PROGRAM ZATWIERDZONY PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY

CZAS KURSU:                  21 luty 2020 – 07 marca 2020 roku

ILOŚĆ GODZIN:              40h wykładów i 8h praktyki

MIEJSCE KURSU:          SIEDZIBA DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ we Wrocławiu, Plac Solny nr 13

W celu uczestnictwa należy przesłać uzupełniony  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

UCZESTNIK KURSU:

Kandydat na instruktora musi spełniać warunki i wymagania określone w § 10 ust. 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669,2245), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się:

 • tytułem zawodowym  w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  • świadectwem ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równo-rzędnej lub
  • świadectwem ukończenia szkoły policealnej lub dyplomem ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 • tytułem robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  • świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
  • świadectwem ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  • świadectwem ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 • dyplomem ukończenia studiów:
  • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytułem zawodowym w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletnim stażem pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytułem mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

CEL KURSU:

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień pedagogicznych, niezbędnych w związku z:

 • Prowadzeniem nauki zawodu dla młodocianych w systemie oświaty szkolnej, np. warsztatach szkolnych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach adaptacji zawodowej, warsztatach terapeutycznych
 • Prowadzeniem nauki zawodu dla młodocianych w firmach, zakładach prywatnych w różnych branżach i specjalnościach (normatywny warunek uzyskiwania zwrotu kosztów kształcenia);
 • Prowadzeniem zajęć praktycznych na kursach kwalifikacyjnych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, warsztatach – w ramach kształcenia ustawicznego, w tym w systemie oświaty pozaszkolnej.

FORMA KURSU:

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane w systemie stacjonarnym..

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności, przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Na zakończenie kursu przeprowadza się 2-godzinny egzamin złożony z części pisemnej (test) i praktycznej oraz ewaluację.

HARMONOGRAM KURSU:

Data w 2020 roku Dzień tygodnia Przedmiot Ilość godzin Czas
21 lutego piątek Pedagogika 5 15:15-19:00
22 lutego sobota Psychologia 8 10:00-16:00
23 lutego niedziela Metodyka 8 10:00-16:00
28 lutego piątek Metodyka 4 16:00-19:00
29 lutego sobota Metodyka 8 10:00-16:00
01 marca niedziela Metodyka 7 10:00-15:15
06 marca piątek Dydaktyka 8 10:00-16:00
07 marca sobota Egzamin Max. 3 10:00-13:00

 

 

PROGRAM KURSU:

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy: 5h

Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”: 8h

Metodyka praktycznej nauki zawodu: 27h

Umiejętności dydaktyczne realizowane w środowisku pracy: 8h

KOSZT KURSU:

cena podstawowa: 850,00 zł

cena dla nowych członków cechów: 750,00 zł

cena dla osób z dyplomem Mistrza z 2019r.: 650,00 zł

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach !

Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, w godz.: 9:00-14:00.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na rachunek w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie II Oddział we Wrocławiu, numer konta: 23 1930 1190 2013 1300 0185 0002 z dopiskiem w tytule płatności „Kurs pedagogiczny – imię i nazwisko kursanta”.

DOKUMENT KWALIFIKACYJNY:

Absolwenci kursu otrzymują Zaświadczenie zgodnie z ustalonym wzorem przez Ministra Edukacji Narodowej w autorskiej formie graficznej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186/2012).

ZGŁOSZENIE:

Przesłanie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu.

Pobierz formularz zgłoszeniowy – kliknij tutaj

Do ZGŁOSZENIA dołączyć należy kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy zawodowej.

Szczegółowych informacji udziela Barbara Olech, tel.: 71.344.86.91, wew. 25 w godz.: 9:00-14:00 lub E-mailowo: b.olech@izba.wroc.pl

Warunkiem formalnym uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów, który składa się z formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs, kserokopii dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i staż pracy oraz potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej w całości lub w wysokości 50% ceny kursu.

Dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Plac Solny nr 13, II piętro, pok. 26 (biuro czynne pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30), bądź przesłać elektronicznie (w formie skanu) na adres mailowy b.olech@izba.wroc.pl.