Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

sekretariat@izba.wroc.pl

+48 (71) 344-86-91

Egzamin mistrzowski

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, także:
  a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
  po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
  łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz  tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres  zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Dokumenty wymagane do egzaminu mistrzowskiego:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego.
 2.  Fotografia o wym. 37 x 52 mm (aktualna, czytelnie podpisana).
 3.  Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu.
 4.  Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5.  Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z cennikiem.
 6.  Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
 7.  Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
 8.  Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub przez cech. W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, kandydat składa oświadczenie (wzór do pobrania), potwierdzające okres i okoliczności wykonywania zawodu.

Przebieg egzaminu mistrzowskiego

Egzamin mistrzowski przeprowadzany jest w dwóch etapach:

etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut  i nie dłuższy niż 24godziny, łącznie w ciągu trzech dni.

etap teoretyczny: przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

–          rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją

–          dokumentacja działalności gospodarczej

–          rysunek zawodowy

–          przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej

–          podstawowe zasady ochrony środowiska

–          podstawowe przepisy prawa pracy

–          podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
i zarządzania przedsiębiorstwem

–          podstawy psychologii i pedagogiki

–          metodyka nauczania

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i  nie  może być dłuższy niż 210 minut. Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

–          technologia

–          maszynoznawstwo

–          materiałoznawstwo

Czas trwania części ustnej  nie może być dłuższy niż 30 minut.

Druki egzaminacyjne  (do pobrania)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
Oświadczenie (word / pdf) o wykonywaniu zawodu

Oświadczenie podatnika VAT 
Druk wpłaty - strona 1 i strona 2
REKLAMY

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Skontaktuj się z nami

Plac Solny 13, 50-061 Wrocław

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku, między 7:30 a 15:30

Sekretariat: +48 (71) 344-86-91
Fax +48 (71) 343-38-32
www.izba.wroc.pl
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
NIP: 896-000-58-22
REGON: 000450051
Nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie II Oddział Wrocław –

23 1930 1190 2013 1300 0185 0002