox_text=’caption’ lazyload=’avia_lazyload’ img_scrset=” html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l598mltj’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]