Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Egzamin czeladniczy

Warunki przystąpienia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie w formie pozaszkolnej w zakresie zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia z egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Dokumenty wymagane do egzaminu czeladniczego

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
 2. Fotografia o wym. 37 x 52 mm (aktualna, czytelnie podpisana)
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 4. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z cennikiem

oraz ponadto w przypadku młodocianych pracowników:

 1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem o ukończeniu nauki zawodu, wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu)
 3. Jeżeli nauka zawodu odbywała się u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku odbywania praktycznej nauki zawodu na warsztatach szkolnych
  – zaświadczenie o okresie odbytej praktyki.

 

kandydatów z wolnego naboru:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły
 2. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu lub
 3. Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych i ukończeniu kursu z zakresu teorii zawodowej lub
 4. Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin lub
 5. Świadectwo uzyskania co najmniej jednej kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub przez cech. W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, kandydat składa oświadczenie (wzór do pobrania), potwierdzające okres i okoliczności
wykonywania zawodu

Przebieg egzaminu czeladniczego

Egzamin czeladniczy przeprowadzany jest w dwóch etapach:
Etap praktyczny
polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy.
Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24godziny, łącznie w ciągu trzech dni.
Etap teoretyczny
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Część pisemna
polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
-rachunkowość zawodowa
-dokumentacja działalności gospodarczej
-rysunek zawodowy
-przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
-podstawowe zasady ochrony środowiska
-podstawowe przepisy prawa pracy
-podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i
zarządzania przedsiębiorstwem
Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut. Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.
Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu
następujących tematów:
-technologia
-maszynoznawstwo
-materiałoznawstwo
Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Druki egzaminacyjne do pobrania

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
Zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu
Oświadczenie (word / pdf) o wykonywaniu zawodu

Oświadczenie podatnika VAT

Druk wpłaty - strona 1 i strona 2
REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002